woensdag 27 mei 2009

advies: Schaamte is een onderdeel van het geloof

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الايمان بضع و ستون شعبة والحياء من الايمانAboe Hurayrah overlevert dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Het geloof bestaat uit iets meer dan zestig vertakkingen (divisies) en schaamtegevoel vormt een onderdeel van het geloof." (Al-Boechaari)

Beste broeders en zusters, ik wil beginnen door aan te geven dat de profeet (vrede zij met hem) spreekt van بضع و ستون شعبة, oftewel iets meer dan zestig vertakkingen. Het woord بضع wordt door de Arabieren gebruikt als aanduiding voor een getal dat ligt tussen de drie en de negen.
Eén van deze vertakkingen van het geloof is schaamte zoals in de overlevering wordt aangegeven, oftewel het gevoel van zich schamen.

Religieus gezien is schaamte een karaktereigenschap dat er toe leidt dat de persoon het slechte achterwege laat en dat de persoon ervan weerhoudt om de rechten van anderen te schenden. Vandaar dat de profeet (vrede zij met hem) in een andere overlevering te kennen gaf dat schaamte in al haar gedaantes als goed kan worden gezien. Wel betreft het hier een schaamtegevoel dat in overeenstemming is met het geloof.

Voor het verkrijgen van dit gevoel is natuurlijk kennis en toewijding nodig, evenals de rest van de daden van aanbidding. Het is per slot van rekening een onderdeel van het geloof dat de persoon er toe brengt om zijn verplichtingen na te komen en de verboden zaken te mijden.

Een vraag die wellicht gesteld kan worden, is namelijk de volgende: "Waarom wordt in deze overlevering van alle andere onderdelen van het geloof slechts schaamtegevoel aangehaald?" Als antwoord hierop kunnen wij zeggen omdat schaamtegevoel de weg effent en vergemakkelijkt naar de andere onderdelen. Het vormt namelijk de aanleiding voor eenieder om de voorschriften na te komen.

Dus het is niet terecht dat sommige mensen minachtend doen over deze eigenschap. Degene die in het bezit is van schaamte, zal deze eigenschap juist moeten koesteren en zich niet daarvan willen af te keren. Moge Allah ons allen het notabele schaamtegevoel schenken en aan onze kinderen, onze vrouwen en onze gemeenschap.advies van Aboe Ismaïl
bron: www.mjede.nl

advies: Een stap naar de moskee

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste moslims,

In dit korte advies wil ik mezelf en jullie herinneren - en de herinnering baat de gelovigen - aan de gunsten van het gezamenlijke gebed in de moskee.

Het gezamenlijke gebed in de moskee heeft zevenentwintig maal meer verdiensten dan het gebed dat alleen wordt verricht. Dit is een grote en geweldige gunst. Elke voetstap naar de moskee wordt als een verdienste gezien en hiermee stijgt men in rang bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). En middels iedere voetstap vervalt er een misstap die de dienaar gemaakt heeft. Als hij dan het gebed in de moskee heeft verricht, zullen de engelen gebeden voor hem verrichten door te zeggen: "O Allah, schenk hem genade en o Allah, wees barmhartig met hem." (Al-Bukhaarie en Muslim)

Zie wat een stap naar de moskee teweeg kan brengen. Wij zijn allen behoeftig naar verdiensten en de vergeving van onze misstappen en zonden. Zo zegt de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem): "Degene die de wassing verricht en de wassing correct heeft verricht, en vervolgens naar het voorgeschreven gebed gaat en het verricht met de imaam; zijn zonden worden hem vergeven." (Ibnu Khuzaymah en authentiek verklaard door de nobele imaam Al-Albaanie)

En zoals in Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim vermeld staat, zegt de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) dat telkens wanneer iemand naar de moskee gaat Allah hem zal voorzien van goede gastvrijheid in het Paradijs. Dan kan men bijvoorbeeld denken aan het eten en allerlei andere genietingen. En zo worden ook degenen die in de donkerte van de nacht naar de moskee lopen, verheugd met volledige licht op de Dag des Oordeels. (Aboe Dawoed en Attirmithie en authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft ons bevolen om het gezamenlijke gebed bij te wonen. Zo zegt Hij:

وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

"En buigt tezamen met hen die buigen." (Al-Baqarah, 43)

Dit wordt gezien als een duidelijk bevel om het gebed gezamenlijke te verrichten en bij te wonen. Het gezamenlijke gebed maakt onderscheid tussen degenen die het bevel van Allah (de Verhevene) serieus nemen en degenen die hoogmoedig zijn om gehoor te geven aan de oproep van Allah. Het gezamenlijke gebed brengt de moslims bij elkaar en maakt hen sterk. Het gezamenlijke gebed onderwijst de onwetende, omdat hij in contact komt met mensen van kennis waardoor hij onderwezen wordt. Het gezamenlijke gebed verhoogt de kans op vrees en vermeerdert de concentratie.

Het vermeerderen van stappen richting de moskee is aanleiding voor de vergeving van de zonden en het stijgen in rang bij Allah. De verstandige gelovige is hij die zich haast om deze grote gunst te behalen en zich bij de rijen voegt. Zelfs de blinde persoon kreeg geen permissie om het gebed thuis te bidden. Wat dan te denken van ons?
Wij ondervinden geen obstakels of moeilijkheden als wij naar de moskee gaan en beschikken over allerlei soorten vervoersmiddelen. Laten we dan trachten deze verplichting na te komen om zo elkaar te steunen in goedheid en godsvrucht.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die over het gebed waken en de verplichtingen nakomen.


advies van Aboe Tariq
bron: www.mjede.nl