vrijdag 8 april 2011

“Wanneer zal een gelovige rust proeven?”

“… Ik was in de aanwezigheid van Imam Ahmad toen een man van Ahle-Khurasan naar hem toekwam en zei:
“O Abu Abdullaah, ik ben vanuit Khurrassan naar u toe gekomen omdat ik u over een kwestie wil vragen”.
Imam Ahmad zei: “Vraag”.
Hij zei: “Wanneer zal een gelovige rust proeven?”
Imam Ahmad zei: “Met zijn eerste stap in het Paradijs …”.


["Tabaqat Al-Hanabilah", 1/291].

zaterdag 26 maart 2011

De mensen zijn meer in nood aan kennis dan...

Imam Ahmad heeft gezegd:

الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام و الشراب ، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين ، والعلم يحتاج إليه في كل وقت“De mensen zijn meer in nood aan kennis dan dat zij in nood zijn aan eten en drinken. Want zij zijn maar twee of drie keer per dag in nood aan eten en drinken, maar zij zijn op elk moment in nood aan kennis”.

["Majmu' Al-Zawaid", 1/201].

vrijdag 18 maart 2011

Tien hartkwalen

Je gelooft in het bestaan van Allah maar je volgt zijn bevelen niet

Je zegt dat je van de profeet houdt maar je volgt zijn Soennah niet

Je leest de Heilige Koran maar je praktiseert het niet

Je geniet van wat Allah geschapen heeft maar bent Hem niet dankbaar

Je erkent Sjaitan als je vijand maar je bestrijdt hem niet

Je wilt het paradijs betreden maar je doet er geen moeite voor

Je wilt NIET in de hel komen maar je probeert er niet aan te ontkomen

Je weet dat iedereen dood gaat maar je bereidt je er niet op voor

Je roddelt en zoekt fouten bij anderen, maar vergeet je eigen fouten

Je begraaft de doden, maar trekt daar geen les uit...

video: Bereid je voor op het Graf

zaterdag 12 maart 2011

Het is beter om onwetend te zijn dan....

Sa’dee Al-Shirazee schreef:

عام نادان پریشان روزگار به ز دانشمند ناپرهزیرگار کان به نابینایی از راه اوفتاد
وین دوچشمش بود و در چاه اوفتاد


“Het is beter om onwetend te zijn dan iemand die weet en vervolgens zijn begeerten niet bedwingt, want de eerste raakt zijn weg kwijt omdat hij blind is, terwijl de tweede met beide ogen wijd open in de put valt!”

["Gulistane Sa'dee", 293].

Kennis kent drie stadia

Shaykh Bakr Abu Zayd schreef:

فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر ومن دخل في الشبر الثانى، تواضع ومن دخل في الشبر الثالث، علم أنه ما يعلم“Er was gezegd dat kennis drie stadia kent: Degene die de eerste stadia binnentreedt wordt arrogant, degene die de tweede stadia binnentreedt wordt nederig en degene die de derde stadia binnentreedt zal weten dat hij niets weet!”

["Hilyat Talib-ul-Ilm", 41].

zaterdag 5 maart 2011

Manieren om sihrr af te weren

Bismillah arRahman arRahim inna alhamdullilahi wa salatu wa salam ala Rasul lillah ama ba'd


Uit Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat al-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (rahimahullah), vol. 8


Onder de belangrijkste middelen om het gevaar van sihr af te weren voordat het gebeurt, is bescherming zoeken doormiddel van de adhkaar (dhikr) die voorgeschreven zijn in de islam, du’a verrichten en gebeden reciteren die overgeleverd zijn van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) om toevlucht te zoeken.

Deze omvatten:

1. Het reciteren van Aayat al-Kursi (al-Baqarah 2:255) na elk verplicht gebed, na het reciteren van de adhkaar die voorgeschreven zijn na de salaam.

2. Het reciteren van Aayat al-Kursi wanneer men gaat slapen. Dit is de belangrijkste aayah in de Qur’aan, waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem toe. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (al-Baqarah 2:255)

3. “Qul huwa Allahu ahad”, “Qul a’udhu bi Rabb il-Falaq” en “Qul a’udhu bi Rabb il-Naas” (de laatste drie soerah's van de Qur'aan) reciteren na elk verplicht gebed en (drie keer) aan het begin van de dag na het Fajr gebed en aan het begin van de nacht na het Maghrib gebed.

4. Aan het begin van de nacht de laatste twee aayahs van Soerat al-Baqarah reciteren. Dit zijn de twee aayahs waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer."

Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient. "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of als wij een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die vóór ons waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk." (al-Baqarah 2:285-286)

En het is overgeleverd in een sahih hadith dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die ’s nachts Aayat al-Kursi reciteert, zal bescherming van Allah genieten en geen duivel zal dichtbij hem komen totdat de ochtend komt.”

En het is ook overgeleverd in een sahih hadith dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die ’s nachts de laatste twee aayahs van Soerat al-Baqarah reciteert, dat zal voldoende voor hem zijn.”

De betekenis (en Allah weet het het beste) is dat het voldoende bescherming voor hem zal zijn tegen al het kwaad.

5. Toevlucht zoeken bij de perfecte woorden van Allah tegen het kwaad van wat Hij gecreëerd heeft, zowel 's nachts als overdag en wanneer men ergens stopt om te rusten, of dat nou in de stad is, in de woestijn, in de lucht of op zee.

De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd:

"Degene die stopt om te rusten en 'A’oodhu bi kalimaat Allah il-taammah min sharri ma khalaq' (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah voor het kwaad van wat Hij gecreëerd heeft) zegt, niets zal hem kwaad doen tot hij van die plek weggaat."

6. De moslim zou aan het begin van de dag en aan het begin van de nacht (drie keer) “Bismillah alladhi laa yadurr ma’a ismihi shay’un fi’l-ardi wa laa fi’l-samaa’i wa huwa al-samee’ al-‘aliem" moeten zeggen.

Volgens sahih overleveringen, spoorde de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) ons aan om dit te reciteren en het is een manier om ongedeerd te blijven van al het kwaad.

Deze adhkaar en gebeden voor toevlucht behoren tot de belangrijkste middelen om het kwaad van sihr (hekserij) en ander kwaad af te weren voor degene die ze regelmatig reciteert met oprechtheid en geloof, vertrouwend op Allah en afhankelijk van Hem en die daar tevreden mee is.

Het zijn ook een paar van de meest effectieve wapens voor het afweren van sihr nadat het gebeurd is, gepaard met Allah voortdurend nederig smeken en Hem vragen om het kwaad te verwijderen en het onheil te verlichten.

Onder de du’a’s die van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zijn overgeleverd om ziektes zoals sihr en andere dingen te behandelen, is de ruqyah waarmee hij zijn metgezellen behandelde:

“Allahumma Rabb al-naas, adhhib il-ba’s, washfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa shifaa’uka shifaa’an laa yughaadir saqaman” (O Allah, Heer der mensheid, verwijder het kwaad en genees hem, want U bent de Genezer en er is geen genezing behalve Uw genezing, met een genezing die geen enkele ziekte achterlaat).

Er is ook de ruqyah waarmee Jibril de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) behandelde:

“Bismillah urqieka min kulli shay’in yu’dhieka, wa min sharri kulli nafsin aw ‘aynin haasid Allaah yashfiek, bismillah urqiek” (In de naam van Allah verricht ik ruqyah voor jou, van alles wat jou kwaad doet, van het kwaad van elke ziel of afgunstig oog, moge Allah jou genezen, in de naam van Allah verricht ik ruqyah voor jou). Dit zou drie keer herhaald moeten worden.

En Allah weet het het beste.

De beste aanbidding voor u is om een halve dag te slapen

As-Sa’dee Al-Shirazi schreef:

Een onrechtvaardige heerser vroeg aan een aanbidder: “Wat is de beste vorm van aanbidding?” Hij zei: “De beste aanbidding voor u is om een halve dag te slapen, zodat u de mensen niet lastig valt voor een tijdje”

["Gulistane Sa'dee", 45]

zaterdag 26 februari 2011

Verbazing wekkend is de hoogmoedige opschepper

Ibn Muflih Al-Hanbali zei:

قال محمد بن علي : يا عجبا من المختال الفخور الذي خلق من نطفة ثم يصير جيفة لا يدري بعد ذلك ما يفعل به


“Muhammad bin Alee bin Hussain zei: “Verbazing wekkend is de hoogmoedige opschepper. Hij die geschapen is vanuit een zaadcel en eindigd als een kadaver, vervolgens weet hij niet wat er met hem gedaan zal worden”.

["Al-Adaab Al-Shar'iyah", 209].

donderdag 24 februari 2011

Het maakt mij niet uit...

Umar Ibn Al-Khattaab zei:

ما أبالي أصبحت على ما أحب، أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره


“Het maakt mij niet uit in wat voor hoedanigheid ik wakker wordt, goed of slecht. Omdat ik niet weet wat goed voor mij is noch weet ik wat slecht voor mij is”.

["Tanbih Al-Ghafileen", 306].

maandag 14 februari 2011

video: koraan Ahmed Al-'Omraan - Soerah [71] Nooh

''Een traan om de Qur’aan''

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Ik wil dat mijn broeders en zusters aandachtig luisteren naar dit advies dat in eerste instantie voor mezelf bedoeld is. Ik wil namelijk met jullie stilstaan bij het Boek van Allah. Het Boek dat Hij geopenbaard heeft aan Zijn laatste Profeet Mohammed (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) middels de tussenkomst van de engel Djibriel.
Wat is de toestand en de houding van ons vandaag de dag tegenover de Qur’aan en zijn wij bekend met de gunsten van het reciteren van dit Boek?

De Qur’aan is een Licht dat niet gedoofd kan worden. Het is een genezing en barmhartigheid voor de harten. De harten zullen bloeien en tot leven komen door middel van de Qur’aan. Het is het Stevige Koord van Allah, de Wijze Vermaning en het Rechte Pad. Dit Boek is niet onderhevig aan op- of aanmerkingen en bij het openen ervan gaan de harten open. Al wie er één letter uit reciteert, krijgt één verdienste dat tienvoudig wordt vermenigvuldigd. Hij zal op de Dag des Oordeels als bemiddelaar optreden voor de zijnen en al zouden alle mensen en djinn bijeenkomen om met het gelijke te komen, dan zouden zij niet hiertoe in staat zijn, ook al zouden zij elkaars helpers zijn.

De besten onder de mensen zijn zij die de Qur’aan leren en het onderwijzen. De Qur’aan is de beste metgezel voor een gelovige gedurende het leven. Hij leest het, overpeinst het en past het toe. Het is zijn leidraad, rustgever en opvoeder. Telkens wanneer de gelovige getroffen wordt door verdriet, pijn, zorgen en ongemakkelijkheden vindt hij zijn rust bij het reciteren van een aantal verzen uit dit Geweldige Boek.

Wat is onze toestand bij het reciteren van dit Geweldige Boek en staan wij stil bij de verzen die wij reciteren? Hoe lang is het geleden dat wij een traantje hebben weggepinkt om de Qur’aan? Bijvoorbeeld bij het reciteren van de verzen die ons berichten over het Paradijs en het Hellevuur. Wat is er toch met onze harten gebeurd? Het lijkt alsof zij van steen zijn en dit terwijl zelfs een steen neervalt en een berg verpulvert en onderwerpt uit vrees voor Allah!
Kijk naar de toestand van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). Hij vroeg cAbdullaah ibn Mascoed (moge Allah behaagd met hem zijn) om te reciteren en deze begon vervolgens te reciteren uit soerat Annisaa’ totdat hij aankwam bij het volgende vers:
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً
“En hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige (een Profeet) naar voren brengen en Wij jou (O Mohammed) als getuige tegen diegenen (van jouw gemeenschap die zondigen) naar voren brengen?” (Annissaa’, 41)
De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei toen tegen hem: “Genoeg.” Toen cAbdullaah ibn Mascoed (moge Allah behaagd met hem zijn) opkeek, zag hij dat de ogen van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) traanden. (Al-Bukhaarie en Muslim)
Wanneer heb je voor het laatst het Boek van Allah gereciteerd en ben je erdoor geraakt. O wee de verharding van de harten. O wee de tijdschriften, kranten, feesten, onzinnige bijeenkomsten die ons afhouden van het Boek van Allah.

Eén van degenen die aanspraak maken op de schaduw van Allah op een Dag dat er geen schaduw zal zijn dan Zijn schaduw is een persoon die op het moment van alleen zijn aan Allah denkt en zijn ogen tranen.

Toen Bilaal ibn Rabaah (moge Allah behaagd met hem zijn) in de vroege ochtend bij de Profeet (Allah’s gebeden vrede zij met hem) kwam, trof hij hem in een huilende toestand. En Bilaal (moge Allah behaagd met hem zijn) vroeg de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Huilt u terwijl Allah uw voorgaande en toekomstige zonden vergeven heeft?” Toen zei de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “O Bilaal, moet ik dan geen dankbare dienaar zijn en Allah heeft in deze nacht een vers geopenbaard, namelijk:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ
“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.” (Aal-cimraan, 190)
En de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei toen: “O wee degene die het reciteert en het niet overpeinst!” (Ibn Habbaan, en authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)

En hij (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) vulde één van de nachten met het herhalen van één vers, terwijl hij daarbij huilde. En toen Djubair ibn Mutcim (moge Allah behaagd met hem zijn) enkele verzen hoorde uit de mond van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei hij: “Mijn hart vloog er bijna uit!” Vervolgens haastte hij zich naar de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) om de Islaam binnen te treden. En zo stond Aboe Bakr (moge Allah behaagd met hem zijn) bekend als een teergevoelige man die zijn emotie bij het reciteren niet kon bedwingen. En zo was ook het gehuil van cUmar (moge Allah behaagd met hem zijn) met het ochtendgebed in de laatste rijen te horen.
De Qur’aan, o beste moslims, zie wat het deed met onze vrome voorgangers!

Keert terug naar het Licht en de bron van kennis. Waarom zoeken wij ons geluk in andere zaken, terwijl dit Boek binnen handbereik ligt? Laat jij er dagelijks wat uit lezen, leren en probeer het te overpeinzen. Wees nederig en raak geëmotioneerd door de zoetheid van de Qur’aan opdat jij tot de gelukkigen zal behoren.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die de Qur’aan lezen, overpeinzen en toepassen.

Advies van aboe Tariq

dinsdag 8 februari 2011

“En bespioneert elkaar niet”

Imam Al-Bukhaaree heeft overgeleverd:

قال ابن عباس : ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أي : لا يطعن بعضكم على بعض


“Ibn Abbaas zei over de Ayah: “En bespioneert elkaar niet”, verdoe je tijd niet met het zoeken naar fouten bij anderen.”


["Adab Al-Mufrad", 329].

video: De wasser en de glimlachende broeder

woensdag 2 februari 2011

Winter

Aboe Hoerairah radiallahoe' anhoe zei: "Zal ik jullie iets vertellen dat jullie op een makkelijke manier veel kan opbrengen?" De mensen antwoordden: "En wat is dat, o Aboe Hoerairah?" Hij zei: "Het is vasten in de winter."

'Umar radiAllahoe 'anhoe zei: "Winter is een oorlogsbuit voor de devote aanbidders", dwz een oorlogsbuit die is verkregen zonder strijd en inspanning.

'Oebayd ibn 'Oemayr rahimahoellah zei: "Als de winter aanbrak werd er gezegd: "O mensen van de Qor'aan, de nacht is lang geworden zodat jullie veel kunnen bidden en de dag is kort geworden zodat jullie (makkelijk) kunnen vasten."
[Abu Nu’aym - Hilyat Al-Awliyaa]

dinsdag 25 januari 2011

verhaal: zand en steenDit verhaal gaat over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een bepaald moment tijdens de reis kregen ze ruzie, en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar schreef echter zonder iets te zeggen in het zand: "VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT".

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte beklemd in de modder en dreigde te verdrinken, maar zijn vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen: "VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN".

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend daarna had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?' De andere vriend antwoordde:

"Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen".

Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren. Men zegt dat er een minuut nodig is om bijzondere mensen te vinden, een uur om hen te waarderen, een dag om van hen te houden, maar daarna een heel leven om hen te vergeten.

Zoek bescherming aangaande vier zaken.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah in zijn du’aa zei:


“O Allaah! Ik zoek Uw bescherming aangaande vier zaken; onprofijtelijke kennis, een hart dat zich niet overgeeft, een ziel die nooit tevreden is en een smeekbede die niet beantwoord zal worden.” ¹¹ Haakim vol. 1 p. 104 overgeleverd door betrouwbare bronnen en bevestigd door Dhahabi

maandag 24 januari 2011

Een gedicht...
Ik heb op de deur van Ar-Rajaa-e (hoop, volle verwachting) geklopt, terwijl de mensen sliepen
En ik klaagde bij mijn Heer over hetgeen mij is getroffen
Ik zei: O mijn hoop in elke rampspoed
Op wie anders kan ik rekenen om het slechte weg te nemen
Ik klaag bij U over zaken, waarover U [zeker] op de hoogte bent
Ik heb geen geduld noch kracht om het te (ver)dragen
Ik heb mijn hand geheft, met nederigheid
O, U! Die het beste is voor wie een hand is geheft.
Laat mij mijn hand niet teleurgesteld terug trekken, mijn Heer
Waarlijk, de zee van Uw vrijgevigheid lest de dorst van elke drinker

طرقت بابَ الرجاء و الناس قد رقدوا
وبتُ أشكو إلى مـولاي مـا أجـدُ
و قلت يـا أملـي فـي كـل نائبـة
ٍومن عليه لكشـفِ الضـر أعتمـدُ
أشكو إليـك أمـوراً أنـت تعرفهـا
مالي على حملها صبـرٌ ولا جلـدُ
و قـد مـددت يـدي بالـذل واقفـة
يـا خيـرَ مـن ُمـدّت إليـه يــدُ
فـلا تردنهـا يــا رب خائـبـة
فبحرُ جودك يروي كـل مـن يـردُ

dinsdag 18 januari 2011

video: "Jij bent een man wiens zonden hem hebben vastgeketend!"

Welzijn wordt verkregen door tien zaken

Imam Al-Safarini schreef:

وفي فروع الإمام ابن مفلح : حدث رجل للإمام أحمد ما قيل : العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل ، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه : العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل

“Een man zei tegen Imam Ahmad: “Welzijn wordt verkregen door tien zaken, en negen daarvan zijn door (fouten van mensen) door de vingers te zien”. Imam Ahmad zei: “Echter, welzijn wordt verkregen door tien zaken en alle tien zijn door (fouten van mensen) door de vingers te zien”.

["Ghidha Al-Albab", 398].

woensdag 12 januari 2011

Zichzelf behandelen door het reciteren...

Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz moge Allah hem genadig zijn

Vraag: Is het voor de Moslim mogelijk om zichzelf te behandelen door middel van het reciteren en het blazen in het water?


Antwoord: Wanneer de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - een ziekte voelde, blies hij voor het slapen gaan

driemaal in zijn handen met
Soerah al-Ikhlaas (112),
Soerah al-Falaq (113) en
Soerah an-Naas (114), en veegde elke keer over dat gedeelte van zijn lichaam waarover hij in staat was om te vegen, beginnend bij zijn hoofd, gezicht en borst,

zoals ‘Aa-ishah - moge Allah tevreden zijn met haar - dat heeft bericht in de authentieke overlevering. En toen hij ziek werd, verrichte Djibriel(1) de roeqya over hem door de volgende woorden driemaal over het water te lezen:

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك

"Bismil-Laahi arqiek, min koelli shay-in yoe-dhiek, min sharri koelli nafsin aw ‘ayni haasidinil-Laahoe yashfiek, bismil-Laahi arqiek

(In de Naam van Allah lees ik over jou. En moge Allah jou genezen van elke zaak die jou kwaad doet, en van het kwaad van elke ziel of elk afgunstig oog. In de Naam van Allah lees ik over jou)."(2)


Deze roeqya is toegestaan en nuttig.

En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - las over het water voor Thaabit ibn Qays - moge Allah tevreden zijn met hem - en gebood dat deze over hem gegoten werd, zoals Aboe Daawoed dat met een goede overleveringsketen heeft overgeleverd in het Boek van de Geneeskunde. Zo zijn er nog andere soorten van roeqya die in zijn tijd - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - plaatsvonden, zoals hij de roeqya verrichtte bij sommige zieken met de volgende woorden:

اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما

"Allahoemma Rabban-naas, adh-hibil-baas, washfi antash-Shaafie, laa shifaa-a illaa shifaa-oek, shifaa-an laa yoeghaadiroe saqama

(O Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg. Genees, U bent de Genezer. Er is geen genezing dan Uw genezing, een genezing die geen ziekte achterlaat)."(3)Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah deel 8, blz. 94

(1) Voetnoot van de vertaler: Djibriel - ‘alayhis-salaam: De Engel Gabriël.
(2) Overgeleverd door Moeslim (2186).
(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie (5675) en Moeslim (2191).

maandag 10 januari 2011

video: Doe wat je wil !!!

video: De laatste preek van 'Omar ibn AbdulAzeez

Een stap naar de moskee

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste moslims, in dit korte advies wil ik mezelf en jullie herinneren – en de herinnering baat de gelovigen – aan de gunsten van het gezamenlijke gebed in de moskee.

Het gezamenlijke gebed in de moskee heeft zevenentwintig maal meer verdiensten dan het gebed dat alleen wordt verricht. Dit is een grote en geweldige gunst. Elke voetstap naar de moskee wordt als een verdienste gezien en hiermee stijgt men in rang bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). En middels iedere voetstap vervalt er een misstap die de dienaar gemaakt heeft. Als hij dan het gebed in de moskee heeft verricht, zullen de engelen gebeden voor hem verrichten door te zeggen: “O Allah, schenk hem genade en o Allah, wees barmhartig met hem.” (Al-Bukhaarie en Muslim)

Zie wat een stap naar de moskee teweeg kan brengen. Wij zijn allen behoeftig naar verdiensten en de vergeving van onze misstappen en zonden. Zo zegt de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Degene die de wassing verricht en de wassing correct heeft verricht, en vervolgens naar het voorgeschreven gebed gaat en het verricht met de imaam; zijn zonden worden hem vergeven.” (Ibnu Khuzaymah en authentiek verklaard door de nobele imaam Al-Albaanie)

En zoals in Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim vermeld staat, zegt de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) dat telkens wanneer iemand naar de moskee gaat Allah hem zal voorzien van goede gastvrijheid in het Paradijs. Dan kan men bijvoorbeeld denken aan het eten en allerlei andere genietingen. En zo worden ook degenen die in de donkerte van de nacht naar de moskee lopen, verheugd met volledige licht op de Dag des Oordeels. (Aboe Dawoed en Attirmithie en authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft ons bevolen om het gezamenlijke gebed bij te wonen. Zo zegt Hij:
وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ
“En buigt tezamen met hen die buigen.” (Al-Baqarah, 43)
Dit wordt gezien als een duidelijk bevel om het gebed gezamenlijke te verrichten en bij te wonen. Het gezamenlijke gebed maakt onderscheid tussen degenen die het bevel van Allah (de Verhevene) serieus nemen en degenen die hoogmoedig zijn om gehoor te geven aan de oproep van Allah. Het gezamenlijke gebed brengt de moslims bij elkaar en maakt hen sterk. Het gezamenlijke gebed onderwijst de onwetende, omdat hij in contact komt met mensen van kennis waardoor hij onderwezen wordt. Het gezamenlijke gebed verhoogt de kans op vrees en vermeerdert de concentratie.

Het vermeerderen van stappen richting de moskee is aanleiding voor de vergeving van de zonden en het stijgen in rang bij Allah. De verstandige gelovige is hij die zich haast om deze grote gunst te behalen en zich bij de rijen voegt. Zelfs de blinde persoon kreeg geen permissie om het gebed thuis te bidden. Wat dan te denken van ons?
Wij ondervinden geen obstakels of moeilijkheden als wij naar de moskee gaan en beschikken over allerlei soorten vervoersmiddelen. Laten we dan trachten deze verplichting na te komen om zo elkaar te steunen in goedheid en godsvrucht.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die over het gebed waken en de verplichtingen nakomen.

Advies van abou Tariq

woensdag 5 januari 2011

Advies van Imaam Ahmad ibn Hanbal‏

Er werd aan Imaam as-Sunnah wa Qaami'ul Bida', Ahmad ibn Hanbal gevraagd:


'Geef mij een maw'dhihah (een wijze les, een advies)'.
Hij (Moge Allaah soebhaanahu wata'ala Barmhartig over hem zijn) zei:

'Als Allaah (De Verhevene) zorg draagt voor jouw onderhoud, waarom maak jij je dan zorgen?
En als Allaah werkelijk (jou uitgave) zal compenseren, waarom dan gierig zijn?
En als het Paradijs waarheid is, waarom dan uitrusten?
En als het Hellevuur waarheid is, waarom dan zondes verrichten?
En als de ondervraging door Munkar en Nakier waarheid is, waarom dan gezelschap?
En als de Afrekening waarheid is, waarom dan verzamelen?
En als alles gebeurt met al-Qadaa en al-Qadar (voorbeschikking) waarom dan angst?'Vermeld door al-Imaam an-Nawawie in 'Sharh al-Arba'ien an Nawawiyyah (sharh al-hadieth ath-Thaanie)

maandag 3 januari 2011

video: De ware genezing

''Als kennis een gezicht had...''

Ibn Al-Qayyim zei:

لو صُور العلم صورة ؛ لكانت أجمل من الشمس والقمر


“Als kennis een gezicht had, dan zou die mooier zijn geweest dan de shams wal qamar (zon en de maan)”.

["Rawdatul Muhibeen", 301].