vrijdag 25 december 2009

Twee soorten zonden

Imaam Sufyan Ibn Uyainah heeft gezegd:

“Iemand die wegens zijn begeerten zondigt, hoop voor hem. Iemand die met trots zondigt, vreest voor hem. Waarlijk, Adam zondigde wegens een simpele begeerte en hij werd vergeven, terwijl Iblis uit trots zondigde en hij werd vervloekt!”

(Al-Dhahabi, “Siyar A’lâm Al-Nubala”).

Niemand is foutloos!

Al-Dhahabi zegt:

والكمال عزيز ، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل ، فلا تدفن المحاسن لورطة

“En volmaaktheid is zeer zeldzaam, dus een geleerde hoort geprezen te worden voor zijn goedheid en zijn goedheid vergaat niet door een fout waar hij in valt!”

{“As-Siyaar”, 16/285}.

woensdag 23 december 2009

flyer&programma 1 t/m 3 jan, te UtrechtKlik op de afbeelding voor grotere formaat

dinsdag 22 december 2009

De perfecte gelovige

De gelovige is niet iemand die alleen de opgelegde religieuze verplichtingen oppervlakkig doet en datgene wat verboden is voorkomt, maar hij is iemand van wie het geloof absoluut (onvoorwaardelijk) is, zonder bezwaren (of wat dan ook) die opkomen in zijn hart en zonder obsessie (wat zich bevindt) in zijn ziel. Hoe meer moeilijkheden hem treffen, hoe meer zijn geloof stijgt en hoe sterker zijn onderwerping wordt.
Hij zou kunnen bidden (du'ah doen) en geen spoor van beantwoording van zijn gebeden zien, maar hij verandert niet omdat hij weet dat hij het eigendom van Degene is die handelt met hem zoals Hij dat wil. Want als er een bezwaar zou (op)komen in zijn hart, dan verlaat hij de rol van dienaar en neemt hij de rol van iemand die protesteert, zoals die van Iblees (de duivel).

Een sterke geloof toont zichzelf bij grote ontberingen (moeilijkheden).

Een gelovige ziet in Yahya, de zoon van Zakariyya, een goed voorbeeld. Hij werd gedood door een tiran die hem confrontreerde, maar Hij (subhanahu wa ta'ala), die hem tot profeet had gemaakt, greep niet in en verdedigde hem niet.

Overeenkomstig; alle tirannie die de profeten en gelovigen trof werd niet van hen afgehouden. Als iemand denkt dat Goddelijkheid hen niet kan helpen, dan is diegene een ongelovige. Echter, als iemand gelooft dat Goddelijkheid hen kan helpen, maar ervoor kiest om dat niet te doen, en dat God (subhanahu wa ta'ala) gelovigen honger kan doen leiden terwijl ongelovigen vol zitten, en gelovigen kan treffen met ziektes en (terwijl Hij) ongelovigen een goede gezondheid schenkt, dan rest diegene alleen de onderwerping aan de Eigenaar zelfs wanneer hij is getroffen door folteringen e.d. .

Jacob huilde acht jaar lang toen Joseph, zoon van Jacob (alayhis salaam), was verdwenen, hij gaf nooit op; het enige wat hij zei toen zijn andere zoon ook verdween was: "Moge Allah hen allemaal bij mij terugbrengen".

Moses (alayhis salaam) bad 40 jaar lang tegen Pharaoh, die kinderen doodde en magiers kruisigde en hun handen afhouwde, voordat zijn gebeden werden verhoord.

Bij zulke onderwerping wordt de intensiteit (kracht) van iemand zijn sterke geloof niet duidelijk door alleen rak'at (buigingen in het gebed (salaat)).

Zo veel van degenen die Qadar prezen werden getroffen door onheil en dit deed hen alleen stijgen in onderwerping en tevredenheid (met hun Heer), en daar schuilt een uitleg van de betekenis van Zijn woorden, "Allah is tevreden met hen" (Qur'an, 5:119 en op andere plaatsen).

Al-Hasan Al-Basree heeft gezegd: mensen zijn hetzelfde bij (goede) gezondheid, maar wanneer hen moeilijkheden treffen tonen zij verschillen.Imam Ibn ul Jawzee
(vertaald uit: Sayd ul-Khatir, p. 364)

zondag 20 december 2009

video: Do you know Allah?

De dag van 'Aashuraa komt eraan insha'Allaah!

Bismillaah Ar-Rahmân Ar-Rahiem, Alhamdulillaahi Rabbil 'Alameen, was-salaatu was-salaamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ahlihi wa sahbihi wa aj'ma'een ama' ba'd:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Salaam 'alaykum warahmatullaahi wa barakatuhu beste broeders & zusters,

Het is bijna weer zover. De kans om met de Wil van Allaah subhanahu wa ta'ala de zonden van het vorige jaar te laten vergeven is nabij insha'Allaah. We hebben recent nog de dag van 'Arafah gehad, de dag vóór 'Ied-ul Adhaa. Moge Allaah subhanahu wa ta'ala het van degenen die op deze dag hebben gevast accepteren, Allaahumma ameen.

Eenieder die deze kans heeft gemist, krijgt nu dus weer een kans, insha'Allaah. En dat is op de dag, genaamd 'Aashuraa. Dit is op de tiende dag van de eerste maand van het islamitische jaar, Muharram. Ook is het aanbevolen de dag ervoor, de negende, te vasten of anders de dag erna, de elfde. We zitten nu in de maand Muharram, alhamdulillaah. Dit betekent dus, dat 'Aashuraa nadert.

Na uitgebreid onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat 'Aashuraa op zondag 27 december zal vallen, insha'Allaah.

Wat we jullie wel aan kunnen raden, is om op ofwel zaterdag en zondag, ofwel zondag en maandag te vasten, met de intentie van 'Aashura. Dit (nl. twee dagen vasten) is tevens de sunnah van onze geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

In het onderstaande artikel kunnen jullie meer lezen over deze bijzondere dag.

We vragen aan Allaah Die ons heeft gezegend met de Islaam, om ons te zegenen met leiding, Godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden.

Er is geen God behalve Allaah, Hij alleen, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort het Koningschap, alle Lof is aan Hem en Hij is tot alles in staat.

Moge Allaah 'azza wa djal ons in staat stellen om Zijn wetgevingen na te leven en de Sunnah van Zijn profeet (Allaah's vrede en zegeningen zij met hem) te volgen, Allaahumma ameen.

Wa 'alaykum salaam wa rahmatullaah,

Het vasten op de dag van 'Aashuraa geldt voor het uit laten wissen van de zonden van het vorige jaar, omdat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

'Voor het vasten van de dag van 'Arafah hoop ik dat Allaah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna en voor het vasten van de dag 'Aashuraa hoop ik dat Allaah de zonden van het jaar daarvoor vergeeft.' (Overgeleverd door Muslim, 1162)

Dit is door de Vrijgevigheid die Allaah ons verleent, waarbij het vasten van een dag goed is voor het laten uitwissen van een heel jaar. En Allaah is de Bezitter van de grote Vrijgevigheid.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was er erg op gesteld om er zeker van te zijn dat hij op de dag van 'Aashuraa had gevast vanwege zijn grote status.

Het is overgeleverd van Ibn 'Abbaas (Moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij zei:

'Ik zag de Profeet nooit zo ijverig om er zeker van te zijn dat hij een bepaalde dag had gevast en dat hij die prefereerde over een andere, behalve deze dag, de dag van 'Aashuraa en deze maand - bedoelende Ramadaan.' (Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1867)

Wat er wordt bedoeld met ijverig, is ervoor zorgen dat je de grote beloning verdient.

Met betrekking tot de reden waarom de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op de dag van 'Aashuraa vastte en mensen aanspoorde om dat ook te doen is er overgeleverd door Al-Boekhaari (1865) op gezag van Ibn 'Abbaas (Moge Allaah tevreden met hem zijn), dat hij zei:

'De Profeet kwam naar Madinah en zag de joden vasten op de dag van 'Aashuraa. Hij zei: 'Wat is dit?' Zij zeiden: 'Dit is een goede dag, dit is de dag dat Allaah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en Musaa vastte op deze dag.' Hij zei: 'Wij zijn dichter bij Musaa dan jullie.' Dus vastte hij op deze dag en spoorde hij de mensen aan om te vasten.'

De woorden 'dit is een goede dag' staan in de verzameling van Muslim vermeld als 'dit is een grote dag, wanneer Allaah Musaa en zijn volk redde en de Pharao en zijn volk liet verdrinken.' De woorden 'en Musaa vastte op deze dag' worden in de verzameling van Muslim aangevuld door de woorden 'als dank aan Allaah, dus vasten wij op deze dag.'

Het laten uitwissen van de zonden dat wordt verkregen door het vasten van de dag van 'Aashuraa verwijst naar de kleine zonden. Wat betreft de grote zonden, hier is specifiek berouw voor nodig.

Imaam An-Nawawi (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

'Het vasten van de dag van 'Arafah geldt als boetedoening voor alle kleine zonden. Met andere woorden: Het geldt voor het laten uitwissen van alle zonden, behalve de grote.' Dan zei hij:

'Het vasten van de dag van 'Arafah geldt als boetedoening voor twee jaar en het vasten van de dag van 'Aashuraa geldt als boetedoening voor een jaar en als een persoon zijn "ameen" samen valt met de "ameen" van de engelen (in het gebed), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden... Elk van de genoemde dingen kan gelden als boetedoening. Als hij iets doet wat geldt als boetedoening voor zijn kleine zonden, dan zal hij daarvoor vergeven worden en als er geen kleine of grote zonden zijn, zal het voor hem als goede daad zijn en zal hij daardoor in status stijgen... Als er een of meerdere grote zonden zijn en geen kleine zonden, hopen we dat het zijn grote zonden zal verminderen.' (Al-Majmu' Sharhoel-Muhaddhab, deel 6)

Shaykhu- l-Islaam Ibnu Taymiyyah (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

'De boetedoening van de rituele wassing, het gebed, het vasten van Ramadaan, 'Arafah, 'Aashuraa heeft betrekking op alleen de kleine zonden.' (Al-Fataawa-l- kubraa, deel 5)

Het verharde hart:

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Al-Fawa’id

De dienaar wordt niet getroffen door een straf groter dan het verharden van het hart en het ver zijn van Allaah. Het Vuur (de Hel) was gecreëerd om het verharde hart te doen smelten. Het hart, dat het verst van Allaah is, is het hart dat is verhard. Wanneer het hart verhard, dan droogt het oog. Wanneer vier dingen worden overstegen in hoeveelheid, meer dan nodig is, dan zal het hart verharden: Voedsel, slaap, spraak en seksuele gemeenschap.

Een hart dat is verziekt door verlangens, haalt geen voordeel uit vermaningen of waarschuwingen. Wie ernaar verlangt om zijn hart te reinigen, laat diegene dan Allaah prefereren (verkiezen) boven zijn verlangens. Het hart welke zich vasthoudt aan verlangens is afgeschermd van Allaah, oveenkomstig de graad dat het gehecht is aan deze (verlangens). De harten zijn de vaten (emmers) van Allaah op Zijn aarde, dus de meest geliefde van hen bij Hem, zijn degenen die het meest mededogend, puur en opstandig tegen afdwaling zijn.

Zij (de overtreders) hielden hun harten bezig (met het najagen (achtervolgen)- van de Dunya (de wereld), als zij zich hadden bezig gehouden met Allaah en het Hiernamaals, dan hadden ze zeker stilgestaan bij de betekenis van Zijn aangrijpende Woorden en Verzen. Hun harten zouden terugkeren naar hun meesters (eigenaren) met een wijsheid, verbijsterende nieuwsgierigheid en (in het bezit) van de zeldzaamste, meest kostbare juwelen. Als het hart wordt gevoed met gedenking (van Allaah), de dorst gelest wordt met bezinning (overdenking) en gereinigd wordt van de corruptie, dan zal het getuige zijn van opmerkelijke en wonderbaarlijke zaken, inspirerende wijsheid. De mensen met Kennis en Wijsheid zijn degenen die hun harten tot leven brengen door hun verlangens te smoren.
De vernietiging van het hart gebeurt door geborgenheid (op deze Dunya) en achteloosheid, de versterking ervan (van het hart) gebeurt door angst (voor Allaah) en gedenking (van Allaah). Als het hart de genietingen van de Dunya afzweert, dan gaat het over op het (achtervolgen) van de genietingen van het Hiernamaals. Als het hart tevreden is met de genietingen van de Dunya, dan stoppen de genietingen (van het Hiernamaals). Verlangen naar Allaah en de ontmoeting met Hem is als een aangenaam briesje wat op het hart blaast, wat het vuur van de Dunya uitblaast. Degene die ervoor zorgt dat zijn hart zich nestelt bij zijn Heer zal in een kalme en rustige staat verkeren, en degene die het heeft gevestigd tussen de mensen zal verontrust zijn en erg verward. Want de liefde van Allaah zal het hart niet betreden welke de liefde voor deze wereld bevat, behalve zoals een kameel door het oog van de naald past.

Dus, de meest geliefde dienaar bij Allaah is degene die hij plaatst in Zijn dienst, die Hij kiest voor Zijn liefde, voor wie Hij zorgt dat hij zijn aanbidding voor Hem reinigt (puur maakt), die zijn doelen toewijdt aan Hem, zijn tong (toewijdt) aan Zijn gedenking, en zijn ledematen (toewijdt) aan Zijn dienst. Het hart wordt ziek, zoals het lichaam ziek wordt, en het geneesmiddel ervan is al-Tawbah en bescherming (tegen overtredingen). Het wordt roestig zoals een spiegel dat wordt, en de opheldering (verschoning) ervan wordt verkregen door gedenking. Het wordt naakt zoals het lichaam naakt wordt, en de verfraaiing (kleding) ervan is al-Taqwa. Het krijgt honger en dorst zoals het lichaam honger krijgt, en het voedsel en drinken ervan zijn kennis, liefde, afhankelijkheid, berouw en in dienst zijn.

Omwille van Allah van iemand houden

1. Anas ibn Maalik heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Drie zaken, als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: wie van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allah, en wie van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en wie liever heeft dat hij in het vuur gegooid wordt dan dat hij terugkeert naar het ongeloof nadat Allah hem daaruit gered heeft."
(Overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn Maadjah)

2. Ibn Djarier a-Ttabari heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaald heeft dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Er zijn onder de dienaren van Allah mensen die geen profeten en geen martelaars zijn, waarop de profeten en de martelaars op de Dag van de Opstanding jaloers zullen worden vanwege hun plaats bij Allah. Men zei: 'Wie zijn zij o Boodschapper van Allah, wij willen van hen houden.' Hij zei: 'Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden zonder dat zij familieleden van elkaar zijn en zonder geld dat zij aan elkaar geven. Bij Allah, hun gezichten stralen en zij staan op stralend licht. Zij zullen niet vrezen wanneer de mensen vrezen en niet treuren wanneer de mensen treuren en toen las hij het vers op (interpretatie van de betekenis): 'Weet; voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.'"
(Overgeleverd door imaam Aboe Daawoed en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie)

3. Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: 'Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.'"
(Sahieh Muslim)

4. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de salaamgroet."
(Sahieh Muslim)

zaterdag 19 december 2009

“Als zij kennis hadden gezocht … “

Ibn Al-Qaasim zegt:

فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة، وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك

“Ik hoorde Malik zeggen: “Sommigen gingen achter aanbidding aan en lieten het vergaren van kennis achterwege, toen keerden zij hun zwaarden tegen de Ummah van Muhammad! Als zij kennis hadden gezocht, dan zou dat hun daarvan hebben weerhouden”.

{“Miftah Dar As-Sa’adah”, 1/119}.

Hoe oprecht zijn je daden?

At-Tirmidhi heeft het volgende van Sjoefayy al-Asbahi overgeleverd:

Hij kwam Medina binnen en zag een man met mensen om zich heen verzameld. Hij vroeg: "Wie is dat?" Zij zeiden: "Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu)." Sjoeffayy zei: "Dus benaderde ik hem en ik ging voor hem zitten. Hij was tegen de mensen aan het spreken en toen hij klaar was en de mensen weg waren gegaan, zei ik tegen hem: "Ik vraag je bij Allaah, vertel mij een hadeeth die je van de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) hebt gehoord en die je helemaal begrepen hebt."

Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) zei: "Dat zal ik doen, ik zal jou een hadeeth vertellen die ik van de Boodschapper van Allaah heb gehoord en die ik helemaal begrepen heb." Toen begon Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) naar adem te snakken en hij bleef in deze staat tot hij bijkwam. En toen zei hij: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik." Toen snakte hij naar adem, herstelde, veegde zijn gezicht af en zei: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik." Toen snakte hij naar adem, herstelde, veegde zijn gezicht af en zei: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik."

Toen begon Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) zwaar naar adem te snakken en zijn hoofd viel voorover. En ik ondersteunde hem lange tijd met mijn schouder.Toen herstelde hij en zei: De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) vertelde me: Als de Dag des Oordeels komt, zal Allaah neerdalen om de mensen te berechten. En ieder volk zal nederig knielen. De eersten mensen die naar voren worden geroepen zullen een man zijn die de Qur'aan uit zijn hoofd had geleerd, een man die terwille van Allaah was gedood en een rijke man.

Allaah zal tegen de geleerde zeggen: "Heb Ik jou niet datgene geleerd wat Ik aan Mijn boodschapper heb geopenbaard?" En hij zal zeggen, "Natuurlijk, mijn Rabb." Allaah zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen dat er gezegd zou worden dat die en die een geleerde is. En dat werd gezegd."

Degene met veel rijkdom zal gebracht worden en Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal tegen hem zeggen: "Heb ik jou niet overvloedig gegeven zodat jij niemand nodig had?" En hij zal zeggen: "Natuurlijk, O Rabb." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Wat heb je gedaan met datgene dat ik je gegeven heb?" Hij zal zeggen: "Ik heb het aan mijn familieleden gegeven en als liefdadigheid." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen maar dat er gezegd werd dat die en die edelmoedig is en dat werd gezegd."

Dan zal degene die gedood werd terwille van Allaah naar voren gebracht worden en Allaah zal tegen hem zeggen: "Waarvoor werd jij vermoord?" Hij zal zeggen: "Ik werd bevolen te vechten in djihaad terwille van U. Dus ik vocht tot ik werd gedood." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen dat er gezegd werd dat die en die moedig is. En dat werd gezegd."

Toen streek de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) langs mijn knieën en zei: "O Abu Hurayra, deze drie zullen de eerste mensen zijn voor wie het Vuur zal worden opgestookt op de Dag des Oordeels."

Bron: At-Tirmidhi no.2382

maandag 7 december 2009

De zeven manieren om luiheid, saaiheid en zwakte, wanneer men probeert te studeren, te bevechten.

door Shaikh Ahmed Najmee (Rahimahoe Allah)

De vraagsteller vraagt:

''Ik ben zwak in het lezen van boeken die van nut zijn en als ik begin met het lezen van sommige boeken van 'Ilm (kennis) dan voel ik zwakte en saaiheid. Wat is dus uw advies voor mij en wat is de juiste weg in het lezen van de boeken die profijtvolle kennis bevatten; opdat ze ons (degenen die beloning zoeken) profijt opleveren?''

Ten eerste: Het is noodzaak voor degene die kennis zoekt, om zijn intentie te zuiveren, omwille van Allaah, de Heer der werelden. Opdat de reden en zijn doel ( van nuttige kennis opdoen) het aangezicht van Allaah zal zijn; en om de waarheid te kennen om ernaar te handelen, en om de valsheid te kennen om ervan weg te blijven.

Ten tweede: Om te handelen naar de kennis die hij geleerd heeft en om te proberen om de kennis die hij geleerd heeft aan anderen te onderwijzen.

Ten derde: Dat hij vastberaden is in het memoriseren van dat wat hij geleerd heeft en het herhaald, zodat het niet van hem weggaat.

Ten vierde: Vastberaden zijn om te leren wat hij niet weet; zodat kennis aan zijn kennis wordt toegevoegd.

Ten vijfde: Het constant aan Allaah vragen hem te voorzien van profijtvolle kennis en een goede voorziening en daden die geaccepteerd worden. De profeet (SallAllaahu `Alaihi Was Salaam) zei als hij het ochtend gebed had verricht, na de tasleem:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُـكَ عِلْمـاً نافِعـاً وَرِزْقـاً طَيِّـباً ، وَعَمَـلاً مُتَقَـبَّلاً.

''O Allaah, ik vraag U om profijtvolle kennis en een goede voorziening en daden die geaccepteerd worden''

Ten zesde: Als hij zich zwak voelt in het opdoen van kennis; dan zou hij Allaah moeten vragen voor de wilskracht en verlangen om kennis op te doen en zich hieraan toe te wijden.

Ten zevende: Het is verplicht voor de student van kennis om weg te blijven van ongehoorzaamheid, want waarlijk ongehoorzaamheid laat het hart sterven en verzwakt het begrip. Het is overgeleverd over imaam Shaafi'ee dat hij zei:

''Ik klaagde bij mijn leraar Wakee? over mijn zwakke memorisatie, dus hij begeleidde me naar het laten van zondes en hij zei: ''Weet dat kennis een licht is; en het licht van Allaah word niet aan een ongehoorzaam persoon gegeven.''

En ik zeg dat het bewijs voor dit te vinden is in het boek van Allaah, waarin Hij, geprezen is Hij, zegt:

يِـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ1

O jullie die geloven! Als jullie Allaah gehoorzamen en vrezen dan zal Hij jullie Furqaan (onderscheid) schenken en jullie zondes uitwissen en Hij zal jullie vergeven. En Allaah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ2

O jullie die geloven, vreest Allaah en gelooft in Zijn boodschapper, Hij zal jullie een dubbel aandeel geven van Zijn genade en Hij zal jullie een licht geven, waarmee jullie recht zullen lopen en Hij zal jullie vergeven. En Allaah is Ghafoor-u Rahiem.

Wat dus belangrijk is, is dat de student van kennis voortdurend moet strijden. Strijden tegenover zichzelf en tegen zijn eigen passies en begeertes en haar hebzucht. En zich uitputten in het verkrijgen van kennis en hopen dat Allaah het hem toestaat om dat te bereiken. En het succes komt van Allaah.

Vertaald door een broeder
------------ --------
Uit het boek'' Fataawa Jaaliyya'' bladzijde 111

1 Soorah Al-Anfaal (8):29

2Soorah Al Hadeed (57):28

vrijdag 4 december 2009

Nederigheid

Imam Bakr Bin Abdillah Al-Muzani zei:

إذا رأيت من هو أكبر منك فقل:هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني
“Als je iemand tegenkomt die ouder is dan jou, zeg dan tegen jezelf: “Hij heeft mij ingehaald met zijn Iman en goede daden! Hij is beter dan mij”.


وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل:سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني
“En als je iemand tegenkomt die jonger is dan jou, zeg dan tegen jezelf: “Ik heb hem ingehaald met mijn zonden en overtredingen! Hij is beter dan mij”.


وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا من فضل الله علىّ لا أستحقه
“En als je ziet dat jou broeders (of zusters) jou eren en prijzen, zeg dan tegen jezelf: “Dit is een zegen van Allah op mij, maar ik verdien het niet”.


وإذا رأيت منهم تقصيراً فقل:هذا ذنب أحدثته
“En als je ziet dat zij jou kleineren, zeg dan tegen jezelf: “Dit is het gevolg van mijn voorgaande zonde” …

{“Sifat As-Safwah”, 3/248}.

Vaderlijk advies van sheich Ibn al-cOethaymien aan de moslimjongeren

Van: Sheich Ibn al-cOethaymien

Aan: Alle moslimjongeren

As-Salaamoe calaykoem wa Rahmatoellaahi wa barakaatoeh,

Je hebt mij gevraagd, moge Allah jou zegenen, om voor jou een helder programma uit te stippelen aan de hand waarvan jij je leven kan inrichten. Ik vraag Allah, de Verhevene, om ons allen te leiden naar het Rechte Pad, waarheid en succes. En dat Hij van ons rechtgeleide leidinggevenden maakt.

Ten eerste: Leef met Allah

1. Zorg ervoor dat je altijd met Allah leeft. Heb Zijn Grootsheid altijd voor ogen en denk veelvuldig aan zijn Tekenen om je heen, zoals de schepping van de hemelen en de aarde en wat je daaruit kan ontlenen aan Zijn verfijnde Wijsheid, Zijn indrukwekkende Macht, Zijn allesomvattende Barmhartigheid en giften. Denk ook aan Zijn religieuze Tekenen waarmee de Boodschappers zijn gekomen, in het bijzonder de laatste onder hen: Mohammed (vrede zij met hem).

2. Zorg ervoor dat je hart vervuld is met liefde voor Allah, de Verhevene, dit vanwege alle gunsten waarvan Hij jou heeft voorzien en de misgunsten waarvoor Hij jou heeft behoed. De grootste gunst van allen is de Islam en dat Allah jou in staat heeft gesteld dit te mogen belijden en dat Hij dit geliefd heeft gemaakt bij jou.

3. Zorg ervoor dat jouw hart vervuld is met het verheerlijken van Allah totdat Hij het belangrijkste is in jouw leven. Hierdoor zul je standvastig blijven in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene en zul je in staat zijn Zijn verplichtingen na te komen en Zijn verboden zaken te vermijden.

4. Zorg ervoor dat jij toegewijd bent aan Allah in al jouw aanbiddingen. Vertrouw op Hem in alle opzichten om zo werkelijk te voldoen aan:

“U Alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” (Soerat al-Faatihah: 5)

Heb altijd voor ogen dat alles wat je laat of verricht voort dient te komen uit jouw gehoorzaamheid tegenover Allah. Dit zal ervoor zorgen dat je zult genieten van jouw aanbidding en dat dit jouw gemakkelijk zal afgaan.

Ten tweede: Leef met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)

1. Zorg ervoor dat jouw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) boven jouw liefde voor alle andere schepselen staat en dat jij zijn leiding verkiest boven de leiding van iedereen.

2. Zorg ervoor dat je hem als voorbeeld neemt wat betreft aanbidding en goede gedragscode. Zorg ervoor dat jouw daden van aanbidding op een wijze verricht worden zoals door de Profeet werd voorgedaan en dat jouw gedragscode lijkt op die van hem. Waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, jij beschikt over een voortreffelijke gedragscode.” (Soerat al-Qalam: 4)

Als jij dit weet te verwezenlijken dan zul je uiterst zorgvuldig omgaan in het vergaren van kennis omtrent de Shariecah waarmee hij is gekomen en het nabootsen van zijn gedragscode.

3. Zorg ervoor dat je uitnodigt naar en het opneemt voor zijn Soennah, want de steun van Allah aan jou is afhankelijk van de mate waarin jij je vasthoudt aan Zijn Shariecah.

Ten derde: Jouw dagelijkse bezigheden buiten de verplichtingen om

1. Als je wakker wordt om het nachtgebed te verrichten gedenk dan Allah, de Verhevene, en smeekt Hem om wat jij nodig hebt, want op dit tijdstip is het aannemelijker dat jouw smeekbeden worden verhoord. En reciteer de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde … O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Opdat jullie zullen welslagen.” (Soerat Aali cImraan: 190-200)

2. Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden in het laatste deel van de nacht en sluit af met al-Witr.

3. Verricht jouw ochtendloftuitingen. Zo kun je bijvoorbeeld honderd keer het volgende zeggen: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel Moelk wa Lahoel Hamd wa Hoewa calaa koeli shay’in Qadier.’ (Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, als Enige zonder enige deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en aan Hem is de lofprijzing en Hij is tot alles in staat.)

4. Verricht het Doehaa-gebed.

5. Verricht jouw namiddagloftuitingen.

Ten vierde: De manier waarop je kennis dient te vergaren

1. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om het Boek van Allah te reciteren en uit je hoofd te leren. Denk eraan dat het reciteren gepaard moet gaan met het nadenken over datgene wat er gereciteerd wordt. Als iets jou tijdens het reciteren opvalt leg het dan vast op papier.

2. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om de authentieke overleveringen van de Boodschapper (vrede zij met hem) te leren. Zeer leerzaam is bijvoorbeeld het boek ‘cOmdat-ul Ahkaam’.

3. Zorg ervoor dat je goed geconcentreerd de les bijwoont zodat je zaken duidelijk gestructureerd leert en niet van her en der wat meepikt omdat dit slechts een verspilling van tijd is en tot verwarring leidt.

4. Begin met kleine boeken en kijk er goed naar. Stap vervolgens over naar moeilijkere boeken om zo stapsgewijs jouw kennis op te bouwen. Dit is de beste manier om kennis op een veilige manier te verkrijgen.

5. Zorg ervoor dat je kennis over de Oesoel (grondslagen) en de Qawaacid (basisregels) van de Islamitische leer opdoet. Er wordt namelijk gezegd: “Wie de grondslagen niet kent, zal er ook nooit komen.”

audio: lezing over Ethiek van de daa3ieyah door Abdeljalil aboe Ayman


audio: Gedicht-Noniyat al Qahtaani (arabisch) zeker de moeite waard om te luisteren!

Hier het beroemde gedicht van Imam Aboe Mohammed al Andalusi al Qahtaani al Maaliki in 5 delen te beluisteren. Het lange gedicht wordt op een melodieuze stem voorgedragen door Khalid al Shalimi.deel 1:
deel 2:
deel 3:
deel 4:
deel 5:
Met dank aan: http://youthofislam.web-log.nl/

dinsdag 1 december 2009

verhaal: De tovenaarsleerling

Soehayb overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Er leefde een koning onder hen die voor jullie was en hij had een tovenaar. Toen de tovenaar oud werd, zei hij tegen de koning: ,,Waarlijk, ik ben oud geworden. Breng mij een jongen, opdat ik hem tovenarij zal leren.” De koning bracht hem een jongen die hij het vak kon leren. Op weg naar de tovenaar ontmoette de jongen een monnik naar wie hij luisterde, dit trok hem erg aan. Het werd zijn gewoonte om, onderweg naar de tovenaar, langs te gaan bij de monnik en dan zou hij bij hem blijven zitten (om naar hem te luisteren). En hij kwam dan (als gevolg hiervan te laat) bij de tovenaar die hem dan zou slaan. Hij deed zijn beklag hierover bij de monnik die tegen hem zei: ,,Als je de tovenaar vreest, zeg dan: ,,Mijn familie hield mij op.’’ En als jij jouw familie vreest, zeg dan: ,,De tovenaar hield mij op.”

Het gebeurde op een dag dat er een groot beest kwam die de weg van de mensen blokkeerde, waarop de jongen zei: ,,Vandaag zal ik te weten komen of de tovenaar of de monnik beter is.” Hij pakte een steen en zei vervolgens: ,,O Allah, als de zaak van de monnik geliefder is bij U dan de zaak van de tovenaar, laat dit beest dan sterven zodat de mensen niet gehinderd worden.” Hij gooide de steen vervolgens, waardoor het beest stierf en de mensen bevrijd waren. Daarna kwam hij bij de monnik en vertelde hem het verhaal. De monnik zei: ,,Zoon, vandaag ben jij beter dan ik. Je hebt een punt bereikt waarvan ik denk dat je binnenkort beproefd zal worden en als je beproefd wordt, maak mij dan niet bekend.”

De jongen begon blindgeborenen en leprapatiënten te genezen en hij begon mensen met allerlei andere ziekten te genezen. Toen een blind geworden hoflid van de koning over hem hoorde, kwam hij bij hem met vele geschenken en zei: ,,Al dit hier is voor jou als je mij geneest!” De jongen antwoordde: ,,Ikzelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene, geneest. Zou je in Allah, de Verhevene geloven, dan zal ik smeekbeden tot Allah verrichten om jou te genezen.” Het hoflid geloofde hierna in Allah en hij werd vervolgens door Allah genezen. Daarna kwam het hoflid bij de koning en zat bij hem, zoals hij dit altijd deed waarop de koning hem vroeg: ,,Wie heeft jou je zicht terug gegeven?” Het hoflid zei: ,,Mijn Heer.” De koning vroeg: ,,Heb jij een andere heer buiten mij?” Waarop hij antwoordde: ,,Mijn Heer en jouw Heer is Allah.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen, totdat hij de jongen bekend maakte. De jongen werd vervolgens gebracht en de koning zei tegen hem: ,,O mijn zoon, ik heb vernomen dat jouw tovenarij zo een niveau heeft bereikt dat jij in staat bent om de blindgeborenen en de leprapatiënten te genezen en zus en zo.” Hij antwoordde: ,,Ikzelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene geneest.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen, totdat hij de monnik bekend maakte. De monnik werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde. De koning liet daarop een zaag halen, plaatste deze op het midden van zijn hoofd en zaagde hem door midden, totdat hij in twee stukken uiteenviel. Het hoflid werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar ook hij weigerde. De zaag werd op het midden van zijn hoofd geplaatst en ook hij werd door midden gezaagd, totdat hij in twee stukken uiteen viel. De jongen werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde.

De koning droeg hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee naar die berg en beklim deze met hem. Als jullie de top van de berg bereikt hebben, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan naar beneden. Zij vertrokken en beklommen met hem de berg waarop de jongen zei: ,,O Allah, bevrijd mij van hen zoals U wilt.” De berg begon te schudden waarop zij allen naar beneden stortten, behalve de jongen. Hij kwam lopend naar de koning. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijd.” Wederom droeg de koning hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee op een boot en wanneer jullie het midden van de zee bereiken, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan in het water.” Zij vertrokken met hem en hij zei (op open zee): ,,O Allah, bevrijd mij van hen zoals U wilt.” Daarop klapte de boot om en iedereen verdronk, behalve de jongen die wederom lopend bij de koning kwam. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijd.” En hij zei tegen de koning: ,,Jij zult mij niet kunnen doden, totdat je doet wat ik je opdraag.” De koning zei: ,,En dat is?” Hij zei: ,,Verzamel alle mensen op een plaats, kruisig mij vervolgens aan een boomstronk, neem dan een pijl uit mijn houder en zeg: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.”, daarna moet je schieten. Als je dat doet, zul je in staat zijn mij te doden.” De koning verzamelde alle mensen op een open plaats, kruisigde de jongen aan een boomstronk, nam een pijl uit de houder van de jongen, spande de boog en zei: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.” Hij schoot de pijl af en het raakte de jongen in zijn slaap. De jongen plaatste zijn hand op zijn slaap waar hij was geraakt en stierf. Hierna zeiden de mensen: ,,Wij geloven in de Heer van de jongen.” Iemand kwam bij de koning en vertelde hem: ,,Zie, datgene waar je voor vreesde, bij Allah, dit is gebeurd; alle mensen geloven.”

De koning gaf hierna opdracht om overal diepe kuilen te graven en vervolgens daarin vuur aan te steken. Hij zei: ,,Degene die niet terugkeert van de religie (van de jongen), gooi hem in het vuur of er wordt tegen hem gezegd: ,,Spring erin.” Dit deden zij, totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij twijfelde om in het vuur te springen. Hierop sprak de baby en zei tegen haar: ,,O moeder, wees standvastig, want waarlijk je bent op (het pad van) de waarheid.”

(Moeslim)

flyer: Conferentie 1/2/3 jan. te UtrechtKlik op de afbeelding voor grotere formaat

flyer: lezing 12-12-'09 te HelmondKlik op het plaatje voor grotere formaat

Leer discussies te vermijden!

De tong beschermen tegen discussies en twistgesprekken:

Volgens Abu Umaama (radiya Allahu 'anhu) heeft de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wassalam) gezegd: "Ik garandeer een huis in de buitenwijken van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van elke discussie, zelfs al had hij gelijk. Ik garandeer een huis in het centrum van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van leugens, zelfs niet gewoon om te lachen. Ik garandeer een huis in de hoogste gedeelten van het Paradijs voor degene met een edelmoedig karakter." (Overgeleverd door At-Tabaraani)

Ibn Mas'ud (radiya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Laat de discussie links liggen, want je kan haar wijsheid niet begrijpen en je kan niet veilig zijn voor haar verleiding."

Volgens Abu Umaama (Radiya Allahu 'Anhu) heeft de Profeet (salla Allahu 'alayhi wassalam) gezegd: "Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, enkel nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies." (Overgeleverd door At-Tirmidhi, Ibn Maadja, Ahmad en Al-Hakim)

Abu Yasaar heeft gezegd: "Wees op je hoede voor discussies; het is het uur van de onwetendheid voor de wijze en het is het ideale moment voor shajtaan om zijn misstap af te wachten."

Imaam Maalik (rahimahu Allah) heeft gezegd: "Discussie maakt het hart hard en veroorzaakt conflicten."

Bilaal ibn Sa'd heeft gezegd: "Als je ziet hoe de mens de neiging heeft om ruzie te maken en te discussiëren, betoverd door zijn eigen mening, weet dan dat hij reeds verlies geleden heeft."

'Umar ibn al-Khathaab (radiya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Verzamel geen kennis voor drie zaken en verlaat kennis niet omwille van drie zaken. Verzamel geen kennis om het te gebruiken om te discussiëren, noch om erover op te scheppen, noch om ermee te koop te lopen. Verlaat daarentegen de kennis niet omdat je schaamte ernaar op zoek te gaan je ervan weerhoudt, of omdat je geen enkel verlangen hebt om iets te leren of omdat je er voldoening in vindt onwetend te zijn."

Al-Ghazaali heeft gezegd: "De grens van de discussie bestaat erin zich te verzetten tegen hetgeen een ander zegt, door hem zijn fout aan te wijzen, ofwel in zijn woorden, ofwel in zijn betekenis, ofwel in hetgeen hij wilde zeggen. En de discussie verlaten doe je door de afkeuring en de betwisting te verlaten. Wat betreft elk woord dat je gehoord hebt; als het juist is, bevestig het dan. En als het niet juist en bedriegelijk is, en het hangt niet vast aan religieuze kwesties, dan is het beter er niet op te antwoorden."

Weet, beste Moslims, dat de discussie de waarheid niet bevestigt en ook het verkeerde niet ontkracht. Het kan zelfs zijn dat het degene met een verkeerde mening ertoe aanzet om zich nog meer vast te klampen aan zijn verkeerde ideeën. De Moslim moet zijn tong dus beschermen tegen elke discussie. Als hij iemand raad wil geven, dat hij dat dan met zachtheid doet. Nog beter is het om deze raad onder vier ogen te geven, om hem of haar niet in verlegenheid te brengen voor iedereen; zoniet zal dat hem of haar ertoe aanzetten om hardnekkig vol te houden, en zelfs gebruik te maken van verkeerde ideeën.

Moge wij allen hier lering uit trekken.


wa a3leikoem salam wara7matoellah wabaraktoe

bron: "De manieren om het geloof te beschermen tegen Satan" door Sheikh Wahid Abdul-Salaam Baali (hafidahu Allah).

video: Echtelijke problemen - "Afwezigheid van onze tong" (غياب ألسنا)

video: De bijzondere jongen en het koekje!

as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

Beluister hier het verhaal over een bijzondere jongen met een bijzonder leven. Een jongen die van oprechtheid hield en in praktijk bracht wat hij kende. Een jongen die de nachten staand in gebed doorbracht. Een jongen met bijzondere gebeurtenissen. En heb je enig idee wat zijn zonde was? Je zult jezelf uitlachen als je dat hoort.