vrijdag 26 februari 2010

''Umar ziet ons toch niet!''

Umar Ibn Al-Khattaab liep overnacht buiten, om te kijken of het met iedereen goed gaat onder zijn Khilafah. Umar hoorde toen een heftige gesprek en hij stopte bij hun deur. Hij hoorde een vrouw zeggen:

يا بنية قومي فأمزجي اللبن بالماء

“Oh mijn dochter, meng het melk met water”.

Toen hoorde hij haar dochter zeggen: “Oh moeder, had Umar dat niet verboden?” Ze zei: “Umar ziet ons toch niet!” Haar dochter zei:

إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا

“Als Umar ons niet ziet, dan ziet de Heer van Umar ons toch wel!”

Umar was erg verbaasd over haar eerlijkheid en ikhlaas lilaah en liet zijn zoon Aasim met haar trouwen. Wat een gezegende huwelijk!

{“Al-Amaanah”, Blz. 60}.

dinsdag 23 februari 2010

flyer: Conferentie 26/27/28 feb te Eindhoven over Moslims in het westen

LIVE TE VOLGEN VIA WWW.ISLAAM.TV


Klik op afbeelding voor grotere formaat

zondag 21 februari 2010

zaterdag 20 februari 2010

Wees niet bedroefd. Waarlijk, Allah is met ons.

Deze mooie, dappere woorden sprak de Profeet (vrede zij met hem) uit toen hij zich met zijn metgezel Aboe Bakr in de grot bevond en zij omringd werden door de ongelovigen. Vastberaden, vast van wil en onverbiddelijk rolden deze woorden uit zijn mond.

"Wees niet bedroefd. Waarlijk, Allah is met ons."


(Interpretatie van de betekenis van soerat at-Tauwbah: 40)


En aangezien Allah met ons is, vanwaar dan dat verdriet, die vrees en ongerustheid? Bedaar je, verman je, kalmeer je, temper je, want waarlijk, Allah is met ons.

Wij worden niet overwonnen, niet verslagen, zullen niet afdwalen of verdolen. Wij wanhopen niet, wij vertwijfelen niet, want waarlijk, Allah is met ons.

De overwinning is onze bondgenoot, de verlossing is onze kompaan, de triomf is onze metgezel, de zege is ons doel en succes is onze eindbestemming, want waarlijk, Allah is met ons.

Wie kan het opnemen tegen ons qua wilskracht? Wie staat op gelijke voet met ons qua credo? Wie kan ons overstijgen qua principes? Wie kan ons overtreffen qua geschiedenis? Wie komt meer achting toe dan wij? Want waarlijk, Allah is met ons.

Hoe onbeduidend is onze vijand niet? Hoe geringschattend is onze tegenstander niet? Hoe armetierig is degene die ons bevecht? Hoe kleinhartig is degene die ons bestrijdt? Want waarlijk, Allah is met ons.

Wij zijn het beste voorbereid, onwankelbaar en doeltreffend, want waarlijk, Allah is met ons.

Wij zijn de meerderen, eerbaren, verhevenen, geweldenaren en triomfators, want waarlijk, Allah is met ons.

O Aboe Bakr, vlied de kommer, schud de kwel van je af, verjaag het verdriet en maak je los van de vertwijfeling, want waarlijk, Allah is met ons.

O Aboe Bakr, verblijd je met de zege, verwelkom de overwinning en onthaal de victorie, want waarlijk, Allah is met ons.

Morgen zal onze boodschap schitteren, onze oproep flonkeren en zal ons woord gehoor vinden, want waarlijk, Allah is met ons.

Morgen zullen wij de bewoners van de aarde de bekoring van de oproep tot het gebed, de Woorden van de Meest Barmhartige en de fluwelen klanken van de Koran ten gehore brengen, want waarlijk, Allah is met ons.

Morgen zullen wij de mensheid bevrijden van polytheïsme, want waarlijk, Allah is met ons.


video: Dua voor een examen

Wijsheid van Luqman Hakim

Haafiz Ibn Kathir schrijft in zijn Tafsir:

فقال له مولاه : أذبح لنا هذه الشاة فذبحها ، قال : أخرج أطيب مضغتين فيها ، فأخرج اللسان والقلب ، ثم مكث ما شاء الله ثم قال : أذبح لنا هذه الشاة ، فذبحها ، قال : أخرج أخبث مضغتين فيها ، فأخرج اللسان والقلب ، فقال مولاه

“Luqman’s meester zei tegen hem: “Slacht dit schaap voor ons”, dus hij ging dat doen. Zijn meester zei: “Breng de beste stukken ervan naar ons toe (zodat wij het eten)”, dus hij bracht de tong en het hart. Na een tijd zei zijn meester weer tegen hem: “Slacht dit schaap voor ons”, dus hij ging het weer doen. Zijn meester zei weer tegen hem: “Breng de slechtste stukken ervan naar ons toe”, dus weer bracht hij de tong en het hart. Zijn meester zei:

أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما ، وأمرتك أن تخرج أخبث مضعتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ، ولا أخبث منهما إذا خبثا


“Toen ik u om de beste stukken vroeg bracht u dezen en toen ik u om de slechtste stukken vroeg bracht u ook dezen?” Luqman zei: “Er is niets beter dan deze twee als ze goed zijn, en er is niets slechter dan deze twee als ze slecht zijn”.

{“Tafsir Ibn Kathir”, 5/499}.

video: Enkelen uitspraken over de metgezellen

donderdag 11 februari 2010

Hadieth Qudsi over: Je liegt!

Hadith Qudsi nummer 6

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah heeft gezegd:

“De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is.
Hij zal voor God geleid worden en God zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.( De Almachtige)zal dan zeggen:”En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen:”Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf”.
Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen.
Je vocht slechts zodat er(van jou) gezegd zou worden: “Hij is moedig”. “En zo werd het gezegd.
Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt.
Dan zal er een man komen , die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Qor’aan te reciteren.
Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.
(De Almachtige) zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden:”Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor U de Qor’aan gereciteerd. Hij zal zeggen:”Je liegt.
Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden:”Hij is een geleerde, en je hebt de Qor’aan gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is een recitant.”
En zo wordt het gezegd.
Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.

Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven.
Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen.( De Almachtige) zal zeggen:”En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen.”Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.”
Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.”En zo is het gezegd.
Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.”Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door at-Tirmidhi en an-Nasa’i)

En de goede persoon is diegene die...

Imam Ahmad zegt:

إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب ، والخير فيمن لا يرى لنفسه خيرا

“Als jij ervan houdt dat Allah jou op hetgeen houdt waar jij van houdt, blijf dan op hetgeen waar Hij van houdt en de goede (persoon) is degene die niets goeds in zichzelf ziet”.

{“Al-Aadaab Ash-Sharee’ah”, 2/31}.

woensdag 10 februari 2010

video: Mijn Dochtertje..Gedraag je goed!

video: Valentijnsdag...

Ja tegen...

Ja tegen je prachtige glimlach die een boodschap van warmte en vriendschap uitstraalt naar anderen.

Ja tegen je aardige woorden die vriendschappen sluiten zoals toegestaan in de islam en wrok verwijderd.

Ja tegen toegestane liefdadigheid die geluk brengt bij de armen en de hongerigen voedt.

Ja tegen het zitten met de Qoraan, het reciteren, over de betekenis nadenken en ernaar handelen en berouw tonen en vergeving zoeken.

Ja tegen het veelvuldig gedenken van Allah en om vergiffenis bidden, volhardend zijn in doe'a en oprecht berouw tonen.

Ja tegen het voeden van je kinderen in de islam, hen de soennah leren en hen leiden naar wat hen van voordeel is.

Ja tegen bescheidenheid en hidjaab zoals voorgeschreven door Allah. Het middel naar zelfbescherming.

Ja tegen de vriendschap van goede vrouwen die Allah vrezen, van de islam houden en hoge normen respecteren.

Ja tegen het respecteren van je ouders, het onderhouden van de familiebanden, het eerbiedigen van de buren en het zorgen voor de wezen.

Ja tegen het lezen van nuttige, interessante en heilzame boeken.{Jij kunt de gelukkigste vrouw ter wereld zijn}

dinsdag 9 februari 2010

video: De shaytaan nodigt uit...

“Wee de gulzige verzamelaar!”

Abu Darda zegt:

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لكل جماع فاغر فاه، كأنه مجنون، يرى ما عند الناس، ولا يرى ما عنده، ولو يستطيع لوصل الليل بالنهار، ويله من حساب غليظٍ شديد

“Wee de gulzige verzamelaar! Degene die op een dwaas lijkt, en altijd met open mond kijkt naar de bezittingen van een ander en niet kijkt naar wat hij bezit. Als hij kon, dan had hij de nacht veranderd in dag (zodat hij meer tijd heeft om geld te verdienen). Wee hem wegens een zware oordeel die hem zal treffen”.

{“Az-Zuhd”, 451}.

video: Neerslaan van de Blikken

maandag 8 februari 2010

Treur niet over kritiek

'Doe wat juist is,en keer je rug naar alle vuile kritiek'

Antwoord niet op een kwetsende uitdrukking die over u gemaakt wordt.
Geduld begraaft fouten,verdraagzaamheid is het beste,
stilte overwint de vijand en vergeving is een eer waar u voor beloond zult worden.
Als de vernederende opmerkingen over u gedrukt worden,
weet dan dat de helft van de mensen die het leest het snel weer vergeet,
en de andere helft er niet echt in geinteresseerd is.
Veroorzaak dus verder geen ophef door wat gezegd wordt te weerlegggen.

{la-ta7zan}

Umar Ibn Abdul Aziez en de 1.000 dirham ring.

Umar Ibn Abdul Aziez hoorde dat een van zijn zonen een ring ter waarde van 1.000 dirhams had gekocht, dus hij schreef:

بلغني أنّك اشتريت خاتمًا وفصّه بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فَبِعْ الخاتم، وأشبع به ألف بطن، واتّخذ خاتمًا بدرهمين، واجعل فصّه حديدًا صينيًا واكتُب عليه: رحِم الله امرءًا عرف قدره

“Er is mij ter oren gekregen dat jij een ring ter waarde van 1.000 dirhams hebt gekocht. Als dit brief jou bereikt, verkoop dan de ring en vul 1.000 buiken (van de armen) met (eten van) dat geld! Koop dan een ring voor 2 dirhams waar de binnenkant ervan van metaal is en grafeer daarop de volgende woorden: “Moge Allaah genade hebben met degene die zijn grens kent”.

{“Madarij As-Salikien”, 2/331}.

flyer: 14-02-'10 Zustersdag thema: Qoraan te Utrecht/SMJ

dinsdag 2 februari 2010

gedicht: Geen woorden...

Woorden...
Geen woorden maar daden.
Geen woorden maar zorgen.
Geen woorden maar gedachtes.

Diep gezonken denk ik keer op keer, waar zal ik gaan dit keer.
Is het al tijd voor terugkeer naar onze Heer.

Zonder woorden maak ik intenties, en ik zie de macht van Allah tevoorschijn komen.
Steeds schrik ik weer, bestaat dit leven uit dromen.

Op elke moment probeer ik een goede daad te bereiken.
Maar mijn woorden zijn die wel correct, en zullen ze niet van het geloof afwijken.

Zonder woorden en diep gezonken in gedachtes maakte ik me zorgen.
Zorgen om het heden die pas plaatsvinden de volgende morgen.

Ik denk aan de woorden van onze Heer, geschreven in de nobele koraan.
En ik zie de kracht verzwakken van onze eeuwige vijand de sajtaan.

Het geeft me hoop en ik ga door met strijden.
Zelfs al zou ik op die weg moeten overlijden.

Diep gezonken in gedachtes zonder woorden.
Begeef ik me in een strijd die niet is te verwoorden.

©lele_Fatima

Advies van Umar ibn Khattaab

'Omar ibnul Khattaab (radija Allaahoe 'anhoe):

'Bevriend alleen de waarachtigen en leef onder hun schild.
In voorspoed zijn ze een vermeerdering voor je en in tegenspoed zijn ze je steun. Breng je vrienden niet in diskrediet als het niet gegrond is.
Zonder je af van je vijand.
Pas op voor je vrienden, behalve de betrouwbare en niemand is betrouwbaar behalve degene die Allaah vreest.
Neem de onschunnige niet als vriend, anders zul je zijn grofheid aangeleerd krijgen.
Breng niemand op de hoogte van je geheimen en raadpleeg alleen diegenen die Allaah vrezen'.


Bron: Moektaser Mienhadjoel Qaasidien, pag 104

Bescherming van surah al-Mulk

Vraag:

Het reciteren van Soerat al-Moelk beschermt tegen de kwellingen van het graf. Maar hoe vaak dient men deze te reciteren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een hoofdstuk uit de Koran dat dertig verzen bevat, zal bemiddelen voor een man zodat hij vergeven zal worden. Het is Soerat ‘Tabaarak aladhie bi Yadihil-Moelk’ (Soerat al-Moelk).”
(Hasan verklaard door at-Tirmidhi, Sahieh verklaard door Ibn Taymiyah en al-Albaani)

Hiermee wordt bedoeld dat Soerat al-Moelk elke avond gereciteerd moet worden. Tevens dat men moet handelen naar de regels die deze Soerah bevat en gelooft in de inhoud ervan.

Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed heeft gezegd: “Allah zal degene die ‘Tabaarak Aladhie bi Yadihil-Moelk’ elke avond reciteert beschermen tegen de kwellingen van het graf. Ten tijde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noemden wij deze Soerat ‘al-Maanicah’ (hetgeen dat beschermt). Je doet er heel goed aan deze Soerah uit het Boek van Allah elke avond te reciteren.”
(an-Nasaa’ie, Hasan verklaard door al-Albaani)

De geleerden van de commissie voor het geven van Fataawaa hebben gezegd:

“Er is de hoop dat deze Soerah zal bemiddelen (in het Hiernamaals) voor degene die - strevend naar de Tevredenheid van Allah - gelooft in deze Soerah, deze regelmatig reciteert, de lessen leert die het bevat en handelt naar de regels die erin genoemd worden.”
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 4, blz. 334, 335)

En Allah weet het best.

islamqa.com