vrijdag 25 december 2009

Twee soorten zonden

Imaam Sufyan Ibn Uyainah heeft gezegd:

“Iemand die wegens zijn begeerten zondigt, hoop voor hem. Iemand die met trots zondigt, vreest voor hem. Waarlijk, Adam zondigde wegens een simpele begeerte en hij werd vergeven, terwijl Iblis uit trots zondigde en hij werd vervloekt!”

(Al-Dhahabi, “Siyar A’lâm Al-Nubala”).

Niemand is foutloos!

Al-Dhahabi zegt:

والكمال عزيز ، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل ، فلا تدفن المحاسن لورطة

“En volmaaktheid is zeer zeldzaam, dus een geleerde hoort geprezen te worden voor zijn goedheid en zijn goedheid vergaat niet door een fout waar hij in valt!”

{“As-Siyaar”, 16/285}.

woensdag 23 december 2009

flyer&programma 1 t/m 3 jan, te UtrechtKlik op de afbeelding voor grotere formaat

dinsdag 22 december 2009

De perfecte gelovige

De gelovige is niet iemand die alleen de opgelegde religieuze verplichtingen oppervlakkig doet en datgene wat verboden is voorkomt, maar hij is iemand van wie het geloof absoluut (onvoorwaardelijk) is, zonder bezwaren (of wat dan ook) die opkomen in zijn hart en zonder obsessie (wat zich bevindt) in zijn ziel. Hoe meer moeilijkheden hem treffen, hoe meer zijn geloof stijgt en hoe sterker zijn onderwerping wordt.
Hij zou kunnen bidden (du'ah doen) en geen spoor van beantwoording van zijn gebeden zien, maar hij verandert niet omdat hij weet dat hij het eigendom van Degene is die handelt met hem zoals Hij dat wil. Want als er een bezwaar zou (op)komen in zijn hart, dan verlaat hij de rol van dienaar en neemt hij de rol van iemand die protesteert, zoals die van Iblees (de duivel).

Een sterke geloof toont zichzelf bij grote ontberingen (moeilijkheden).

Een gelovige ziet in Yahya, de zoon van Zakariyya, een goed voorbeeld. Hij werd gedood door een tiran die hem confrontreerde, maar Hij (subhanahu wa ta'ala), die hem tot profeet had gemaakt, greep niet in en verdedigde hem niet.

Overeenkomstig; alle tirannie die de profeten en gelovigen trof werd niet van hen afgehouden. Als iemand denkt dat Goddelijkheid hen niet kan helpen, dan is diegene een ongelovige. Echter, als iemand gelooft dat Goddelijkheid hen kan helpen, maar ervoor kiest om dat niet te doen, en dat God (subhanahu wa ta'ala) gelovigen honger kan doen leiden terwijl ongelovigen vol zitten, en gelovigen kan treffen met ziektes en (terwijl Hij) ongelovigen een goede gezondheid schenkt, dan rest diegene alleen de onderwerping aan de Eigenaar zelfs wanneer hij is getroffen door folteringen e.d. .

Jacob huilde acht jaar lang toen Joseph, zoon van Jacob (alayhis salaam), was verdwenen, hij gaf nooit op; het enige wat hij zei toen zijn andere zoon ook verdween was: "Moge Allah hen allemaal bij mij terugbrengen".

Moses (alayhis salaam) bad 40 jaar lang tegen Pharaoh, die kinderen doodde en magiers kruisigde en hun handen afhouwde, voordat zijn gebeden werden verhoord.

Bij zulke onderwerping wordt de intensiteit (kracht) van iemand zijn sterke geloof niet duidelijk door alleen rak'at (buigingen in het gebed (salaat)).

Zo veel van degenen die Qadar prezen werden getroffen door onheil en dit deed hen alleen stijgen in onderwerping en tevredenheid (met hun Heer), en daar schuilt een uitleg van de betekenis van Zijn woorden, "Allah is tevreden met hen" (Qur'an, 5:119 en op andere plaatsen).

Al-Hasan Al-Basree heeft gezegd: mensen zijn hetzelfde bij (goede) gezondheid, maar wanneer hen moeilijkheden treffen tonen zij verschillen.Imam Ibn ul Jawzee
(vertaald uit: Sayd ul-Khatir, p. 364)

zondag 20 december 2009

video: Do you know Allah?

De dag van 'Aashuraa komt eraan insha'Allaah!

Bismillaah Ar-Rahmân Ar-Rahiem, Alhamdulillaahi Rabbil 'Alameen, was-salaatu was-salaamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ahlihi wa sahbihi wa aj'ma'een ama' ba'd:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Salaam 'alaykum warahmatullaahi wa barakatuhu beste broeders & zusters,

Het is bijna weer zover. De kans om met de Wil van Allaah subhanahu wa ta'ala de zonden van het vorige jaar te laten vergeven is nabij insha'Allaah. We hebben recent nog de dag van 'Arafah gehad, de dag vóór 'Ied-ul Adhaa. Moge Allaah subhanahu wa ta'ala het van degenen die op deze dag hebben gevast accepteren, Allaahumma ameen.

Eenieder die deze kans heeft gemist, krijgt nu dus weer een kans, insha'Allaah. En dat is op de dag, genaamd 'Aashuraa. Dit is op de tiende dag van de eerste maand van het islamitische jaar, Muharram. Ook is het aanbevolen de dag ervoor, de negende, te vasten of anders de dag erna, de elfde. We zitten nu in de maand Muharram, alhamdulillaah. Dit betekent dus, dat 'Aashuraa nadert.

Na uitgebreid onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat 'Aashuraa op zondag 27 december zal vallen, insha'Allaah.

Wat we jullie wel aan kunnen raden, is om op ofwel zaterdag en zondag, ofwel zondag en maandag te vasten, met de intentie van 'Aashura. Dit (nl. twee dagen vasten) is tevens de sunnah van onze geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

In het onderstaande artikel kunnen jullie meer lezen over deze bijzondere dag.

We vragen aan Allaah Die ons heeft gezegend met de Islaam, om ons te zegenen met leiding, Godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden.

Er is geen God behalve Allaah, Hij alleen, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort het Koningschap, alle Lof is aan Hem en Hij is tot alles in staat.

Moge Allaah 'azza wa djal ons in staat stellen om Zijn wetgevingen na te leven en de Sunnah van Zijn profeet (Allaah's vrede en zegeningen zij met hem) te volgen, Allaahumma ameen.

Wa 'alaykum salaam wa rahmatullaah,

Het vasten op de dag van 'Aashuraa geldt voor het uit laten wissen van de zonden van het vorige jaar, omdat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

'Voor het vasten van de dag van 'Arafah hoop ik dat Allaah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna en voor het vasten van de dag 'Aashuraa hoop ik dat Allaah de zonden van het jaar daarvoor vergeeft.' (Overgeleverd door Muslim, 1162)

Dit is door de Vrijgevigheid die Allaah ons verleent, waarbij het vasten van een dag goed is voor het laten uitwissen van een heel jaar. En Allaah is de Bezitter van de grote Vrijgevigheid.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was er erg op gesteld om er zeker van te zijn dat hij op de dag van 'Aashuraa had gevast vanwege zijn grote status.

Het is overgeleverd van Ibn 'Abbaas (Moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij zei:

'Ik zag de Profeet nooit zo ijverig om er zeker van te zijn dat hij een bepaalde dag had gevast en dat hij die prefereerde over een andere, behalve deze dag, de dag van 'Aashuraa en deze maand - bedoelende Ramadaan.' (Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1867)

Wat er wordt bedoeld met ijverig, is ervoor zorgen dat je de grote beloning verdient.

Met betrekking tot de reden waarom de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op de dag van 'Aashuraa vastte en mensen aanspoorde om dat ook te doen is er overgeleverd door Al-Boekhaari (1865) op gezag van Ibn 'Abbaas (Moge Allaah tevreden met hem zijn), dat hij zei:

'De Profeet kwam naar Madinah en zag de joden vasten op de dag van 'Aashuraa. Hij zei: 'Wat is dit?' Zij zeiden: 'Dit is een goede dag, dit is de dag dat Allaah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en Musaa vastte op deze dag.' Hij zei: 'Wij zijn dichter bij Musaa dan jullie.' Dus vastte hij op deze dag en spoorde hij de mensen aan om te vasten.'

De woorden 'dit is een goede dag' staan in de verzameling van Muslim vermeld als 'dit is een grote dag, wanneer Allaah Musaa en zijn volk redde en de Pharao en zijn volk liet verdrinken.' De woorden 'en Musaa vastte op deze dag' worden in de verzameling van Muslim aangevuld door de woorden 'als dank aan Allaah, dus vasten wij op deze dag.'

Het laten uitwissen van de zonden dat wordt verkregen door het vasten van de dag van 'Aashuraa verwijst naar de kleine zonden. Wat betreft de grote zonden, hier is specifiek berouw voor nodig.

Imaam An-Nawawi (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

'Het vasten van de dag van 'Arafah geldt als boetedoening voor alle kleine zonden. Met andere woorden: Het geldt voor het laten uitwissen van alle zonden, behalve de grote.' Dan zei hij:

'Het vasten van de dag van 'Arafah geldt als boetedoening voor twee jaar en het vasten van de dag van 'Aashuraa geldt als boetedoening voor een jaar en als een persoon zijn "ameen" samen valt met de "ameen" van de engelen (in het gebed), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden... Elk van de genoemde dingen kan gelden als boetedoening. Als hij iets doet wat geldt als boetedoening voor zijn kleine zonden, dan zal hij daarvoor vergeven worden en als er geen kleine of grote zonden zijn, zal het voor hem als goede daad zijn en zal hij daardoor in status stijgen... Als er een of meerdere grote zonden zijn en geen kleine zonden, hopen we dat het zijn grote zonden zal verminderen.' (Al-Majmu' Sharhoel-Muhaddhab, deel 6)

Shaykhu- l-Islaam Ibnu Taymiyyah (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

'De boetedoening van de rituele wassing, het gebed, het vasten van Ramadaan, 'Arafah, 'Aashuraa heeft betrekking op alleen de kleine zonden.' (Al-Fataawa-l- kubraa, deel 5)

Het verharde hart:

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Al-Fawa’id

De dienaar wordt niet getroffen door een straf groter dan het verharden van het hart en het ver zijn van Allaah. Het Vuur (de Hel) was gecreëerd om het verharde hart te doen smelten. Het hart, dat het verst van Allaah is, is het hart dat is verhard. Wanneer het hart verhard, dan droogt het oog. Wanneer vier dingen worden overstegen in hoeveelheid, meer dan nodig is, dan zal het hart verharden: Voedsel, slaap, spraak en seksuele gemeenschap.

Een hart dat is verziekt door verlangens, haalt geen voordeel uit vermaningen of waarschuwingen. Wie ernaar verlangt om zijn hart te reinigen, laat diegene dan Allaah prefereren (verkiezen) boven zijn verlangens. Het hart welke zich vasthoudt aan verlangens is afgeschermd van Allaah, oveenkomstig de graad dat het gehecht is aan deze (verlangens). De harten zijn de vaten (emmers) van Allaah op Zijn aarde, dus de meest geliefde van hen bij Hem, zijn degenen die het meest mededogend, puur en opstandig tegen afdwaling zijn.

Zij (de overtreders) hielden hun harten bezig (met het najagen (achtervolgen)- van de Dunya (de wereld), als zij zich hadden bezig gehouden met Allaah en het Hiernamaals, dan hadden ze zeker stilgestaan bij de betekenis van Zijn aangrijpende Woorden en Verzen. Hun harten zouden terugkeren naar hun meesters (eigenaren) met een wijsheid, verbijsterende nieuwsgierigheid en (in het bezit) van de zeldzaamste, meest kostbare juwelen. Als het hart wordt gevoed met gedenking (van Allaah), de dorst gelest wordt met bezinning (overdenking) en gereinigd wordt van de corruptie, dan zal het getuige zijn van opmerkelijke en wonderbaarlijke zaken, inspirerende wijsheid. De mensen met Kennis en Wijsheid zijn degenen die hun harten tot leven brengen door hun verlangens te smoren.
De vernietiging van het hart gebeurt door geborgenheid (op deze Dunya) en achteloosheid, de versterking ervan (van het hart) gebeurt door angst (voor Allaah) en gedenking (van Allaah). Als het hart de genietingen van de Dunya afzweert, dan gaat het over op het (achtervolgen) van de genietingen van het Hiernamaals. Als het hart tevreden is met de genietingen van de Dunya, dan stoppen de genietingen (van het Hiernamaals). Verlangen naar Allaah en de ontmoeting met Hem is als een aangenaam briesje wat op het hart blaast, wat het vuur van de Dunya uitblaast. Degene die ervoor zorgt dat zijn hart zich nestelt bij zijn Heer zal in een kalme en rustige staat verkeren, en degene die het heeft gevestigd tussen de mensen zal verontrust zijn en erg verward. Want de liefde van Allaah zal het hart niet betreden welke de liefde voor deze wereld bevat, behalve zoals een kameel door het oog van de naald past.

Dus, de meest geliefde dienaar bij Allaah is degene die hij plaatst in Zijn dienst, die Hij kiest voor Zijn liefde, voor wie Hij zorgt dat hij zijn aanbidding voor Hem reinigt (puur maakt), die zijn doelen toewijdt aan Hem, zijn tong (toewijdt) aan Zijn gedenking, en zijn ledematen (toewijdt) aan Zijn dienst. Het hart wordt ziek, zoals het lichaam ziek wordt, en het geneesmiddel ervan is al-Tawbah en bescherming (tegen overtredingen). Het wordt roestig zoals een spiegel dat wordt, en de opheldering (verschoning) ervan wordt verkregen door gedenking. Het wordt naakt zoals het lichaam naakt wordt, en de verfraaiing (kleding) ervan is al-Taqwa. Het krijgt honger en dorst zoals het lichaam honger krijgt, en het voedsel en drinken ervan zijn kennis, liefde, afhankelijkheid, berouw en in dienst zijn.

Omwille van Allah van iemand houden

1. Anas ibn Maalik heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Drie zaken, als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: wie van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allah, en wie van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en wie liever heeft dat hij in het vuur gegooid wordt dan dat hij terugkeert naar het ongeloof nadat Allah hem daaruit gered heeft."
(Overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn Maadjah)

2. Ibn Djarier a-Ttabari heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaald heeft dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Er zijn onder de dienaren van Allah mensen die geen profeten en geen martelaars zijn, waarop de profeten en de martelaars op de Dag van de Opstanding jaloers zullen worden vanwege hun plaats bij Allah. Men zei: 'Wie zijn zij o Boodschapper van Allah, wij willen van hen houden.' Hij zei: 'Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden zonder dat zij familieleden van elkaar zijn en zonder geld dat zij aan elkaar geven. Bij Allah, hun gezichten stralen en zij staan op stralend licht. Zij zullen niet vrezen wanneer de mensen vrezen en niet treuren wanneer de mensen treuren en toen las hij het vers op (interpretatie van de betekenis): 'Weet; voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.'"
(Overgeleverd door imaam Aboe Daawoed en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie)

3. Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: 'Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.'"
(Sahieh Muslim)

4. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de salaamgroet."
(Sahieh Muslim)

zaterdag 19 december 2009

“Als zij kennis hadden gezocht … “

Ibn Al-Qaasim zegt:

فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة، وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك

“Ik hoorde Malik zeggen: “Sommigen gingen achter aanbidding aan en lieten het vergaren van kennis achterwege, toen keerden zij hun zwaarden tegen de Ummah van Muhammad! Als zij kennis hadden gezocht, dan zou dat hun daarvan hebben weerhouden”.

{“Miftah Dar As-Sa’adah”, 1/119}.

Hoe oprecht zijn je daden?

At-Tirmidhi heeft het volgende van Sjoefayy al-Asbahi overgeleverd:

Hij kwam Medina binnen en zag een man met mensen om zich heen verzameld. Hij vroeg: "Wie is dat?" Zij zeiden: "Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu)." Sjoeffayy zei: "Dus benaderde ik hem en ik ging voor hem zitten. Hij was tegen de mensen aan het spreken en toen hij klaar was en de mensen weg waren gegaan, zei ik tegen hem: "Ik vraag je bij Allaah, vertel mij een hadeeth die je van de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) hebt gehoord en die je helemaal begrepen hebt."

Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) zei: "Dat zal ik doen, ik zal jou een hadeeth vertellen die ik van de Boodschapper van Allaah heb gehoord en die ik helemaal begrepen heb." Toen begon Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) naar adem te snakken en hij bleef in deze staat tot hij bijkwam. En toen zei hij: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik." Toen snakte hij naar adem, herstelde, veegde zijn gezicht af en zei: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik." Toen snakte hij naar adem, herstelde, veegde zijn gezicht af en zei: "Ik zal jou een hadeeth vertellen die de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) mij in zijn huis vertelde toen er niemand anders aanwezig was behalve hij en ik."

Toen begon Abu Hurayra (radyallaahu 'anhu) zwaar naar adem te snakken en zijn hoofd viel voorover. En ik ondersteunde hem lange tijd met mijn schouder.Toen herstelde hij en zei: De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) vertelde me: Als de Dag des Oordeels komt, zal Allaah neerdalen om de mensen te berechten. En ieder volk zal nederig knielen. De eersten mensen die naar voren worden geroepen zullen een man zijn die de Qur'aan uit zijn hoofd had geleerd, een man die terwille van Allaah was gedood en een rijke man.

Allaah zal tegen de geleerde zeggen: "Heb Ik jou niet datgene geleerd wat Ik aan Mijn boodschapper heb geopenbaard?" En hij zal zeggen, "Natuurlijk, mijn Rabb." Allaah zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen dat er gezegd zou worden dat die en die een geleerde is. En dat werd gezegd."

Degene met veel rijkdom zal gebracht worden en Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal tegen hem zeggen: "Heb ik jou niet overvloedig gegeven zodat jij niemand nodig had?" En hij zal zeggen: "Natuurlijk, O Rabb." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Wat heb je gedaan met datgene dat ik je gegeven heb?" Hij zal zeggen: "Ik heb het aan mijn familieleden gegeven en als liefdadigheid." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen maar dat er gezegd werd dat die en die edelmoedig is en dat werd gezegd."

Dan zal degene die gedood werd terwille van Allaah naar voren gebracht worden en Allaah zal tegen hem zeggen: "Waarvoor werd jij vermoord?" Hij zal zeggen: "Ik werd bevolen te vechten in djihaad terwille van U. Dus ik vocht tot ik werd gedood." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je hebt gelogen." En de engelen zullen zeggen: "Je hebt gelogen." Allaah (Subhana wa Ta'ala) zal zeggen: "Je wilde alleen dat er gezegd werd dat die en die moedig is. En dat werd gezegd."

Toen streek de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam) langs mijn knieën en zei: "O Abu Hurayra, deze drie zullen de eerste mensen zijn voor wie het Vuur zal worden opgestookt op de Dag des Oordeels."

Bron: At-Tirmidhi no.2382

maandag 7 december 2009

De zeven manieren om luiheid, saaiheid en zwakte, wanneer men probeert te studeren, te bevechten.

door Shaikh Ahmed Najmee (Rahimahoe Allah)

De vraagsteller vraagt:

''Ik ben zwak in het lezen van boeken die van nut zijn en als ik begin met het lezen van sommige boeken van 'Ilm (kennis) dan voel ik zwakte en saaiheid. Wat is dus uw advies voor mij en wat is de juiste weg in het lezen van de boeken die profijtvolle kennis bevatten; opdat ze ons (degenen die beloning zoeken) profijt opleveren?''

Ten eerste: Het is noodzaak voor degene die kennis zoekt, om zijn intentie te zuiveren, omwille van Allaah, de Heer der werelden. Opdat de reden en zijn doel ( van nuttige kennis opdoen) het aangezicht van Allaah zal zijn; en om de waarheid te kennen om ernaar te handelen, en om de valsheid te kennen om ervan weg te blijven.

Ten tweede: Om te handelen naar de kennis die hij geleerd heeft en om te proberen om de kennis die hij geleerd heeft aan anderen te onderwijzen.

Ten derde: Dat hij vastberaden is in het memoriseren van dat wat hij geleerd heeft en het herhaald, zodat het niet van hem weggaat.

Ten vierde: Vastberaden zijn om te leren wat hij niet weet; zodat kennis aan zijn kennis wordt toegevoegd.

Ten vijfde: Het constant aan Allaah vragen hem te voorzien van profijtvolle kennis en een goede voorziening en daden die geaccepteerd worden. De profeet (SallAllaahu `Alaihi Was Salaam) zei als hij het ochtend gebed had verricht, na de tasleem:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُـكَ عِلْمـاً نافِعـاً وَرِزْقـاً طَيِّـباً ، وَعَمَـلاً مُتَقَـبَّلاً.

''O Allaah, ik vraag U om profijtvolle kennis en een goede voorziening en daden die geaccepteerd worden''

Ten zesde: Als hij zich zwak voelt in het opdoen van kennis; dan zou hij Allaah moeten vragen voor de wilskracht en verlangen om kennis op te doen en zich hieraan toe te wijden.

Ten zevende: Het is verplicht voor de student van kennis om weg te blijven van ongehoorzaamheid, want waarlijk ongehoorzaamheid laat het hart sterven en verzwakt het begrip. Het is overgeleverd over imaam Shaafi'ee dat hij zei:

''Ik klaagde bij mijn leraar Wakee? over mijn zwakke memorisatie, dus hij begeleidde me naar het laten van zondes en hij zei: ''Weet dat kennis een licht is; en het licht van Allaah word niet aan een ongehoorzaam persoon gegeven.''

En ik zeg dat het bewijs voor dit te vinden is in het boek van Allaah, waarin Hij, geprezen is Hij, zegt:

يِـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ1

O jullie die geloven! Als jullie Allaah gehoorzamen en vrezen dan zal Hij jullie Furqaan (onderscheid) schenken en jullie zondes uitwissen en Hij zal jullie vergeven. En Allaah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ2

O jullie die geloven, vreest Allaah en gelooft in Zijn boodschapper, Hij zal jullie een dubbel aandeel geven van Zijn genade en Hij zal jullie een licht geven, waarmee jullie recht zullen lopen en Hij zal jullie vergeven. En Allaah is Ghafoor-u Rahiem.

Wat dus belangrijk is, is dat de student van kennis voortdurend moet strijden. Strijden tegenover zichzelf en tegen zijn eigen passies en begeertes en haar hebzucht. En zich uitputten in het verkrijgen van kennis en hopen dat Allaah het hem toestaat om dat te bereiken. En het succes komt van Allaah.

Vertaald door een broeder
------------ --------
Uit het boek'' Fataawa Jaaliyya'' bladzijde 111

1 Soorah Al-Anfaal (8):29

2Soorah Al Hadeed (57):28

vrijdag 4 december 2009

Nederigheid

Imam Bakr Bin Abdillah Al-Muzani zei:

إذا رأيت من هو أكبر منك فقل:هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني
“Als je iemand tegenkomt die ouder is dan jou, zeg dan tegen jezelf: “Hij heeft mij ingehaald met zijn Iman en goede daden! Hij is beter dan mij”.


وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل:سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني
“En als je iemand tegenkomt die jonger is dan jou, zeg dan tegen jezelf: “Ik heb hem ingehaald met mijn zonden en overtredingen! Hij is beter dan mij”.


وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا من فضل الله علىّ لا أستحقه
“En als je ziet dat jou broeders (of zusters) jou eren en prijzen, zeg dan tegen jezelf: “Dit is een zegen van Allah op mij, maar ik verdien het niet”.


وإذا رأيت منهم تقصيراً فقل:هذا ذنب أحدثته
“En als je ziet dat zij jou kleineren, zeg dan tegen jezelf: “Dit is het gevolg van mijn voorgaande zonde” …

{“Sifat As-Safwah”, 3/248}.

Vaderlijk advies van sheich Ibn al-cOethaymien aan de moslimjongeren

Van: Sheich Ibn al-cOethaymien

Aan: Alle moslimjongeren

As-Salaamoe calaykoem wa Rahmatoellaahi wa barakaatoeh,

Je hebt mij gevraagd, moge Allah jou zegenen, om voor jou een helder programma uit te stippelen aan de hand waarvan jij je leven kan inrichten. Ik vraag Allah, de Verhevene, om ons allen te leiden naar het Rechte Pad, waarheid en succes. En dat Hij van ons rechtgeleide leidinggevenden maakt.

Ten eerste: Leef met Allah

1. Zorg ervoor dat je altijd met Allah leeft. Heb Zijn Grootsheid altijd voor ogen en denk veelvuldig aan zijn Tekenen om je heen, zoals de schepping van de hemelen en de aarde en wat je daaruit kan ontlenen aan Zijn verfijnde Wijsheid, Zijn indrukwekkende Macht, Zijn allesomvattende Barmhartigheid en giften. Denk ook aan Zijn religieuze Tekenen waarmee de Boodschappers zijn gekomen, in het bijzonder de laatste onder hen: Mohammed (vrede zij met hem).

2. Zorg ervoor dat je hart vervuld is met liefde voor Allah, de Verhevene, dit vanwege alle gunsten waarvan Hij jou heeft voorzien en de misgunsten waarvoor Hij jou heeft behoed. De grootste gunst van allen is de Islam en dat Allah jou in staat heeft gesteld dit te mogen belijden en dat Hij dit geliefd heeft gemaakt bij jou.

3. Zorg ervoor dat jouw hart vervuld is met het verheerlijken van Allah totdat Hij het belangrijkste is in jouw leven. Hierdoor zul je standvastig blijven in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene en zul je in staat zijn Zijn verplichtingen na te komen en Zijn verboden zaken te vermijden.

4. Zorg ervoor dat jij toegewijd bent aan Allah in al jouw aanbiddingen. Vertrouw op Hem in alle opzichten om zo werkelijk te voldoen aan:

“U Alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” (Soerat al-Faatihah: 5)

Heb altijd voor ogen dat alles wat je laat of verricht voort dient te komen uit jouw gehoorzaamheid tegenover Allah. Dit zal ervoor zorgen dat je zult genieten van jouw aanbidding en dat dit jouw gemakkelijk zal afgaan.

Ten tweede: Leef met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)

1. Zorg ervoor dat jouw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) boven jouw liefde voor alle andere schepselen staat en dat jij zijn leiding verkiest boven de leiding van iedereen.

2. Zorg ervoor dat je hem als voorbeeld neemt wat betreft aanbidding en goede gedragscode. Zorg ervoor dat jouw daden van aanbidding op een wijze verricht worden zoals door de Profeet werd voorgedaan en dat jouw gedragscode lijkt op die van hem. Waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, jij beschikt over een voortreffelijke gedragscode.” (Soerat al-Qalam: 4)

Als jij dit weet te verwezenlijken dan zul je uiterst zorgvuldig omgaan in het vergaren van kennis omtrent de Shariecah waarmee hij is gekomen en het nabootsen van zijn gedragscode.

3. Zorg ervoor dat je uitnodigt naar en het opneemt voor zijn Soennah, want de steun van Allah aan jou is afhankelijk van de mate waarin jij je vasthoudt aan Zijn Shariecah.

Ten derde: Jouw dagelijkse bezigheden buiten de verplichtingen om

1. Als je wakker wordt om het nachtgebed te verrichten gedenk dan Allah, de Verhevene, en smeekt Hem om wat jij nodig hebt, want op dit tijdstip is het aannemelijker dat jouw smeekbeden worden verhoord. En reciteer de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde … O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Opdat jullie zullen welslagen.” (Soerat Aali cImraan: 190-200)

2. Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden in het laatste deel van de nacht en sluit af met al-Witr.

3. Verricht jouw ochtendloftuitingen. Zo kun je bijvoorbeeld honderd keer het volgende zeggen: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel Moelk wa Lahoel Hamd wa Hoewa calaa koeli shay’in Qadier.’ (Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, als Enige zonder enige deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en aan Hem is de lofprijzing en Hij is tot alles in staat.)

4. Verricht het Doehaa-gebed.

5. Verricht jouw namiddagloftuitingen.

Ten vierde: De manier waarop je kennis dient te vergaren

1. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om het Boek van Allah te reciteren en uit je hoofd te leren. Denk eraan dat het reciteren gepaard moet gaan met het nadenken over datgene wat er gereciteerd wordt. Als iets jou tijdens het reciteren opvalt leg het dan vast op papier.

2. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om de authentieke overleveringen van de Boodschapper (vrede zij met hem) te leren. Zeer leerzaam is bijvoorbeeld het boek ‘cOmdat-ul Ahkaam’.

3. Zorg ervoor dat je goed geconcentreerd de les bijwoont zodat je zaken duidelijk gestructureerd leert en niet van her en der wat meepikt omdat dit slechts een verspilling van tijd is en tot verwarring leidt.

4. Begin met kleine boeken en kijk er goed naar. Stap vervolgens over naar moeilijkere boeken om zo stapsgewijs jouw kennis op te bouwen. Dit is de beste manier om kennis op een veilige manier te verkrijgen.

5. Zorg ervoor dat je kennis over de Oesoel (grondslagen) en de Qawaacid (basisregels) van de Islamitische leer opdoet. Er wordt namelijk gezegd: “Wie de grondslagen niet kent, zal er ook nooit komen.”

audio: lezing over Ethiek van de daa3ieyah door Abdeljalil aboe Ayman


audio: Gedicht-Noniyat al Qahtaani (arabisch) zeker de moeite waard om te luisteren!

Hier het beroemde gedicht van Imam Aboe Mohammed al Andalusi al Qahtaani al Maaliki in 5 delen te beluisteren. Het lange gedicht wordt op een melodieuze stem voorgedragen door Khalid al Shalimi.deel 1:
deel 2:
deel 3:
deel 4:
deel 5:
Met dank aan: http://youthofislam.web-log.nl/

dinsdag 1 december 2009

verhaal: De tovenaarsleerling

Soehayb overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Er leefde een koning onder hen die voor jullie was en hij had een tovenaar. Toen de tovenaar oud werd, zei hij tegen de koning: ,,Waarlijk, ik ben oud geworden. Breng mij een jongen, opdat ik hem tovenarij zal leren.” De koning bracht hem een jongen die hij het vak kon leren. Op weg naar de tovenaar ontmoette de jongen een monnik naar wie hij luisterde, dit trok hem erg aan. Het werd zijn gewoonte om, onderweg naar de tovenaar, langs te gaan bij de monnik en dan zou hij bij hem blijven zitten (om naar hem te luisteren). En hij kwam dan (als gevolg hiervan te laat) bij de tovenaar die hem dan zou slaan. Hij deed zijn beklag hierover bij de monnik die tegen hem zei: ,,Als je de tovenaar vreest, zeg dan: ,,Mijn familie hield mij op.’’ En als jij jouw familie vreest, zeg dan: ,,De tovenaar hield mij op.”

Het gebeurde op een dag dat er een groot beest kwam die de weg van de mensen blokkeerde, waarop de jongen zei: ,,Vandaag zal ik te weten komen of de tovenaar of de monnik beter is.” Hij pakte een steen en zei vervolgens: ,,O Allah, als de zaak van de monnik geliefder is bij U dan de zaak van de tovenaar, laat dit beest dan sterven zodat de mensen niet gehinderd worden.” Hij gooide de steen vervolgens, waardoor het beest stierf en de mensen bevrijd waren. Daarna kwam hij bij de monnik en vertelde hem het verhaal. De monnik zei: ,,Zoon, vandaag ben jij beter dan ik. Je hebt een punt bereikt waarvan ik denk dat je binnenkort beproefd zal worden en als je beproefd wordt, maak mij dan niet bekend.”

De jongen begon blindgeborenen en leprapatiënten te genezen en hij begon mensen met allerlei andere ziekten te genezen. Toen een blind geworden hoflid van de koning over hem hoorde, kwam hij bij hem met vele geschenken en zei: ,,Al dit hier is voor jou als je mij geneest!” De jongen antwoordde: ,,Ikzelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene, geneest. Zou je in Allah, de Verhevene geloven, dan zal ik smeekbeden tot Allah verrichten om jou te genezen.” Het hoflid geloofde hierna in Allah en hij werd vervolgens door Allah genezen. Daarna kwam het hoflid bij de koning en zat bij hem, zoals hij dit altijd deed waarop de koning hem vroeg: ,,Wie heeft jou je zicht terug gegeven?” Het hoflid zei: ,,Mijn Heer.” De koning vroeg: ,,Heb jij een andere heer buiten mij?” Waarop hij antwoordde: ,,Mijn Heer en jouw Heer is Allah.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen, totdat hij de jongen bekend maakte. De jongen werd vervolgens gebracht en de koning zei tegen hem: ,,O mijn zoon, ik heb vernomen dat jouw tovenarij zo een niveau heeft bereikt dat jij in staat bent om de blindgeborenen en de leprapatiënten te genezen en zus en zo.” Hij antwoordde: ,,Ikzelf genees niemand. Alleen Allah, de Verhevene geneest.” De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen, totdat hij de monnik bekend maakte. De monnik werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde. De koning liet daarop een zaag halen, plaatste deze op het midden van zijn hoofd en zaagde hem door midden, totdat hij in twee stukken uiteenviel. Het hoflid werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar ook hij weigerde. De zaag werd op het midden van zijn hoofd geplaatst en ook hij werd door midden gezaagd, totdat hij in twee stukken uiteen viel. De jongen werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld: ,,Keer terug van je geloof!”, maar hij weigerde.

De koning droeg hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee naar die berg en beklim deze met hem. Als jullie de top van de berg bereikt hebben, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan naar beneden. Zij vertrokken en beklommen met hem de berg waarop de jongen zei: ,,O Allah, bevrijd mij van hen zoals U wilt.” De berg begon te schudden waarop zij allen naar beneden stortten, behalve de jongen. Hij kwam lopend naar de koning. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijd.” Wederom droeg de koning hem over aan een groep van zijn mannen en zei: ,,Neem hem mee op een boot en wanneer jullie het midden van de zee bereiken, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan in het water.” Zij vertrokken met hem en hij zei (op open zee): ,,O Allah, bevrijd mij van hen zoals U wilt.” Daarop klapte de boot om en iedereen verdronk, behalve de jongen die wederom lopend bij de koning kwam. De koning vroeg hem: ,,Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?” De jongen antwoordde: ,,Allah heeft mij van hen bevrijd.” En hij zei tegen de koning: ,,Jij zult mij niet kunnen doden, totdat je doet wat ik je opdraag.” De koning zei: ,,En dat is?” Hij zei: ,,Verzamel alle mensen op een plaats, kruisig mij vervolgens aan een boomstronk, neem dan een pijl uit mijn houder en zeg: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.”, daarna moet je schieten. Als je dat doet, zul je in staat zijn mij te doden.” De koning verzamelde alle mensen op een open plaats, kruisigde de jongen aan een boomstronk, nam een pijl uit de houder van de jongen, spande de boog en zei: ,,In de Naam van Allah, de Heer van de jongen.” Hij schoot de pijl af en het raakte de jongen in zijn slaap. De jongen plaatste zijn hand op zijn slaap waar hij was geraakt en stierf. Hierna zeiden de mensen: ,,Wij geloven in de Heer van de jongen.” Iemand kwam bij de koning en vertelde hem: ,,Zie, datgene waar je voor vreesde, bij Allah, dit is gebeurd; alle mensen geloven.”

De koning gaf hierna opdracht om overal diepe kuilen te graven en vervolgens daarin vuur aan te steken. Hij zei: ,,Degene die niet terugkeert van de religie (van de jongen), gooi hem in het vuur of er wordt tegen hem gezegd: ,,Spring erin.” Dit deden zij, totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij twijfelde om in het vuur te springen. Hierop sprak de baby en zei tegen haar: ,,O moeder, wees standvastig, want waarlijk je bent op (het pad van) de waarheid.”

(Moeslim)

flyer: Conferentie 1/2/3 jan. te UtrechtKlik op de afbeelding voor grotere formaat

flyer: lezing 12-12-'09 te HelmondKlik op het plaatje voor grotere formaat

Leer discussies te vermijden!

De tong beschermen tegen discussies en twistgesprekken:

Volgens Abu Umaama (radiya Allahu 'anhu) heeft de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wassalam) gezegd: "Ik garandeer een huis in de buitenwijken van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van elke discussie, zelfs al had hij gelijk. Ik garandeer een huis in het centrum van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van leugens, zelfs niet gewoon om te lachen. Ik garandeer een huis in de hoogste gedeelten van het Paradijs voor degene met een edelmoedig karakter." (Overgeleverd door At-Tabaraani)

Ibn Mas'ud (radiya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Laat de discussie links liggen, want je kan haar wijsheid niet begrijpen en je kan niet veilig zijn voor haar verleiding."

Volgens Abu Umaama (Radiya Allahu 'Anhu) heeft de Profeet (salla Allahu 'alayhi wassalam) gezegd: "Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, enkel nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies." (Overgeleverd door At-Tirmidhi, Ibn Maadja, Ahmad en Al-Hakim)

Abu Yasaar heeft gezegd: "Wees op je hoede voor discussies; het is het uur van de onwetendheid voor de wijze en het is het ideale moment voor shajtaan om zijn misstap af te wachten."

Imaam Maalik (rahimahu Allah) heeft gezegd: "Discussie maakt het hart hard en veroorzaakt conflicten."

Bilaal ibn Sa'd heeft gezegd: "Als je ziet hoe de mens de neiging heeft om ruzie te maken en te discussiëren, betoverd door zijn eigen mening, weet dan dat hij reeds verlies geleden heeft."

'Umar ibn al-Khathaab (radiya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Verzamel geen kennis voor drie zaken en verlaat kennis niet omwille van drie zaken. Verzamel geen kennis om het te gebruiken om te discussiëren, noch om erover op te scheppen, noch om ermee te koop te lopen. Verlaat daarentegen de kennis niet omdat je schaamte ernaar op zoek te gaan je ervan weerhoudt, of omdat je geen enkel verlangen hebt om iets te leren of omdat je er voldoening in vindt onwetend te zijn."

Al-Ghazaali heeft gezegd: "De grens van de discussie bestaat erin zich te verzetten tegen hetgeen een ander zegt, door hem zijn fout aan te wijzen, ofwel in zijn woorden, ofwel in zijn betekenis, ofwel in hetgeen hij wilde zeggen. En de discussie verlaten doe je door de afkeuring en de betwisting te verlaten. Wat betreft elk woord dat je gehoord hebt; als het juist is, bevestig het dan. En als het niet juist en bedriegelijk is, en het hangt niet vast aan religieuze kwesties, dan is het beter er niet op te antwoorden."

Weet, beste Moslims, dat de discussie de waarheid niet bevestigt en ook het verkeerde niet ontkracht. Het kan zelfs zijn dat het degene met een verkeerde mening ertoe aanzet om zich nog meer vast te klampen aan zijn verkeerde ideeën. De Moslim moet zijn tong dus beschermen tegen elke discussie. Als hij iemand raad wil geven, dat hij dat dan met zachtheid doet. Nog beter is het om deze raad onder vier ogen te geven, om hem of haar niet in verlegenheid te brengen voor iedereen; zoniet zal dat hem of haar ertoe aanzetten om hardnekkig vol te houden, en zelfs gebruik te maken van verkeerde ideeën.

Moge wij allen hier lering uit trekken.


wa a3leikoem salam wara7matoellah wabaraktoe

bron: "De manieren om het geloof te beschermen tegen Satan" door Sheikh Wahid Abdul-Salaam Baali (hafidahu Allah).

video: Echtelijke problemen - "Afwezigheid van onze tong" (غياب ألسنا)

video: De bijzondere jongen en het koekje!

as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

Beluister hier het verhaal over een bijzondere jongen met een bijzonder leven. Een jongen die van oprechtheid hield en in praktijk bracht wat hij kende. Een jongen die de nachten staand in gebed doorbracht. Een jongen met bijzondere gebeurtenissen. En heb je enig idee wat zijn zonde was? Je zult jezelf uitlachen als je dat hoort.

donderdag 26 november 2009

Het offerfeest
Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste broeders en zusters, ik feliciteer jullie allen met de komst van een grote dag, namelijk 3iedu-l-Adhaa; het offerfeest. Ik wil mezelf en mijn broeders en zusters daarom aan een aantal belangrijke zaken herinneren die te maken hebben met het offerfeest en de dagen erna.

Beste broeders en zusters, het is allereerst sterk aangeraden om te offeren voor degene die hiertoe in staat is. Allah heeft het offeren voorgeschreven (Geprezen en Verheven zij Hij) in het volgende vers:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Verricht daarom de salaah voor jouw Heer en slacht offerdieren." (Al-Kawthar, 2)
Sommige geleerden zien deze dag van het offeren als de beste dag van het jaar. Zo zegt imaam ibnu-l-Qayyim: "De beste dag bij Allah is de dag van het offeren." De vraag is dan: Wat dien ik te doen op deze dag?

1.Men kan de takbier1 uitspreken vanaf de fajr van de dag van 3Arafah tot en met al-3asr van de laatste dag van de dagen van Attashreeq (de dertiende dag van de maand dhu-l-hidjah).
2.Alvorens men vertrekt voor het 3ied-gebed reinigt men het lichaam en haalt men zijn mooiste kleren uit de kast. De man parfumeert zich en de vrouw zorgt ervoor dat zij niet geparfumeerd en opgemaakt over straat gaat.
3.Een ieder van ons dient zijn uiterste best te doen om het 3ied- gebed bij te wonen. Het is voor de man dan ook niet toegestaan deze na te laten. De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft hiertoe immers bevolen. Sterker nog, hij heeft zelfs de vrouwen opgedragen aanwezig te zijn bij het 3ied-gebed, inclusief de ongetrouwde en menstruerende vrouwen. Echter, de menstruerende vrouwen dienen niet te participeren in het gebed, maar zij horen wel aanwezig te zijn tijdens de preek. Deze verplichting benadrukt het belang van het 3ied-gebed.
4.Men feliciteert elkaar met deze geweldige dag.
5.Het is aanbevolen om niet op dezelfde weg terug te keren naar de huizen als de weg die men heeft genomen om de gebedsplaats te bezoeken, maar om voor een andere weg te kiezen. Dit op basis van hetgeen de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft verricht.
6.Het slachten van een offerdier. Dit dient te gebeuren na het 3ied-gebed en niet ervoor.
7.Men dient er naar te streven om op deze dag de familieleden te bezoeken, de ruzies bij te leggen, de arme en de behoeftige te voeden en blijdschap te tonen. Daarom zeg ik bij deze: "O jij die de rechten van zijn ouders heeft geschonden en hen is vergeten, maak het goed op deze dag. O jij die een geschil met een broeder of zuster heeft, nu heb je de kans om het goed te maken. O jij die zijn kinderen heeft verwaarloosd, op deze grote dag kun je hen verwennen."
8.Het hart dient op deze dag gezuiverd te worden van haat en nijd. Ontvang iedereen met een glimlach.

Het zijn deze dagen waar wij naar uit moeten kijken, beste moslims. Wees verheugd met deze dag en betrek de kinderen bij dit feest. Leg hen de wijsheid achter het offeren uit en geef hen cadeaus, zodat zij deze dag niet meer vergeten en ernaar zullen uitkijken. Het mag niet zo zijn dat de moslims in hoge mate verdrinken in het wereldse leven en zo achteloos worden dat zij geen waarde hechten aan deze dagen.

Tevens verzoek ik mijn broeders en zusters om de volgende zaken te vermijden:
• Het in koor uitspreken van lofuitingen.
• Mannen die zich tussen vrouwen gaan begeven die niet tot hun mahaarim behoren.
• Overdrijven in eten en drinken en het verkwisten van geld.

De dagen na el-3ied zijn de dagen van Tashrieq. Dit zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de islamitische maand dhu-l-hidjah. Verschillende verzen in de Qur’aan en overleveringen spreken over de verheven positie van deze dagen. Zo zegt Allah:

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

"En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen." (Soerat al-Baqarah, 203)
Het betreft hier de dagen van Tashrieq zoals het standpunt was van Ibnu 3Umar en de meeste geleerden. De Profeet (vrede zij met hem) zei met betrekking tot de dagen van Tashrieq: "Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht."

Bij deze wil ik alvast tegen jullie zeggen: Moge Allah onze daden accepteren en ik hoop dat wij allen baat hebben bij deze adviezen.


Uitgetypt advies van Aboe Tariq
bron: www.mjede.nl

Liefde voor de wereld

Jezus de zoon van Maria zei:

كما لا يستقيم النار والماء في إناء كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا في قلب المؤمن
"Net zoals vuur en water niet samen kunnen bestaan in een pan, zo kan liefde voor dit wereldse leven en liefde voor het hiernamaals niet samen bestaan in het hart van de gelovige".

Sahl Abi Al-Asad zei:

مثل الذي يريد أن يجمع له الآخرة والدنيا مثل عبد له ربان لا يدري أيهما رضي
"Het voorbeeld van iemand die de wereldse en het hiernamaals wilt verkrijgen is zoals het voorbeeld van een slaaf die 2 meesters heeft, niet wetende welke tevreden te stellen!"

Luqmaan adviseerde zoon:

يا بني إن الدنيا بحر عميق يغرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو
"O mijn zoon! De dunya is een diepe oceaan waar velen in verdrinken! Laat jouw schip taqwallaah (vrees voor Allah) zijn, en vul [je schip] met imaan-bellah (geloof in Allah), En laat haar zeil tawakkal (vertrouwen) op Allah zijn, hopen dat je zult overleven".

Wahb Bin Munbih zei:

مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى
"Het voorbeeld van de wereldse leven en het hiernamaals is zoals het voorbeeld van een man die twee vrouwen heeft. Als hij de een tevreden stelt, dan is de ander ontevreden".

Ibrahim Ibn Adham zei:

أرفض ياأخي حب الدنيا فإن حب الدنيا يعمي ويصم
"Oh mijn broeder! Weiger de liefde voor de dunya, want het maakt (mensen) blind en doof".

Abu Darda zei:

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أوى إليه
"Deze wereld is vervloekt! Vervloekt is alles dat op haar is behalve de gedenking van Allah en hetgeen ernaartoe leidt".

Anas Ibn Malik zei:

يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية ثم خرج من الباب الآخر
"De engel des doods kwam naar Noah en zei: "O profeet die het langst heeft geleefd! Wat vond je van de dunya en haar genietingen?" Hij antwoordde: "Zoals een man die een huis binnentrad met twee deuren. Hij kwam door een deur naar binnen, en verbleef daarin voor een moment, en ging door het ander deur eruit".

Bashir Bin Al-Haarith zegt:

من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف
"Hij die Allah vraagt om de dunya, vraagt Allaah [eigenlijk] om lang [wachtend] te staan".

Ibrahim At-Taymi zegt:

الدنيا مشغلة اللهم لا تشغلني بها ولا تعطني منها شيئا
"Dunya is een bezigheid. O Allaah, hou mij niet er mee bezig en geef mij van haar niets!"

Al-Kathir Bin Ziyaad zei:

بيعوا دنياكم بآخرتكم تربحونها والله جميعا ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم فتخسرونهما والله جميعا
"Verkoop jullie wereldse leven in ruil voor het hiernamaals en bij Allah jullie zullen beiden verkrijgen, en verkoop het hiernamaals niet voor het wereldse leven want bij Allaah jullie zullen beiden verliezen!"

Awn Bin Abdullaah zei:

إن الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى
"Voorzeker, het wereldse leven en het hiernamaals in het hart van de zoon van Adam zijn zoals een weegschaal. Als de ene kant omhoog gaat, gaat de ander kant omlaag".

Jezus de zoon van Maria zei:

طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله
"Wie de dunya achterna gaat is zoals iemand die (zout)water uit een oceaan drinkt. Hoe meer hij drinkt, hoe dorstiger hij wordt, totdat het hem doodmaakt!"

Hassan (Al-Basri) zei:

لو لم تكن لنا ذنوب إلا حبنا الدنيا خشينا أن يعذبنا الله
"Als de liefde voor de wereld de enige zonde was die ik had, dan noch zou ik Allah's straf vrezen!"

Isma'iel Ibn Khalid zei:

مر إبليس بعيسى بن مريم وهو متوسد حجرا فقال له : يا عيسى قد رضيت من الدنيا بهذا الحجر ؟ قال : فأخذ من تحت رأسه فقذف به إليه فقال : هذا لك مع الدنيا لا حاجة لي فيه
"De duivel liep langs Jezus de zoon van Maria terwijl hij zijn hoofd op een steen legde, en zei: "O Jezus, bent u tevreden met slechts een steen van deze dunya?" Hij haalde de steen van onder zijn hoofd en gooide het naar hem toe, zeggende: "Dat is voor jou naast de dunya! Ik heb er geen behoefte aan".

Salm Bin Bashir zei:

إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : يا روح الله علمنا عملا واحدا يحببنا إلى الله تعالى ؟ قال : ابغضوا الدنيا يحببكم الله
"De hawarieen zeiden tegen Jezus: "O geest van Allaah! Leer ons een daad dat als wij daarnaar handelen Allah van ons zal houden?" Hij zei: "Haat de wereld en Allah zal van jullie houden".

Malik Ibn Dinar zei:

حب الدنيا رأس كل خطيئة والنساء حبالة الشيطان والخمر داعية كل شر
"Liefde voor de wereld is het hoofd van elke fout, vrouwen zijn de valkuil van de Shaytan, en wijn is een oproeper tot elke zonde".

{Bron: Kitaab Dham Ad-Dunya - van Ibn Abi Dunya

zaterdag 21 november 2009

''Totdat de shaytaan is verslagen.''

Al-Haafiz Ibn Rajab al-Hanbali zegt:

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال : “خياركم كل مفتن تواب . [ يعني كلما فُتِن بالدنيا تاب ] . قيل فإذا عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : حتى متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المحسور “

Ibn Abi Dunya heeft met zijn isnaad van Ali overgeleverd: “De besten onder jullie zijn degenen die getest worden en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “Tot wanneer [kan hij dat blijven doen]?” Hij antwoordde:

“Totdat de shaytan is verslagen”.

{“Jaami Al-Uloem”, 1/164}..

Kijk uit voor faam!

Abdullah Ibn Mubarak zegt:

قال لي سفيان الثوري : إياك والشهرة، فما أتيت أحـداً ، إلا وقد نهـاني عن الشـهرة

“Sufyan At-Thawri zei tegen mij: “Kijk uit voor faam. Ik heb niemand om advies gevraagd die mij niet tegen faam waarschuwde”.

{“As-Siyaar”, 7/260}.


.

vrijdag 20 november 2009

verhaal: A mistake worth, its weight in gold.

A mistake worth, its weight in gold.

Vanuit het Arabische originele stuk
door Adel bin Muhammad al-Abdul 'Aalee.
Vertaald door Abu Dujanah naar het Engels.
Vertaald door Abdul-'Aziz Ezhar.

Eén van de salaf (vrome voorganger),Thaabit bin Nu'maan, ging een tuingebied binnen, hij was hongerig en moe, dus wilde hij wat eten, zijn buik was aan het rommelen. Thaabit zag een appelboom, en plukte de appel om het op te eten. hij at de helft van de appel, toen dronk hij wat water uit het riviertje naast de tuin. Daarna begon Thaabit te realiseren dat hij een zonde heeft begaan door zijn honger, en dacht erover na: "Dit is echt een schande, hoe kan ik iemand anders zijn voorziening opeten zonder zijn toestemming." In zijn berouw zei hij tegen zichzelf: "Ik verlaat deze plek niet totdat ik de eigenaar van deze tuin vind, en dan beken ik dat ik van zijn voorziening heb gegeten zonder zijn toestemming." De vrome voorganger Thaabit keek om zich heen en zag een huis en liep er naar toe en klopte op de deur.

De eigenaar deed open en vroeg wat hij wilde. Thaabit zei, "Ik had honger en ging je tuin binnen en heb een appel van jouw boom geplukt en heb de helft ervan gegeten, en toen kwam ik erachter dat deze appel niet van mij was, dus ik kom hier om vergiffenis vragen en hopelijk vergeef je me." De man antwoordde, "Ik vergeef jou niet behalve op één voorwaarde?" Thaabit zei: "Wat is je voorwaarde?" De eigenaar van de tuin zei: "Ik wil dat je met mijn dochter trouwt." Thaabit zei heel blij zonder aarzeling, "Ja, ik zal met haar trouwen." De eigenaar van de tuin zei toen: "Ik wil dat je weet dat mijn dochter blind is en niet kan zien, ze is stom en kan niet praten, en ze is doof ze kan niet horen." Thaabit bin Nu'maan schrok en dacht erover na: wat een ramp, wat moet ik doen? Toen herinnerde hij de tegenslagen en moeilijkheden die hij zal krijgen bij het accepteren van deze vrouw als zijn echtgenote, en het zorgen voor haar is beter dan het eten van voedsel (sadeed) uit het hellevuur door het feit dat hij de appel had gegeten zonder toestemming. Hij realiseerde zich ook dat als hij niet verandert, zullen zijn dagen in dunya geteld zijn. Dus hij beloofde om met zijn dochter te trouwen, en hij ging bidden om vergiffenis en beloning van Allah, de Heer van de werelden.

De dag van het huwelijk kwam, en Thaabit was nerveus en erg bezorgd: "Wat moet ik doen als ik haar zie, hoe gaat alles in zijn werk in een huwelijk met iemand die niet spreekt, ziet en hoort?!" Wat een dilemma, Thaabit zat weer te twijfelen onderweg naar de huwelijksceremonie, maar hij herinnerde Allah (Subhana wa Ta'ala) en Thaabit zei, "Laa hawla wa laa quwata illa billah, wa inna lilah wa inna ilayhi raji'oon." Hij ging naar het huis en kwam daar aan en zijn toekomstige bruid stond op en zei, "Assalamoe 'alaykoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe." Toen hij haar zag kon hij bijna geen adem meer halen, zo een schoonheid heeft hij nog nooit gezien. Hij kwam weer bij adem en zei, "Wat is dit, je kan praten zien en horen!!" Thaabit bin Nu'maan vertelde aan zijn bruid wat haar vader had verteld. Ze gaf toen een ongelofelijke mooie glimlach en zei: "Mijn vader vertelde de waarheid en heeft niet gelogen." Thaabit zei, "Maar waarom vertelde je vader dan dingen over jou die onwaar zijn?" Ze antwoordde, "Mijn vader zegt dat ik niet kan praten, omdat ik nog nooit gesproken heb met een niet mahram man, mijn vader zegt dat ik doof ben, omdat ik nooit ga zitten op plekken waar men roddelt en ik luister nooit naar onzin gesprekken, mijn vader zegt dat ik blind ben, omdat ik nooit kijk naar hetgeen wat Allah heeft verboden om naar te kijken."

"Slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen, en de slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen. En goede vrouwen zijn voor de goede mannen en de goede mannen zijn voor de goede vrouwen, dezen hebben niets uitstaande met hetgeen anderen zeggen. Er is voor hen vergiffenis en een eerbare voorziening." (QS24:26.)

En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mij in kennis.” (20:114.)

“Voorwaar, het zijn alleen de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.” (35:28.)

woensdag 18 november 2009

De tien dagen van Dhul Hidjah‏

Bismillaah Ar-Rahmân Ar-Rahiem, Alhamdulillaahi Rabbil cAlameen as-salaatu was-salaamu cala nabiyyina Muhammadin wa cala ahlihi wa sahbihi wa aj'maceen ama' bacd:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Salaam calaykum warahmatullaahi wa barakatu beste broeders & zusters,

Alle lof is aan Allaah Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.


De beste tien dagen van het jaar zullen a.s. woensdag 18 november 2009 aanbreken, insha'Allaah.

Dit zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah die Allaah verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen.

De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele zaken gebaseerd:

Ibn 'Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allaah dan deze tien dagen." De mensen vroegen, "Niet eens jihaad voor de zaak van Allaah?" Hij zei, "Niet eens jihaad voor de zaak van Allaah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam."

Allaah zegt in de Qur'aan: "Bij de dageraad, en de tien nachten." {89:1-2}

Allaah zweert op deze dagen, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel ervan aan.

'Abdullah ibn 'Umar (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allaah en waarin goede daden meer geliefd zijn voor Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlil, Takbir en Tahmid." [Ahmad 7/224; authentiek]

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen veel Tasbih ("Subhana'Allaah"), Tahlil ("La ilaaha ill-Allaah"), Tahmid ("Al-Hamdulillaah") en Takbir ("Allaahu Akbar") op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhul-Hidjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allaah te gedenken en Zijn Naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allaah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zacht op.

Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hadj naar het Huis van Allaah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Een geaccepteerde Hadj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs."

Voor degenen die helaas niet op Hadj kunnen gaan, wees niet bedroefd! Je kunt deze gezegende periode benutten met het aanbidden van Allaah, gebed, Qur'aan lezen, Allaah gedenken, smeekbeden verrichten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding.

Daarnaast is het zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhul-Hidjah, ook wel de Dag van 'Arafah genoemd. Waarop Allaah Zijn religie vervolmaakt heeft. Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft namelijk gezegd:

"De beloning van Allaah (voor het vasten op de dag van 'Arafah) is dat Hij zondes vergeeft van het afgelopen jaar en het aankomende jaar." (Muslim).

Wat betreft degene die op de berg 'Arafah aanwezig is (d.w.z op Hadj); voor hem is het aangeraden om niet te vasten. Omdat de boodschapper van Allaah op de berg 'Arafah stond en hij vastte niet.

En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allaah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allaah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allaah van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is ten alle tijden een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allaah. Allaah zegt namelijk in de Qur'aan:

"Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." {28:67}

Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien dagen niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allaah zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allaah zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

Moge Allaah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen, Allaahumma amien.

Subh'aanaka Allaahumma wa bih'amdiek, ash-hadu allaa illaaha illaa anta, astaghfieruka wa atubu ilayk.

Wa calaykum salaam warahmatullaah,

maandag 16 november 2009

''Zonder dat de zondaar het beseft''

Salim Ibn Abi Al-Ja’d heeft overgeleverd dat Abu Darda tegen hem zei:

ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ، ثم قال : أتدري مم هذا ؟ قلت : لا ، قال : إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر

Laat de persoon uitkijken dat de harten van de gelovigen geen afkeer van hem krijgen zonder dat hij het doorheeft”. Daarna vroeg Abu Darda (aan mij): “Weet je wanneer dit gebeurd?” Ik zei: “Nee”. Abu Darda zei vervolgens: “De dienaar is ongehoorzaam aan Allah, waarna Hij afkeer in de harten van de gelovigen bevestigd, zonder dat de zondaar het beseft”.

{“Sayid Al-Khatir”, 171}..

video: Wees goed o mijn zusters

video: Voeding van de ziel

De gunsten van Kennis

Door de nobele Shaykh

Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien

- moge Allah hem genadig zijn -1- Kennis is de erfenis van de profeten. De profeten laten namelijk dirham noch dinar als erfenis na, maar zij hebben kennis als erfenis nagelaten. Degene die kennis verwerft, heeft een overvloedig deel van de erfenis van de profeten verworven. Indien jij, die nu in de vijftiende eeuw leeft (van de islamitische jaartelling), behoort tot de mensen met kennis, dan behoor jij tot de erfgenamen van Mohammad (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en dit is één van de grootste gunsten.2- Kennis is blijvend, terwijl bezit vergaat. Aboe Hoerayrah - moge Allah tevreden met hem zijn - behoorde tot de armsten van de Metgezellen en soms deed de honger hem neervallen, waarna het leek alsof hij bewusteloos was. Ik vraag jullie bij Allah! Wordt Aboe Hoerayrah niet vandaag de dag nog steeds genoemd onder de mensen? Jazeker, hij wordt vaak genoemd. Hierdoor ontvangt hij een beloning vanwege het profijt dat mensen hebben van zijn overleveringen. Dit komt omdat kennis blijvend is en bezit vergaat. Het is dus aan jou, zoeker naar kennis, om je vast te klampen aan de kennis. Het is authentiek overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‘Als een persoon sterft, stoppen zijn daden, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar men profijt van heeft of een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht.'

(Overgeleverd door Moeslim)3- De bezitter van kennis wordt niet moe van het bewaken van die kennis. Dit komt omdat als Allah jou voorziet van kennis, de plaats van deze kennis het hart is. Er zijn geen kluizen, sleutels of iets anders nodig voor het bewaren ervan. Kennis is in het hart veiliggesteld, in de ziel veiliggesteld. Tegelijkertijd is kennis jouw bewaker, omdat het jou beschermt tegen gevaar, met de toestemming van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke. Kennis bewaakt jou dus, terwijl bezit door jou wordt bewaakt. Je plaatst het in kluizen, achter slot en grendel, en ondanks dit alles, ben je er nog niet gerust over.4- De mens bereikt met kennis het niveau van degenen die getuigen van de waarheid, en het bewijs hiervoor is de Uitspraak van de Verhevene:شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَاً بِٱلْقِسْطِ‘Allah getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Hij, en de Engelen en degenen die kennis bezitten. Hij onderhoudt (de schepping) in gerechtigheid.'

[ Soerah Aal ‘Imraan: 18 ]Heeft Hij gezegd: ‘Degenen die geld bezitten?' Nee, hij heeft juist gezegd: ‘Degenen die kennis bezitten, ... Het is voor jou dus genoeg om trots op te zijn, o zoeker naar kennis, dat je behoort tot degenen die getuigen dat Allah De Enige is Die het recht heeft aanbeden te worden, samen met de Engelen die getuigen van de Eenheid van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke.5- De mensen van de kennis behoren tot de twee soorten gezaghebbers wiens gehoorzaamheid Allah heeft bevolen in Zijn Uitspraak:يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ‘O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam Zijn Boodschapper en de gezaghebbers onder jullie.'

[ Soerah an-Nisaa: 59 ]Het woordje gezaghebbers in dit vers omvat de gezaghebbers van de regeringsleiders, de geleerden en de studenten van kennis. Het gezag dat de mensen van kennis hebben, ligt in het duidelijk maken van de wetgeving van Allah en het uitnodigen van de mensen hiernaar. Het gezag van de regeringsleiders ligt in het toepassen van de wetgeving van Allah, en het verplichten van de mensen hiertoe.6- De mensen van kennis zijn degenen die standvastig zijn op het bevel van Allah, de Verhevene, totdat het Uur aanbreekt. Het bewijs hiervoor is de hadieth die is overgeleverd door Moe'aawiyah, die heeft gezegd: ‘Ik heb de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - horen zeggen:من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله'Degene met wie Allah het goede voorheeft, (die) geeft Hij begrip van de religie. Ik ben slechts een verdeler en Allah is Gever. Deze Oemmah (moslimgemeenschap) zal altijd standvastig op het bevel van Allah blijven, degenen die hen tegengaan zullen hen niet deren, totdat het Bevel van Allah komt.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)Al-Imaam Ahmad heeft over deze groep gezegd: ‘Als het niet Ahloel-Hadieth (de mensen van de overleveringen) zijn, dan weet ik niet wie het wel zijn.' En Al-Qaadie ‘Iyaad - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd: ‘Ahmad bedoelde hier de mensen van de Soennah mee, en degenen die de geloofsleer hebben van Ahloel-Hadieth.7- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft ons niet aangemoedigd om iemand te benijden om één van de gunsten waar Allah die persoon mee heeft begunstigd, behalve twee gunsten en die zijn:* Het opdoen van kennis en het handelen hiernaar.* De handelaar die zijn geld ten dienste van de Islaam stelt.‘Abdoellah Ibn Mas'oed heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها‘Er is geen jaloezie, behalve in twee zaken: een man die door Allah bezit is gegeven, waarop hij dit uitgeeft ten dienste van de Waarheid en een man die door Allah wijsheid is gegeven, waarnaar hij handelt en die hij anderen leert.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)8- In een hadieth die door al-Boekhaarie is overgeleverd, op gezag van Aboe Moesa al-Ash'arie (moge Allah tevreden met hem zijn), staat dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعُشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقُُه في دين الله ونفعهُ ما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتُ به‘Het voorbeeld van datgene waarmee Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, mij heeft gezonden aan leiding en kennis is gelijk aan het voorbeeld van overvloedige regen die op een stuk aarde is gevallen. Een deel ervan was zuiver en accepteerde het water, waardoor zij veel planten en gras voortbracht. Een ander deel was barre grond die het water vasthield, waardoor Allah er de mensen profijt van bezorgde. Zij dronken ervan, lieten anderen drinken en verbouwden. Een gedeelte (van de regen) viel op een ander, onvruchtbaar stuk aarde, dat geen water vasthoudt en ook geen planten voortbrengt. Dit is het voorbeeld van iemand die begrip heeft van de religie van Allah en die profijt heeft van datgene waarmee Allah mij heeft gezonden. Hij leert en onderwijst; en het voorbeeld van iemand die daar niet naar omkijkt en die de leiding van Allah waarmee ik ben gezonden, niet accepteert.'9- Kennis is de weg naar het Paradijs, zoals wordt vermeld in de hadieth die is overgeleverd door Aboe Hoerayrah, dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة‘En degene die een weg neemt om kennis op te doen, Allah zal hierdoor een weg naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.'

(Overgeleverd door Moeslim)10- In een hadieth van Moe'aawiyah is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:‘Degene met wie Allah het goede voorheeft, die geeft Hij begrip van de religie.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)Hiermee wordt bedoeld dat Hij van hem een Faqieh van de religie van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, maakt. Met de fiqh in de religie worden niet alleen de praktische regels bedoeld, die gespecificeerd zijn bij de mensen van de kennis. Wat ermee bedoeld wordt is: de kennis van de Eenheid van Allah en de fundamenten van de religie, en alles wat samenhangt met de wetgeving van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke. Als er niets anders in het Boek en de Soennah te vinden zou zijn over de gunst van de kennis dan deze overlevering, dan zou deze genoeg zijn om aan te moedigen tot het opdoen van kennis over de islamitische wetgeving en het begrijpen hiervan.11- Kennis is een licht dat de dienaar kan gebruiken om (zijn pad) mee te verlichten. Hierdoor kan de dienaar weten hoe hij zijn Heer moet aanbidden en hoe hij Zijn dienaren moet behandelen, zodat hij dit doet op basis van kennis en inzicht.12- De geleerde is een licht waarmee de mensen worden geleid in zaken van hun religie en zaken van hun wereldse leven. Velen van jullie kennen het verhaal van de man die behoorde tot de kinderen van Israa-iel (de Profeet Ya'qoeb alayhis-salaam). Hij had 99 mensen gedood en vroeg toen naar de meest geleerde persoon op aarde, waarna hij werd verwezen naar een man die veel aanbidding verrichtte. Hij vroeg hem of hij berouw kon tonen. Het was alsof de man die veel aanbidding verrichtte versteld stond van de zaak en daardoor zei: ‘Nee,' waarna de man hem ook doodde en hiermee de honderd voltooide. Daarna is hij naar een geleerde toegegegaan en heeft hij hem hetzelfde gevraagd. De geleerde vertelde hem dat hij wel berouw kon tonen, en dat er niets tussen hem en het berouw in stond. Vervolgens verwees hij hem naar een land met rechtschapen inwoners, zodat hij daar naartoe kon gaan. De man is toen onderweg naar het land overleden. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim). Kijk naar het verschil tussen de geleerde en de onwetende!13- Allah verheft de mensen van de kennis in het Hiernamaals en in het wereldse leven. In het Hiernamaals verheft Allah hen in rang op basis van de mate waarin ze uitnodigden naar Allah, de Almachtige en Majesteitelijke en handelden naar hetgeen zij wisten. In het wereldse leven verheft Allah hen in rang onder Zijn dienaren op basis van hetgeen zij verricht hebben. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‘Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rang verheffen.'

[ Soerah al-Moedjaadilah: 11 ]Bron: ‘Kitaab al-‘Ilm', blz. 13

dinsdag 10 november 2009

De barmhartige gunst van de beproeving

Ibnoel-Qayyim zei: “Als de dienaar zou beseffen dat de gunsten die Allah hem geeft door middel van de testen die hij ondergaat niet onderdoen tegenover de gunsten die hij krijgt door middel van tijden van voorspoed, dan zouden zijn hart en tong zich enkel en alleen met dankbetuiging bezighouden.” (Tarieqoel-Hidjratayn).

Hij zei ook: “Pijnen, ziekten en moeilijkheden behoren tot de grootste gunsten, want zij behoren tot de wegen die leiden tot de gunsten. Het grootste genot is het genot dat komt na pijnen.” (Shifaa-oel ‘Aliel).

Soefyan Ath-thawrie heeft gezegd: “Het weerhouden van Allah is in werkelijkheid geven, omdat Hij niet iets weerhoudt uit gierigheid, of omdat Hij iets niet bezit. Maar Hij kijkt naar datgene wat het beste is voor Zijn moslimdienaar zodoende kiest Hij op welk moment weerhouden beter is, nadat Hij naar de toestand van Zijn dienaar gekeken heeft.”

Ibnoel-Qayyim zegt, nadat hij de woorden van Soefyan vermeldt: “En het is inderdaad zoals hij gezegd heeft, want Allah wil enkel het goede voor de ware gelovige. Allah geeft aan deze dienaar, terwijl Hij je van zaken ontzegt. En Hij geeft gunsten, terwijl Hij je test. Zijn testen zijn een genezing, ook al lijken zij uiterlijk gezien op een ziekte. Doch, uit onwetendheid denkt de dienaar dat gunsten zich enkel bevinden in voorspoed en gezondheid, en dat ze enkel zaken zijn die hij aangenaam vindt. Maar als deze dienaar kennis zou bezitten, dan zou hij beseffen dat Allah hem gunsten geeft wanneer Hij hem van iets ontzegt. En dan zou hij beseffen dat de testen een barmhartigheid zijn. Zodoende zou hij meer genieten van de testen dan van tijden van voorspoed, en zou hij meer van armoede genieten dan van rijkdom, en dan zou hij Allah dankbaarder zijn in tijden waarin hij weinig bezit dan in tijden waarin hij veel bezit! En zo waren de voorgangers! De intelligente persoon is dus degene die tijden van tegenspoed als een genezing, een weerhouding als een gift, en armoede als rijkdom beschouwt. De slimme is dus degene die beseft dat de meeste gunsten zich bevinden in de zaken die Allah hem geeft waar hij niet van houdt.” (Al-Madaridj).

Ibnoe Taymiyyah zegt: “Als men zegt dat iets een test en tegelijkertijd een gunst kan zijn, dan spreekt dit mekaar niet tegen. Wanneer men kijkt naar de manier waarop dit plaatsvindt, dan kan men zeggen dat het een rampspoed is. Maar als men naar het eindresulaat kijkt, dan zal men merken dat dit een barmhartigheid was. En dit is zoals een zieke die een medicijn drinkt dat hij niet lekker vindt, terwijl het een gunst is aangezien het de ziekte geneest.” (Tasliyatoe ahloel masaa-ib).

En hij zegt ook: “Wanneer de mens iets overkomt dat hem verblijdt, dan is dit een duidelijke gunst. En wanneer het iets is dat hem niet verblijdt, dan is dit ook een gunst, omdat het zijn fouten en zonden uitwist. Hij zal beloond worden als hij hier geduldig in is, en ook omdat hier een wijsheid achter schuilt waar hij niet van op de hoogte is: Het kan zijn dat jullie iets haten dat beter is voor jullie, en het kan zijn dat jullie van iets houden dat slecht is voor jullie. En Allah weet, en jullie weten niet.”

En in de overlevering: “En Allah beslist niets anders dan het goede voor de moslim. Wanneer hem iets goeds overkomt, dan is hij dankbaar en dit is beter voor hem. En wanneer hem iets slechts overkomt, dan is hij geduldig en dit is beter voor hem.” (Moeslim).

Wahb ibnoe Moenabbih heeft gezegd: “Iemand is geen geleerde totdat hij beseft dat testen een gunst zijn, en totdat hij tijden van voorspoed als een test beziet, en dit omdat degene die zich in een test bevindt op een uitweg wacht, en omdat degene die zich in tijden van voorspoed bevindt op een test wacht.” (Oedatoes-sabirien).

En tot slot hebben sommigen van onder de geleerden gezegd: “Het is ons geliefder dat Allah ons gunsten geeft door onze wereldlijke zaken te ontnemen, dan dat Hij ons gunsten geeft door ons wereldlijke zaken te geven, aangezien Allah ook niet het wereldlijke leven voor Zijn profeten wilde. Dus, is het mij geliefder om mij in een situatie te bevinden die Allah wilde voor Zijn profeet, dan mij in een situatie te bevinden die Allah niet voor Zijn profeet wilde!” (Oedatoes-sabirien).

''Doof beproeving met taqwa''

Talq ibn Habieb heeft gezegd:

إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى قالوا: وما التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله

“Wanneer een beproeving komt onder jullie doof hem dan met taqwa (Godsvrees)”. Toen werd hij gevraagd: “En wat is taqwa?” Hij antwoordde: “Taqwa is dat je handelt in gehoorzaamheid aan Allah, en hoopt op Zijn genade, op een licht van Hem; en taqwa is het laten van handelingen van ongehoorzaamheid aan Allah uit vrees voor Hem, op een licht van Hem”.

{“Kitaab Al-Imaan”, 99}.

maandag 9 november 2009

Schild van de Gelovige tegen de Listen van de Duivels en de Djinn

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest GenadevolleDit zijn een aantal middelen om jezelf te beschermen tegen de listen van de duivels en de djinn(1):1) Vertrouw op Allah, want de Shaytaan (de duivel, Satan) heeft geen macht over degene die op Allah vertrouwt.(2)

2) Heb ikhlaas (zuivere toewijding) voor Allah, want de Shaytaan heeft geen macht over degene die ikhlaas voor Allah heeft.(3)

3) Heb taqwa (Godsvrees) voor Allah.(4)

4) Volg het Boek en de Soennah in je woorden en daden en blijf weg van de andere wegen, omdat aan het hoofd van de andere wegen (die van de dwaling) een Shaytaan is die tot deze weg oproept.(5)

5) Blijf bij de groep en splits je niet af, omdat je in je eentje een makkelijke prooi bent voor de Shaytaan.(6)

6) Zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan door te zeggen:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."•Vóór het reciteren van de Qor-aan(7)


•Na de openingssmeekbede in het gebed door te zeggen:


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه


"A'oedhoe bil-Laahis-Samie'il-‘Aliem minash-Shaytaanir-radjiem min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de vervloekte Shaytaan, tegen zijn influistering, zijn tovenarij en zijn hooghartigheid)."(8)•Tijdens influisteringen in het gebed en daarna drie keer naar links spugen (blazen)(9)


•Bij het verrichten van een daad van aanbidding(10)


•Wanneer je twijfel hebt in je geloof(11)


•Bij het aanbreken van de ochtend en het vallen van de avond door drie keer Soerah al-Ikhlaas (112), Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren(12)

•Bij het betreden van de moskee door te zeggen:


أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahil-‘Adhiem wa bi wadjhihil-kariem wa soeltaanihil-qadiem minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht bij Allah de Geweldige, en bij Zijn Edele Aangezicht, en bij Zijn Eeuwige Macht tegen de vervloekte Shaytaan)."Wanneer je dit zegt, zal de Shaytaan zeggen: "Hij wordt de rest van de dag tegen mij beschermd."(13)•Wanneer je in je droom iets ziet waar je een hekel aan hebt door driemaal links van je te spugen (blazen), en het volgende te zeggen:


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)"En je om te draaien op je andere zijde(14)•Wanneer je angst hebt tijdens het slapen door te zeggen:


أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون


"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammaati min ghadabihi wa ‘iqaabihi wa sharri ‘ibaadihi wa min hamazaatish-shayaatieni wa an yahdoeroen

(Ik zoek mijn toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen Zijn Woede, Zijn Bestraffing, Zijn slechte dienaren en tegen de influisteringen van de duivels en dat ze bij mij in de buurt komen)."(15)


•Wanneer je angst hebt voor de djinn door Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren(16)


•Wanneer je voor je kinderen bang bent van de duivels door te zeggen:


أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة


"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammah min koelli Shaytaanin wa haammah wa min koelli ‘aynin laammah

(Ik zoek toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen elke venijnige Shaytaan en tegen elke ziekte en kwaal)."(17)•Tijdens de woede door te zeggen:


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."(18)•Wanneer je bij een ander dan Allah zweert door driemaal te zeggen:


لا إله إلا الله وحده لاشريك له


"Laa ilaaha illal-Lah wahdahoe laa sharieka lah

(Er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten)."En driemaal te zeggen:أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)".En driemaal links van je te spugen (blazen).(19) Het zweren bij een ander dan Allah behoort tot de grote zonden•Bij het horen van een balkende ezel, want hij heeft een Shaytaan gezien(20)


7) Het reciteren van de Qor-aan:•In je huis, want de Shaytaan vlucht van het huis waarin Soerah al-Baqarah wordt gereciteerd(21)


•Bij het slapengaan door Aayatoel-Koersie (Soerah al-Baqarah 2:255) te reciteren, want dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen, totdat de ochtend aanbreekt(22)


8) Vraag Allah veelvuldig om vergeving.(23)9) Gedenk Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - veelvuldig:•Na het gebed(24)


•In de ochtend en in de avond


•Bij het betreden(25) en verlaten(26) van het huis


•Tijdens het ontwaken uit de slaap(27)


•Bij het eten en drinken, omdat het voedsel van de Shaytaan datgene is waarover de naam van Allah niet is genoemd(28)


•Bij het instappen in de auto of bestijgen van het rijdier(29)


•Wanneer je rijdier struikelt, want als je dan "Bismil-Laah (in de Naam van Allah) zegt, wordt de Shaytaan zo klein als een vlieg(30)

10) Smeek Allah aan(31):•Wanneer je geslachtsgemeenschap hebt met je vrouw door te zeggen:


بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني


"Bismil-Laah Allahoemma djannibnish-Shaytaan wa djannibish-Shaytaana maa razaqtanie (In de Naam van Allah, O Allah, houd mij ver weg van de

Shaytaan en houd de Shaytaan ver weg van wat U mij schenkt)".Wanneer je dit zegt en je voorzien wordt van een kind, zal de Shaytaan hem geen kwaad kunnen doen(32)•Bij het binnengaan van een stad(33)


•Bij het verlaten van de moskee door te zeggen:


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم"Bismil-Laah was-salaatoe was-salaamoe ‘alaa rasoelillaah. Allahoemma innie as-aloeka min fadlik, Allahoemma'simnie minash-Shaytaanir-radjiem

(In de Naam van Allah, en de Salaah en Salaam rusten op de Boodschapper van Allah. O Allah, voorwaar, ik vraag U om Uw gunst. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte Shaytaan)."(34)

Zuiver je hart

Door de nobele Shaykhal-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien- moge Allah hem genadig zijn -

Aangezien Allah in Zijn Boek en Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in zijn Soennah het rechtmaken van het hart benadrukken, is het voor de mens verplicht om zijn intentie recht te maken en zijn hart recht te maken. Laat hij kijken naar wat in zijn hart aan twijfel zit en deze veranderen in een vaste overtuiging. Hoe?Dat gebeurt door te kijken naar de Tekenen. Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - zegt:إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ


Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor de bezitters van verstand.

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:190 ]En Hij zegt:إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ *

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ


Voorwaar, in de hemelen en de aarde zijn zeker Tekenen voor de gelovigen. En in jullie schepping en wat er aan levende wezens (op aarde) rondloopt zijn Tekenen voor een overtuigd volk.

[ Soerah al-Djaathiyah 45:3-4 ]Kijk dus naar de Tekenen van Allah.Wanneer de Shaytaan(1) twijfel in je hart werpt, kijk dan naar de Tekenen van Allah. Kijk naar dit heelal, wie bestuurt dit? Kijk hoe de toestanden veranderen, hoe Allah de dagen onder de mensen afwisselt, zodat je weet dat dit heelal een Alwijze Bestuurder - Almachtig en Majestueus is Hij - heeft.Zuiver je hart van de shirk(2). Hoe zuiver ik mijzelf hiervan?Ik zuiver mijn hart door tegen mijzelf te zeggen: "Voorwaar, de mensen zullen mij niet baten als ik Allah ongehoorzaam ben, noch zullen ze mij redden van de bestraffing. Evenmin zullen zij de beloning voor mij binnenhalen, als ik Allah ongehoorzaam ben."Degene Die de beloning binnenhaalt en de bestraffing afweert is Allah. Als dit het geval is, waarom pleeg je dan shirk aan Allah - de Almachtige en Majesteitelijke? Waarom is je intentie in je aanbidding dat je toenadering zoekt tot de schepping? Daarom, degene die toenadering zoekt tot de schepping met datgene waarmee toenadering wordt gezocht tot Allah; Allah zal afstand van hem nemen en de schepping zal afstand van hem nemen.Dat wil zeggen: zijn zoeken van toenadering tot de schepping met datgene waarmee toenadering wordt gezocht tot Allah zal hem slechts verder verwijderen van Allah en van de schepping. Want wanneer Allah tevreden is met jou, zal Hij de mensen tevreden maken met jou; en wanneer Hij verontwaardigd is over jou, zal Hij de mensen verontwaardigd maken over jou. Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen Zijn Verontwaardiging en Zijn bestraffing.Waar het om gaat, mijn broeder, is dat je altijd je hart dient te herstellen. Reinig je hart te allen tijde, opdat dit gezuiverd wordt.Het zuiveren van het hart is dus een zeer belangrijke zaak. Ik vraag Allah om mijn hart en jullie harten te zuiveren en om ons de zuivere toewijding aan Hem en de opvolging van Zijn Boodschapper te schenken.Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien, hadieth nr. 8 (licht aangepast)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki--------------------------------------------------------------------------------

(1) Voetnoot van de vertaler: Shaytaan (meerv. shayaatien): De Satan, de Duivel.(2) Voetnoot van de vertaler: Shirk: Afgoderij.