zaterdag 31 juli 2010

video: Een wonderbaarlijke broeder en de tranen van onze tekortkoming!

''Een man is niet compleet totdat hij...''

Imam al-Buwayti heeft overgeleverd dat ash-Shaafi’ee heeft gezegd:


“Een man is niet compleet totdat hij vier eigenschappen bezit:


1. Religiositeit (ad-Diyanah).
2. Betrouwbaarheid (al-Amanah).
3. Bescherming [tegen zonden] (as-Siyanah).
4. Gematigdheid (ar-Razanah).”


[Al-Bayhaqi – Manaqib ash-Shaafi’ee 2:189.]

maandag 26 juli 2010

De maand Sha'baan

De moeder der gelovigen, 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei:

"De boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon om
te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zijn vasten zou verbreken, en
(hij was gewoon) niet te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zou vasten.
Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve
in de Ramadhaan, en ik heb hem nooit meer zien vasten dan hij deed in
Sha'baan."
(Overgeleverd door Boekhaarie, 1833; Moesliem, 1956).Het is tevens overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met
hen zijn) zei:
"Ik zei, 'O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in
een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha'baan.' Hij (salla llaahoe
'aleihi wa sallam) zei, 'Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht
besteden, tussen Radjab en Ramadhaan, en het is een maand waarin de
handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat
mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.'"
(Overgeleverd door anNasaa-ie, zie Sah'eeh' at-Targhieb wa't-Tarhieb, pagina 425).Het is tevens overgeleverd dat 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn)
zei:
"De boodschapper van Allah was gewoon alles van Sha'baan te vasten, hij
was gewoon om Sha'baan te vasten behalve een paar dagen."
(Overgeleverd door Boekhaarie, 1970; Moesliem, 1156).

donderdag 22 juli 2010

--> Lees de denkwijze van de joden

Assalaamu alaykoem warahmatullah beste broeders en zusters,

Hierbij kopieer ik een stukje tekst van een jodin.
Ik ben met haar in gesprek gegaan over hoe haar geloof in elkaar zit.
En ik ben om eerlijk te zijn een beetje geschrokken van de denkwijze.
Vandaar dat ik het ook met jullie wil delen.
In de hoop dat we leringen eruit trekken.


Allaah beveelt ons om fitna te zaaien tussen de ongelovigen(=niet-joden) opdat ze verdeeld worden. In hun verdeeldheid vinden wij rust zegt Hij in de Torah en Talmud. Wanneer ongelovigen een eenheid vormen, dan kunnen zij een gevaar vormen voor de gelovigen(Joden) omdat zij hen moge Allaah het verhoeden hun ogen op de gelovigen kunnen richten. Dus daarom beveelt Allaah ons via de rabbijnen om tijd te doen verliezen door nutteloze twist aan te wakkeren tussen goyimJullie Joden worden mensen genoemd, maar de niet-joden zijn geen mensen. Ze zijn beesten en bijgevolg gelden normen en waarden die men jegens een mens verschuldigd is niet voor hen tenzij er een gevaar bestaat dat zij tegen het Joodse volk zullen keren en daarom moet men geveinsheid toepassen.." (Talmud: Baba mezia, 114b)

Al heeft De Heilige geprezen is Hij de niet-jood geschapen, blijven zij toch beesten in een menselijke gedaante. Het past een Jood niet om gediend te worden door een beest. Daarom zal hij gediend worden door beesten in menselijke gedaantes." (Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855))

Heb geen medeleven met hun, want het is gezegd: (Torah Deuter. VII, 2): Heb geen genade met hen." (Hilkhoth Akum X, 1))


Als het mogelijk is voor een Jood om hen (niet-joden) te misleiden door zich als een aanhanger van hun geloof of filosofie voor te doen, mag hij dat doen. G'd zal hem zegenen in zijn handelingen" ( Talmud Iore Dea (157, 2 Hagah)


De mensen van de aarde zijn afgod-aanbidders, en het staat over hen geschreven geschreven: Laat hun weggevaagd worden van het aardoppervlak." (In Zohar I, 25a)Oops! Val door de mand Allaah is Getuige dat ik de waarheid zeg. De reden waarom wij de islam niet volgen is uit haat en afgunst omdat de laatste Boodschapper niet uit ons is voortgekomen. Allaah zwoer plechtig in de Torah en voorwaar Hij houdt altijd aan Zijn Woord dat indien we in Hem geloven en alle Boodschappers geloven dat Hij ons boven de volkeren zal bevoorrechten en ons het Boek en het Schrift tot het laatste Uur zal doen beërven en Leiderschap(imamaat) over de volkeren in de zin van dat wij Getuigen zullen zijn over hen en hen moeten oproepen om Allaah alléén te aanbidden. Maar helaas hebben we niet aan Zijn Verbond gehouden doordat we uit arrogantie onze eigen profeten doodden en zelfs de Messias die naar ons gezonden werd en daarom is Allaah vertoornd over ons en heeft Hij ons over alle volkeren verstrooid en het Heilige Land van ons afgenomen en de Godsdienst aan een ander volk doen beërven die wel godsvruchtig is. Daarom haten we moslims meer dan andere volkeren. Elke keer als een moslima zie met lange wijde kledij en hoofddoek en haar gezicht die straalt vanwege de tevredenheid van haar Heer stik ik in mijn jaloezie.Mijn reactie:
''Dus uit jaloezie haat je de moslims.
En je weet dat de islam wel de waarheid is.

Hoezo word je dan ook niet van diegene die de laatste boek hebben ontvangen?
En die stralen vanwege de tevredenheid van de Heer.''


Omdat we neerkijken op Arabieren. Een Jood zal nooit een Arabier volgen. Daarvoor is de gevoel van trots te hoog.

“Leer mij enkele profijtvolle woorden.”

Het is overgeleverd dat een man tot ‘Abdullah ibn Mas’ood kwam en vroeg:


“Leer mij enkele profijtvolle woorden.”Hij antwoordde:

“Aanbidt Allaah en ken Hem geen deelgenoten toe. Wees met de Qur’aan, waar je ook bent. En als iemand tot jou komt met waarheid – of hij nou jong of oud is – al haat je hem – accepteer dan [de waarheid]. En als iemand tot jou komt met een leugen – al is hij jou dierbaar en geliefd – weiger het dan van hem.”


[Abu Bakr al-Khara’iti – Masawi al-Akhlaq wa Madhmumiha pagina 72.]

maandag 19 juli 2010

''Betreft diegene die van elkaar houden omwille van Allaah''

Mujahid heeft gezegd:

“Betreft degenen die van elkaar houden omwille van Allaah:
Als zij naar elkaar lachen, vallen hun zonden van hen af, net zoals bladeren uit bomen vallen in de herfst”.


{“Ihya’ ‘Ulum ad-Din”, 2/195}.

vrijdag 16 juli 2010

video: Al-yaqeen - Op na de zomer

“Hij heeft het Vuur gezien”

Ibn Muflih schrijft:


وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار …
قال ابن الأثير في النهاية : وهذا محمول على الكتاب
الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب“En in de hadith is overgeleverd dat de Profeet zei: “Wie zonder toestemming een kitab (geschrift) van zijn broeder zag, hij heeft het Vuur gezien”. Ibn Athir zei in “Al-Nihayah”: “En dit gaat specifiek over een geschrift waarin een geheim of een amanah is bewaard die de eigenaar verborgen wilt houden”. Ik zeg: En er werd gezegd dat dit algemeen is over elke geschrift”.{“Al-Adab Al-Shari’iyah”, 166-167}.

vrijdag 9 juli 2010

“Zijn hart zal sterven”

Umar Ibn Abdul Aziz zei tegen Al-Ahnaf bin Qays:


قال لي عمر بن عبد العزيز: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه وقل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه


“O Ahnaf! Degene die vaak grappen maakt zal niet gerespecteerd worden, en degene voor wie grappen maken een gewoonte wordt zal licht genomen worden want als iemand iets vaak doet, hij ermee bekend zal raken. En degene die veel praat snel fouten maken en zijn schaamte zal langzaamaan verdwijnen. Degene wiens schaamte verdwijnt, zijn vrees voor Allaah zal ook verminderen, en degene wiens vrees voor Allaah vermindert, zijn hart zal sterven”.


["Tarikh Umar", 200].

video: Hoe kun je de juiste huwelijkspartner uitkiezen?

"En weet dat er geen armoede is in het Paradijs.."

Het is overgeleverd dat Jundub ibn ‘Abdullah al-Bajali werd gevraagd om adviezen. Hij zei:


“Ik adviseer jullie Allaah te vrezen en te gehoorzamen. Ik adviseer jullie de Qur’aan na te leven, daar het licht is gedurende de donkere nacht en een leidraad gedurende de dag. Dus implementeer het, ongeacht de hoeveelheid tegenslagen en armoede je ondergaat. Als je een ramp overkomt, riskeer dan je rijkdom als het je religie kan beschermen, als de ramp voortduurt, riskeer je rijkdom en je leven als het je religie kan beschermen [maar riskeer nooit je religie]. Want hij wiens religie geruïneerd is, is zelf geruïneerd, en hij is bestolen wiens religie is afgenomen. En weet dat er geen armoede is in het Paradijs en geen rijkdom in het Hellevuur.”


[al-Dhahabi – Siyar A’lam al-Nubala 3:174]

zondag 4 juli 2010

''Bronnen van geluk en ellende''

Sa'd bin Abi Waqqas berichtte dat de Boodschapper van Allah zei:

"Er zijn vier bronnen van geluk en vier bronnen van ellende.

Onder de bronnen van geluk zijn:

- Een goede vrouw die je tevreden stelt wanneer je naar haar kijkt; en wanneer je van haar afwezig bent, vertrouw je haar wat betreft haarzelf en je bezit.
- Een gemakkelijke rit die het mogelijk maakt om je metgezellen in te halen.
- Een ruim huis en voorzien van vele voorzieningen.
- Een goede buur.

Onder de bronnen van ellende zijn:

- Een slechte vrouw die je ontmoedigt wanneer je naar haar kijkt, en die haar tong tegen je gebruikt; en wanneer je van haar afwezig bent, vertrouw je haar niet betreft haarzelf en je bezit.
- Een zware tocht.
- Een klein huis met beperkte voorzieningen.
- Een slechte buur."
Overgeleverd door al-Hakim.
Door al-Albaani geklasseerd als Hasan
[as-Sahihah 1047 en Sahih ul-Djami' 3056]

donderdag 1 juli 2010

“Ik aanbad Allaah vijftig jaren lang”

Ahmad bin Harb heeft gezegd:

عبدت الله خمسين سنة، فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء: تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة


“Ik aanbad Allah vijftig jaren lang, maar proefde het genot van aanbidding pas nadat ik drie dingen had opgegeven: Ik zocht niet langer de tevredenheid van mensen, en was er daarom toe in staat om de waarheid te spreken. Ik wou niet langer met degenen die slecht doen zijn, dus proefde ik het genot van het gezelschap van vrome mensen. Ik negeerde de wereldse genotten en dus proefde ik het genot van het Hiernamaals”.


["As-Siyar", 11/34].

flyer: 04-07-'10 ONLINE premiere film

TE ZIEN OP AL-YAQEEN.COM

Klik op afbeelding voor grotere formaat.