donderdag 30 juli 2009

Uitspraken van de vrome voorgangers inzake toewijding

Enkelen van de vrome voorgangers zeiden: “De toegewijde persoon is degene die zijn goede daden verhult, zoals hij zijn slechte daden verhult.”

Sahl ibnoe cAbdullah zei: “Niets is zo zwaar voor een persoon als het hebben van toewijding, omdat dit hem vreemd is.”

Yoesoef ibnoel Hoessayn zei: “Het meest waardevolle in dit wereldse leven is toewijding. Hoe vaak span ik mij niet in om mijn hart te zuiveren van gepronk, of het lijkt alsof dit wederom in een andere gedaante opdoemt.”

Ar-Rabiec ibnoe Khoetaym zei: “Alles waarmee niet het Aangezicht van Allah wordt nagestreefd, zal tenietgaan.”

Aboe Soelaymaan zei: “Als de dienaar toewijding betracht, dan zal hij afgeholpen worden van influisteringen en gepronk.”

Noecaym ibnoe Hammaad zei: “Dat wij zweepslagen moeten verduren gaat ons gemakkelijker af, dan het betrachten van volledige toewijding.”

Yahyaa ibn Abi Kathier zei: “Leert jullie zelf zuivere toewijding aan, want dit is belangrijker dan daden.”

Yoesoef ibn Asbaat zei: “Het zuiveren van de intentie wordt door de asceten zwaarder gevonden, dan het zich langdurig inspannen op de Weg van Allah middels daden.”

Makhoel zei: “Geen dienaar zal veertig dagen zijn toewijding zuiver weten te houden, of de bronnen van wijsheid zullen vanuit zijn hart en tong ontspringen.”

Ibnoel Qayyim zei: “Een daad zonder toewijding en leidraad is als een reiziger die zijn bagage vult met zand waar hij niets aan heeft.”

Voorbeelden van toewijding van de vrome voorgangers

Nooit werd ar-Rabiec betrapt terwijl hij vrijwillige gebeden verrichtte in de moskee, behalve één keer.

Als Mansoer ibnoel Moectamir het ochtendgebed had verricht, dan toonde hij zich tegenover zijn metgezellen energiek en actief, terwijl hij wellicht de hele nacht staand in het gebed had doorgebracht. Dit zou hij doen om zijn daden te verhullen.

cAbdurrahmaan ibn Abi Laylaa pleegde altijd het nachtgebed te verrichten, maar wanneer iemand dan binnenkwam, deed hij alsof hij sliep.

De vrouw van Hassaan ibn Abi Sinaan vertelde over haar man: “Hij pleegde bij mij in bed te kruipen, waarna hij mij zou beduvelen zoals een vrouw haar kind soms beduveld. Wanneer hij wist dat ik in slaap was gevallen, stond hij op om het gebed te verrichten.”

Aboe Hamzah ath-Thamaali zei: “cAli ibnoe Hoesayn droeg ’s nachts altijd een zak brood op zijn rug, die hij als liefdadigheid zou uitgeven. Hij pleegde te zeggen: ,,Heimelijke liefdadigheid, dooft de Woede van de Heer.”

Moehammad ibnoe Ishaaq zei: “Er waren mensen in Medina die van proviand voorzien werden, terwijl zij niet eens wisten waar dit vandaan kwam. Toen cAli ibnoel Hoesayn stierf, moesten zij het zonder datgene stellen wat zij altijd ‘s nacht kregen.”

Ibnoe Djawzi zei: “Wanneer Ibraahiem an-Nakhacy de Koran aan het reciteren was en iemand bij hem binnenliep, zou hij deze bedekken.”

Moehammad ibnoe Waasic zei: “Ik ken mannen die twintig jaar huilden, terwijl hun vrouwen hier niets van wisten.”

Ash-Shaaficy zei: “Ik wenste dat de mensen deze kennis die ik bezit van mij overnamen, zonder dat zij deze aan mij toeschrijven.”

Ik hou van Allah

Als de minnaar van zijn beminde houdt, droomt hij de hele nacht van de ontmoeting en laat hij zijn verbeelding de vrije loop.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, staat hij de hele nacht op wacht, hopende op een glimp van zijn geliefde.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, leest hij ontvangen liefdesbrieven keer op keer, totdat hij deze van buiten kent.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, legt hij verre afstanden af om daar te komen en laat hij zich niet ontmoedigen door de ontberingen van de reis.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, vertoont hij zich op zijn best; welgekleed en geparfumeerd.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, bespaart hij kosten noch moeite.

Hoe kan dan degene die wegloopt voor de ontmoeting met Allah, Zijn Boek niet reciteert, geen gehoor geeft aan Zijn oproep tot het gebed, hoe kan zo iemand beweren te houden van Allah, terwijl hij weigert te bidden, knielen en zich ter aarde te werpen voor Allah?

Hoe kan iemand die dag en nacht werkt, zich afmat omwille van het wereldse en totaal niets doet omwille van het Hiernamaals beweren te houden van Allah? Degene die zich hieraan schuldig maakt en nog steeds durft te beweren dat hij van Allah houdt, is slechts bezig zichzelf te bedonderen.

Maar… het goede nieuws is dat Allah geduldig is met ons en Zijn Geduld is een genade voor ons. Laten wij de Genade van Allah dan ook niet aan ons voorbijgaan.

dinsdag 28 juli 2009

Beproevingen

InshAllah kunnen de volgende tips ons helpen wanneer Allah ons beproeft in dit wereldse leven.

Ieder van ons wordt wel eens beproefd, de een krijgt een zwaardere beproeving dan de anderen. Maar uiteindelijk heeft Allah, Subhana wa Ta'ala, beloofd dat hij ons beproeven zal:

”Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevingsgezinde.” [Soerah Al-Moelk (67) aya 2]

We worden dus allen beproefd, met zowel rijkdom als armoede, gezondheid als ziekte, voorspoed als tegenspoed. Allah de Verhevene vertelt ons in bovenstaande aya dat hij ons beproeft om zo te zien wie de beste daden verricht, hoewel Hij de Alwetende is en beschikt over de kennis van het Ongeziene. Maar zoals rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, het zo mooi verwoord heeft, zijn ook de beproevingen ten voordele van de moslim/moslima.

In een hadith zegt de Profeet, salla Allahoe 3alayhi wa sallam: ”Wonderbaarlijk zijn de zaken van de gelovigen! Al zijn zaken zijn in het geheel goed voor hem; als hem iets goeds overkomt, dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts gebeurt, dan is hij geduldig en dat is goed voor hem. En dit (deze instelling) is slechts voor de gelovige.” [Fiqh-us-Sunnah]

Punt Eén: Allah houdt van degene die Hij beproeft. *

Anas radiyya Allahoe 3anh, overleverde dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei; 'De mate van de beloning is in overeenstemming met de mate van het lijden. Wanneer Allah van iemand houdt, beproeft Hij hen (met rampspoed). Hij, die dan tevreden is (met Allah's besluit) heeft de aanvaarding (van Allah) verkregen, en hij, die ontevreden is (met Allah's besluit) zal de boosheid (van Allah) verkrijgen.' [At-Tirmidhi]

En verder heeft Abou Hourayra radiyya Allahoe 3anh overgeleverd dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei, 'Wanneer Allah het goede wilt voor een persoon, onderwerpt Hij hem aan tegenspoed.' [Al-Bukhari e.a.]

Dus wanneer je beproeft wordt, wil dit zeggen dat Allah soebhanahoe wa ta3ala van je houdt. Soebhan Allah! En als je tevreden bent met de beproeving en vervolgens geduld uitoefent, Soebhan Allah. Allah zal dan van je houden. Want Allah zegt namelijk in de Qor'aan:

En Allah houdt van de geduldigen.[Soerah Al-Imraan (3) aya 146]


Punt Twee: Allah vergeeft onze voorgaande zonden. *

Overgeleverd door Aboe Sa3ied en Abou Hourayra radiyya Allahoe 3anh die vertelden dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: 'Voor iedere moeilijkheid, ziekte, bezorgdheid, verdriet, pijn of leed, welke een moslim overkomt, zelfs de prik van een doorn zal Allah daarvoor in de plaats enige van zijn (voorgaande) zonden verwijderen.' [Sahih Bukhari & Sahih Muslim]

In een andere hadith, overgeleverd door 'Aisha radiyya Allahoe 3anha zei onze geliefde profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam: 'Een ziekte is nog heviger voor de rechtschapene. Wanneer een gelovige gekweld wordt met tegenspoed, zelfs als het een doorn is of meer, een zonde wordt van hem weggenomen vanwege dat en hij is een graad verheven (in het Paradijs).' [Ahmad]


Punt Drie: Een gelovige wordt verheven in graad in het Paradijs. *


We hebben reeds gezien dat Allah 3azza wa Djal onze zonden vergeeft wanneer Hij ons beproeft met tegenspoed. Maar in een hadith vertelt rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, dat Allah ervoor zorgt dat een gelovige zo een hoge positie verkrijgen kan in het Paradijs. Hij salla Allahoe 3alayhi wa sallam zegt namelijk het volgende:

'(Vaak gebeurt het dat) Allah voor een bepaalde gelovige een hoge positie heeft bestemd die hij niet in zichzelf kan bereiken. Dus beproeft Allah hem met enige lichamelijke of materiele rampspoed of leed van binnen zijn familie waarbij hem het geluk van geduldig zijn wordt geschonken. Aldus verheft Allah hem tot een hoge positie die Hij oorspronkelijk voor hem had bepaald'. [Aboe-Dawoed en Ahmad]

En verder zegt Allah de Almachtige, in de Qor'aan: 'Vrede zij met u', omdat jullie in geduld hebben volgehouden. Zeker, het uiteindelijke huis is uitmuntend! [Soerah Al-Ra'd (13) aya 24]


Punt vier: Wees Allah de Verhevene dankbaar. *


Soms hebben we de neiging om super down en depri te zijn wanneer wij beproefd zijn, wij bekijken ons wereldje rondom ons alsof er alleen maar verdriet en boosheid bestaat, terwijl wij gezegend zijn met zovele gunsten door Allah, Subhana wa Ta'ala. Laten we eens goed kijken naar de blauwe hemel bedekt met sterren, naar de babyblauwe rivier waarin vissen zwemmen en naar onze geliefde vrienden en vriendinnen die klaar staan om ons te steunen. Allah, Subhana wa Ta'ala, zegt in de Qor'aan al Karim:

En Hij gaf u al hetgeen je van Hem vraagt en als je de gunsten van God telt, zul je ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. [Soerah Ibrahiem (14) aya 34]

Soebhan Allah, we hebben zoveel van Hem gekregen, zoveel dat we al deze gunsten niet eens allemaal kunnen optellen, gunsten waar wij van afweten en gunsten die voor ons onbekend zijn. We hebben zoveel maar wij beschouwen het als normaal en vergeten daardoor de waarde van datgene wat wij gekregen hebben.

Hoe vaak sta je er bij stil dat jij zeer dankbaar mag zijn dat je een bed hebt om in te slapen en een dak boven je hoofd, familie om van te houden en de kans om te studeren zodat je insAllah een beroep zult uitoefenen ten voordele van de maatschappij en om anderen te helpen. Subhana'Allah, hoe waar zijn de volgende woorden van rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam:
"De zoon van Adam, alayhi salaam, kent geen groter recht dan deze drie dingen: een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en water." [At-Tirmidhi]


Punt vijf: Weet dat dit leven vergankelijk is. *


Van een dierbare zuster in het geloof heb ik ooit de volgende tip gekregen, 'Als je het moeilijk hebt, neem dan die verrekijker'.

Met 'verrekijker' bedoelde zij dat men zich dan zou moeten concentreren op het Hiernamaals, in plaats van ons zorgen te maken met het wereldse leven, zouden wij ons beter zorgen maken om het Hiernamaals. En wanneer onze harten verbonden zijn met het Hiernamaals, soebhan Allah, dan is er geen sprake meer van stress of depressies. Verder zegt Allah ook in de Koran:

Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen! [Soerah Al-Ankaboet (29) aya 64]

Uiteindelijk is dit wereldse leven het niet waard om ons erdoor op te jagen en ons vervolgens af te reageren op onze medemens. Laten we genieten van iedere dag met een glimlach op ons gezicht en met het besef dat wij streven naar een gelukkig leven in het Hiernamaals. Laten wij de futiliteiten van het wereldse leven ons niet slechtgezind en verdrietig maken, maar laten wij ons de volgende woorden van rasoel Allah salla Allahoe 3alayhi wa sallam, herinneren:

"Deze wereld in vergelijking met het Hiernamaals is alsof één van jullie een vinger in de zee stak en dan zag hoeveel vocht er aan zijn vinger bleef kleven nadat hij hem terug trok." [Muslim]