dinsdag 26 januari 2010

De wereld is een plaats van bezoeking en beproeving

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Deze wereld is een plaats van beproeving en het Hiernamaals is de plaats van beloning of bestraffing. De gelovigen zullen beloond worden met het Paradijs en de ongelovigen zullen bestraft worden met de Hel.

Het Paradijs is goed en niemand zal het binnentreden behalve de goeden. Allah is Goed en accepteert niets dan het goede. De wijze van Allah waarop Hij Zijn dienaren beproeft, is middels rampen en beproevingen. Dit zodat de gelovige wordt onderscheiden van de ongelovige en de waarachtige zich onderscheidt van de leugenaar. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”
(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

Overwinning en succes kunnen niet bereikt worden, behalve door beproeving waardoor het goede wordt onderscheiden van het kwade en de gelovige van de ongelovige. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt.”
(Soerat Aali cImraan: 179)

Onder de verschillende beproevingen waarmee Allah zijn dienaren schift tussen gelovigen en ongelovigen, behoren de zaken die Hij noemt in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: ,,Waarlijk, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot hem zullen wij terugkeren.”
(Soerat al-Baqarah: 155-157)

Allah test Zijn dienaren, Hij houdt van de geduldigen en geeft hen de blijde tijding van het Paradijs. Allah beproeft Zijn dienaren met het leveren van inspanningen omwille van Hem, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden treden zonder dat Allah degenen van jullie die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?”
(Soerat Aali cImraan: 142)

Ook rijkdom en kinderen zijn een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren op de proef stelt, om te zien of zij hem danken of zich afkeren van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige beloning is.”
(Soerat al-Anfaal: 28)

Allah beproeft ons soms met rampen en soms met goedheid. Zodoende toont Hij wie dankbaar is en wie ondankbaar en wie gehoorzaam is en wie ongehoorzaam. Hij zal hen vervolgens op de Dag der Opstanding belonen of bestraffen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 35)

Eenieder wordt beproefd naar gelang zijn geloof. Van de mensheid zijn de profeten het zwaarst beproefd, dan de beste na hen en daarna de beste na hen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als ik ziek word, dan is mijn pijn gelijk aan die van twee mannen van jullie.”
(al-Boekhaari)

Allah test Zijn dienaren met verschillende soorten beproevingen. Soms beproeft Hij hen met rampen en ellende om de gelovige van de ongelovige te onderscheiden, de gehoorzame van de ongehoorzame en de dankbare van de ondankbare. Ook bestraft Allah de zondaren met rampen tot zij zich weer tot Hem wenden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft.”
(Soerat as-Shoeraa: 30)

“En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegen over hun Heer en zij werden niet nederig.”
(Soerat al-Moeminoen: 76)

Allah is Genadig voor zijn dienaren; Hij zendt hen herhaaldelijk rampen, zodat zij terugkeren naar Hem, berouw tonen en opgeven wat Allah verboden heeft. Waarna Allah hen zal vergeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of twee keer beproefd worden? Daarop tonen zij geen berouw en zij trekken er geen lering uit.”
(Soerat at-Tauwbah: 126)

Het is een onderdeel van de Genade van Allah dat ellende de zondigen van de wereld treft, zodat hun zielen gezuiverd worden en zij terugkeren tot Allah vóór zij komen te overlijden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.”
(Soerat as-Sajdah: 21)

Soms beproeft Allah Zijn dienaren met onheil om hen in status te verhogen en hen te laten boeten voor hun zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, zelfs geen doorn prikt hem of Allah zal enkele zonden van hem kwijtschelden vanwege dit.”
(al-Boekhaari)


Sheich Mohammed ibn Ibraahiem at-Toewadjri
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’

zaterdag 23 januari 2010

dinsdag 19 januari 2010

Ben je tevreden over jezelf?

Assalamoe 'alaikom wa rahmatoe Allaahi wa barakatoeh

Wat een rare titel he?! Een gesloten vraag die heel wat verbergt! Als ik jullie nou deze vraag persoonlijk stel, wat zal jullie antwoord erop zijn? Of beter gezegd als jullie voor de spiegel staan en jullie vragen jezelf deze vraag, wat zal jullie antwoord erop zijn? Er zullen zowel NEE's als JA's komen, maar als ik nu dezelfde vraag ietsjes anders formuleer: Als je nu dood zou gaan, zou je helemaal tevreden zijn over jezelf en dus zeker van je beloning (het paradijs)??? Nou zullen een hoop mensen hun JA's in NEE's omruilen en er zullen mensen met JA's zijn die niet helemaal weten wat die tevredenheid inhoudt en hoe die bepaald wordt. Je hoort pas tevreden te zijn wanneer je relatie met je Schepper goed is en niet wanneer je gezond en gelukkig bent, want wie is degene die ervoor zorgt dat je gezond en gelukkig blijft?

Tien criteria die bepalen hoe je relatie met Allah (s.w.t.) is

Er zijn volgens geleerden om precies te zijn 10 zaken die bepalen hoe je relatie met Allah is. Het is dus de bedoeling dat je binnen die 10 criteria een voldoende scoort voor elk onderdeel om de vraag: Ben ik tevreden over mezelf? met JA te beantwoorden. Het zijn:
1. Al-Ikhlaas (Zuivere Intentie)
2. Al-Imaan (Geloofsovertuiging)
3. Al-Taa3ah (Gehoorzaamheid)
4. Al-3ibaadah (Aanbidding)
5. Al-Dhikr (Het Gedenken van Allah)
6. Al-da3wah (Het Uitnodigen tot de Islam)
7. Al-Jihaad (Het strijden)
8. Al-Taqwah (Godsvruchtigheid)
9. Al-Ridah (De Genoegdoening)
10. Al-Tawbah (Berouwtoning)
Inderdaad een zwaar pakket om tegenaan te kijken maar het is uiteindelijk te realiseren, omdat het duidelijke taken kent en vele compensaties en bonussen heeft; het komt immers van de Schepper die ons beter kent dan wij onszelf kennen en die ons nooit iets zou opleggen wat niet binnen ons bereik ligt voorwaar Hij de barmhartige is de Vergevingsgezinde. Elk van die 10 punten spreken letterlijk en figuurlijk boekdelen en hebben de geleerden uitvoerig in vele boeken en lezingen besproken. Uit mijn arme aantekeningskladblokje zal ik elke punt proberen te verhelderen na aanleiding van een gelijknamige lezing die ik beluisterd heb van Sheikh Wagdi Ghoenaim op www.islamway.com, en moge Allah mij vergeven als ik daarin fouten heb gemaakt.

1. Al-Ikhlaas (Zuivere intentie)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het uitvoeren van een goede daad volgens de regels van Allah met het doel Allah's tevredenheid te bereiken. Een zuivere intentie hebben betekent tevens oprecht zijn tegenover anderen en eerlijk zijn met jezelf.

2. Al-Imaan (Geloofsovertuiging)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het geloven en waarachten zonder enige twijfel. Al-imaan kent 6 basiselementen en dat zijn:
1. Geloven in Allah
2. Geloven in Zijn engelen
3. Geloven in Zijn boeken
4. Geloven in Zijn profeten
5. Geloven in de Dag des Oordeels
6. Geloven in de voorbestemming met zijn positieve en negatieve aspecten
Deze Imaan (geloofsovertuiging) is alleen met drie onmisbare mijlpalen te realiseren:
1. Geloven met hart (van binnen uit)
2. Bevestigen met de tong
3. Uitvoeren met daden

3. Al-Taa3ah (Gehoorzaamheid)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het blindelings uitvoeren van de bevelen en het nalaten van het verbodene door Allah en Zijn profeet . Gehoorzaamheid benodigd veel geduld en geduld is een deel van de beproeving om je ware liefde voor Allah en Zijn profeet te bewijzen. Allah zegt duidelijk in de Koran:
"En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, zodat u barmhartigheidmoge worden betoond" (Surah 3: Ayah 132)

4. Al-3ibaadah (Aanbidding)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Totale gehoorzaamheid gepaard met onderwerping, afhankelijkheid en onderdanigheid aan Allah in elke handeling om dichter bij Hem te komen. Het is het doel van ons leven, het nut van ons bestaan. En Allah bevestigt dit in de Koran zo:
"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (Surah 51: Ayah 56)

5. Al-Dhikr (Het Gedenken van Allah)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het constant denken en gedenken van Allah om dichter bij Hem te komen en ver van de duivel (de aartsvijand) te raken. Zonder gedenken zul je geen ware rust kennen zoals Allah in de koran zegt:
"Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden." (Surah 13 : Ayah 28)

6. Al-Da3wah (Het uitnodigen tot de Islam)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het goede aanraden en het slechte afraden en de islam passief en aktief positief naar buiten brengen. Dat is de taak van elke moslim en de beste eigenschap van de islam natie die altijd gedragen hoort te worden. Allah bestempeld de
moslims in de koran als volgt:
"Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah." (Surah 3 : Ayah 110)

7. Al-Jihaad (Het Strijden)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Je uiterste vermogen inzetten om Allah te behagen. Een vaak misvatte en veel besproken kwestie momenteel en neigt zelfs richting taboe omdat het besmeurd is door onwetenden en islam-haters en bestempeld met tereur. Het wordt hedendaags enkel in verband gebracht met "heilige oorlog" "zelfopoffering voor Allah" terwijl dat maar onderdelen van een groot geheel zijn. Jihaad (be)strijden kent vele onderdelen waaronder:
1. Jihaad Annafs (Het strijden tegen jezelf(lusten en begeerte))
2. Jihaad bi Annafs (Het strijden met je leven(opoffering))
3. Jihaad al Kalimah (Het strijden met het woord(verbaal))
4. Jihaad al Maal (Het strijden met het kapitaal vermogen)
5. Jihaad Al-Shaitaan (Het strijden tegen de duivel(het Duivelse))

8. Al-Taqwah (Godsvruchtigheid)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Rekening houden met Allah overal en altijd door zijn straf te vrezen en zijn beloning te wensen wetend dat Hij je ziet al zie je Hem niet. Wanneer je Allah vreest en rekening met Hem houdt dan kun je bij Hem volgens de koran de volgende beloning otnvangen:
"Zeg: "O, Mijn gelovige dienaren, vreest uw Heer." Voor hen, die in dit leven goed doen, is het goede. En Allah's aarde is ruim. Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald." (Surah 39 : Ayah 10)

9. Al-Ridah (De Genoegdoening)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Genoegen nemen met wat je hebt en tevreden zijn met wat je overkomt wetend dat hetgene binnen Allah's Kennis ligt, door Allah voorgeschreven is, met Allah's wil gebeurt en door Allah geschapen is. Hierdoor bemoei je je meer met je eigen zaken, bekommer je eerder over je eigen problemen en benijd je of misgun je niemand om wat hij heeft of doet.

10. Al-Tawbah (berouwtoning)

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het verlaten van een begane zonde, het spijt hebben over het begane zonde en vastberadenheid nooit meer hetzelfde te begaan. Dit is het meest compenserende punt omdat Allah's Barmhartigheid hierin centraal staat en Hij stelt ons altijd in de gelegenheid om met een schone lei te beginnen sterker nog al onze begane zonden worden omgeruild voor goede daden wanneer wij oprecht berouw tonen. het bewijs hiervoor is het volgende vers uit de koran:
"Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig!" (Surah 25 : Ayah 70)
Stel nu de vraag nogmaals aan jezelf:
Ben ik tevreden over mezelf?

Bron: http://www.risallah.com/archief/arti...p?artikelnr=84

flyer: zo. 31 jan '10 Bekeerlingendag te Utrecht
Klik op de afbeelding voor grotere formaat

woensdag 13 januari 2010

“Laat staan een andere schepsel …”

Een man zei tegen Hasan Al-Basri:

إن قوما يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلا، فقال: فإني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا
“De mensen zitten met jou om fouten bij je te zoeken!” Hij zei: “Ik moedigde mijn ziel aan naar het Paradijs te streven, en dat deed het. Toen moedigde ik het aan om naar redding van het Hellevuur te streven, en dat deed het. Toen moedigde ik het aan om naar redding van de mensen te streven, maar dat kon niet”.

فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم، فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟
“De mensen zijn niet tevreden met hun Schepper (al-khaaliq) hoewel Hij hen van alles voorziet, dus hoe kunnen ze tevreden zijn met een ander schepsel (makhloeq) zoals zijzelf?”

{“Al-Bidaya wal-Nihaya”, 9/318}.

maandag 11 januari 2010

video: Koran Taa Haa 20 - 112-135 Sudais - nl dutch

video: anasheed- De ziel verheugt zich...

Een mooie verhaal...

Een persoon reed met zijn auto en onderweg kreeg hij autopech. De man stapte uit zijn auto en toen hij zijn reservewiel uit de achterbak wilde pakken, kwam er een auto met hoge snelheid aan en reed de man aan waardoor hij ernstig gewond raakte. Een medewerker van de wegenwacht vertelt: “Ik en een collega van mij droegen hem in onze auto en namen vervolgens contact op met het ziekenhuis. Het was een jongeman in de bloei van zijn leven. Uit zijn uiterlijk viel op te maken dat hij een praktiserende moslim was. Toen wij hem droegen, hoorden wij hem iets neuriën. Maar omdat wij druk bezig waren konden wij niet opmaken wat hij zei… Toen wij hem echter in de auto plaatsten hoorden wij heel duidelijk dat hij met zijn mooie stem de Koran reciteerde. Verheven zij Allah, je zou niet zeggen dat deze persoon gewond was. Hij zat helemaal onder het bloed en alle botten in zijn lichaam waren gebroken. Het werd ons duidelijk dat hij niet lang meer te leven had.

Hij bleef doorgaan met het reciteren van de Koran met zijn mooie stem. Nooit in mijn leven heb ik ooit zo een mooie recitatie gehoord. Ik voelde de rillingen door mijn lichaam heen gaan. Ineens hield hij op met reciteren. Ik draaide mij om en zag hoe hij zijn wijsvinger de hemel in wees en de geloofsgetuigenis uitsprak waarna zijn hoofd inzakte. Ik sprong naar achteren, onderzocht vervolgens zijn hand, zijn hart en zijn ademhaling…. niks… Hij had het leven verlaten.

Ik keek lang naar hem en een traan rolde over mijn wang, maar ik hield dit verborgen voor mijn collega. Ik draaide mij vervolgens naar hem toe en vertelde hem dat de jongeman was gestorven waarna hij begon te huilen. En ik…ik haalde een diepe zucht en de tranen stroomden over mijn wangen. Het was een aangrijpend moment.

Toen wij in het ziekenhuis aankwamen, vertelden wij iedereen die wij tegenkwamen het verhaal van deze jongeman. Velen waren zeer onder de indruk, aangeslagen en moesten huilen. Eén persoon ging zelfs naar de jongeman toe en kuste zijn voorhoofd. Velen van hen wilden weten wanneer het dodengebed voor hem verricht zou worden, zodat zij dit bij konden wonen. Eén van de ziekenhuismedewerkers belde naar de familie van de overledene om hen over dit verlies te informeren. Degene aan de andere lijn was de broer van de overledene. Hij vertelde dat zijn broer iedere maandag zijn oma bezocht in een dorp en dat hij altijd zorgde voor de weduwen, weeskinderen en armen. Alle dorpsbewoners kenden hem… Hij bracht hen altijd Islamitische boeken en cassettebandjes. Zijn auto was altijd volgeladen met rijst en suiker die hij uitdeelde aan de behoeftigen. Hij vergat zelfs niet snoepgoed voor de kinderen. En altijd als er aan hem werd gevraagd hoe hij het uithield om deze lange afstand steeds heen en weer af te leggen, antwoordde hij: “Ik breng de tijd die ik in de auto zit door met het leren en reciteren van de Koran en het beluisteren van Islamitische bandjes en ik hoop dat elke stap die ik in het kader hiervan zet door Allah beloond zal worden.”

De volgende dag liep de moskee vol met mensen die het dodengebed voor hem kwamen verrichten. Ik verrichte samen met vele anderen het dodengebed, waarna wij hem naar zijn begraafplaats droegen. Wij plaatsten hem in de nauwe grond om zijn eerste dag van het Hiernamaals tegemoet te gaan. Aan de andere kant was het voor mij alsof ik de eerste dag van mijn leven tegemoet ging…”

vrijdag 8 januari 2010

De ziekte van jaloersheid

Jaloersheid is zoals een gif dat, net zoals het bloed, door de aders stroomt. Wanneer de moslim zijn geloof niet in praktijk brengt, zal deze jaloersheid - die elk mens in meerdere of mindere mate wel in zich heeft - de bovenhand behalen. En dat heeft nadelige gevolgen voor het hiernamaals. Allaah zegt ons in de heilige Qur'aan: "En zijn ziel spoorde hem aan om zijn broeder te vermoorden, waarop hij hem vermoordde, en zodoende behoorde hij tot verliezers." (QS5:30) Hij was jaloers op zijn broeder en dat was de reden waarom hij hem vermoordde. De gemeenschappen die voor ons leefden, leden reeds aan deze ziekte. Iemand die jaloers is, wil dat de gunsten die een andere broeder gekregen heeft, van hem weggenomen worden.

Allaah (Subhana wa Ta'ala) zegt ons in de Qur'aan: "Of zijn zij misschien jaloers op de mensen, omwille van datgene wat Allaah hen van Zijn gunsten gegeven heeft?" (QS4:54.) En de Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "De ziekte van de vorige gemeenschappen heeft jullie getroffen: jaloezie en wrok, en het is deze wrok die ervoor zorgt dat jullie geschoren worden. Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert het geloof weg. Ik zweer het bij Degene in wiens handen mijn ziel zich bevindt, jullie zullen het paradijs niet betreden, totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven, totdat jullie van elkaar houden. En moet ik jullie niet zeggen wat er voor zal zorgen dat deze liefde zich tussen jullie verspreidt? Verspreid de vredesgroet onderling." (Bukhaari en Muslim)

We moeten beseffen dat hetgene wat de broeders bezitten niet werkelijk van hen is maar dat het van Allaah komt! En Allaah weet best aan wie Hij zijn gunsten schenkt. Misschien heb jij iets gekregen maar heb jij de grenzen overschreden. En misschien geeft Hij aan anderen om te zien wie er dankbaar en wie er ondankbaar zal zijn voor de gunsten. Degene die jaloers is, zal zich altijd druk maken en zijn situatie steeds vergelijken met die van de andere dienaren van Allaah. De gunsten die hij gekregen heeft zal hij zelfs niet merken! Hij zal nooit rust kennen en zijn geloof zal eronder lijden. Men kan de jaloersheid van iemand merken aan de manier waarop die persoon praat en hoe hij afstand begint te nemen. En dat gaat zo verder tot de band van broederschap verbroken is: enkel door jaloersheid!


Maar jaloersheid kan genezen worden en de remedie is:
- tevreden zijn met wat Allaah je gegeven heeft,
- niet kijken naar wat andere mensen bezitten,
- aan Allaah vragen om je te voorzien van het goede,
- en voor alle moslims het goede vragen.


Door: Muhammad Hussain Yaqub
Bron: Broederschap in de islaam

dinsdag 5 januari 2010

''Iedereen heeft vijanden''

Ash-Shafi’ie zegt:

لأحد إلا له محب ومبغض فإذا لا بد من ذلك فليكن المرء مع أهل طاعة الله عز وجل

“Er is niemand die niet iemand heeft die van hem houdt en iemand die hem haat. Als dat het geval is, laat hem dan zijn met de mensen die Allaah gehoorzamen! (want zij houden van en haten omwille van Allaah en zijn niet onrechtvaardig)”.

{“Hilyat Al-Awliya”, 9/124}.

Het is mijn eigen ik, die ik heb gedood.

Umm Ar-Rubayyi' bint Khutaim was erg bezorgd om haar zoon. Ze zag hem nauwelijks slapen, na het zwoegen van de dag, zou hij de nachten doorbrengen Allaah aanbiddend. "Mijn zoon, ga je niet slapen?" Pleitte Umm Ar-Rubayyi' een dag bij hem.


"Mijn moeder, wanneer het nacht is, en je vreest dat de dood je plotseling nemen zal (en dit is het geval voor elke mens), dan is het passend voor hem om niet te slapen."


Umm Ar-Rubayyi' werd al snel bang toen ze opmerkte dat haar zoon veel huilde gedurende de nacht; ze was bang dat zijn tranen het gevolg waren van een gevoel van schuld, voor een kwaadaardige misdaad die hij heeft begaan. "O mijn zoon," zei ze, "Wellicht dat je iemand hebt gedood?"


"Ja". antwoorde hij.


"Wie is het?" vroeg ze. "We gaan naar zijn familie, en (hopelijk) zullen ze je vergeven; ze zullen zeker medelijden met je hebben als ze weten hoeveel je huilt elke nacht."


"Mijn moeder, het is mijn eigen ik [die ik heb gedood door het constante zondigen]."


[Sifatus-Safwah 3/39-40 en Hilayatul-Awliyâ' 2/114]

maandag 4 januari 2010

video: Praktische ideeen om de samenwerking tot stand te brengen

Deel 1:
Deel 2:

video: Uitnodigen naar Allah - Sheikh 'Ayidh al Qarny عائض القرني

“Hij is de moslim die zijn religie heeft begrepen”

Hassan Al-Basri zei:


إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم


“Als een man in de gemeenschap van mensen zit en zij denken dat hij geen kennis bezit terwijl hij wel kennis bezit, dan is hij de moslim die zijn religie heeft begrepen”.

{“Kitab Al-Ilm” 20 – Abi Khaythamah}.

video: "Waar blijf je??" Broeder Alkhattab

Deel 1:
Deel 2: